Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

lunes, 17 de septiembre de 2012

Conceptes de Geografia: les activitats econòmiques.

            Vocabulari de Geografia d’Espanya en 2n de Batxillerat.
Conceptes d’activitats econòmiques.

Economia submergida: Conjunt d’activitats econòmiques no contemplades a les estadístiques oficials donada la seva il·legalitat. Permet la subsistència marginal d’un sector més o manco ampli de la població, encara que sense oferir contrapartides socials reconegudes legalment pels treballadors. Exemple: els tallers de confecció tèxtil amb mà d’obra d’origen oriental.

Població activa: Conjunt de persones d’ambdós sexes que estan en edat de treballat (entre els 16 i els 65 anys) i que tenen un lloc de treball o el cerquen. Inclou els assalariats, els treballadors independents i els que treballen a empreses familiars. Exemple: El 2009 la població activa a Espanya era de 22,8 milions de persones.

Resultado de imagen de blogspot poblacion ocupada

Resultado de imagen de blogspot poblacion ocupada
Població ocupada: Conjunt de persones d’ambdós sexes que estan en edat de treballar (entre 16 1 65 anys) i que tenen un lloc de feina. Exemple: el 2008 la població ocupada a Espanya se situa en un 60%.

Privatització: Reversió al sector privat de empreses que són de propietat estatal. Exemple: venda de participacions en 43 empreses públiques per 25.800 milions d’euros (4,3 bilions de pessetes) entre 1996 i 1998.

Resultado de imagen de blogspot sector primario

Sector primari: Sector de la producció que obté les seves matèries directament del medi natural. Comprèn l’agricultura, la ramaderia, l’explotació forestal i la pesca, així com la caça i recol·lecció. Se puntualitza que no inclou la mineria, malgrat certes definicions confuses. Exemple: la participació del sector primari al PIB espanyol suposà el 2011 un 2%.

Sector privat: Part del sistema econòmic que no està directament participada, ja sigui totalment o parcialment, per l’administració pública. Exemples: Telefònica d’Espanya, Mercadona, Carrefour...

Resultado de imagen de blogspot rtve
Resultado de imagen de blogspot renfe

Sector públic: Part del sistema econòmic que depèn total o parcialment d’un ens públic. Formen part del patrimoni nacional i els seus beneficis o pèrdues reverteixen al conjunt de la societat. Exemple: RTVE o Renfe.

Sector secundari: Sector de l’economia d’un país que es caracteritza per les activitats industrials que transformen les matèries primeres o productes no elaborats en productes elaborats. Dins aquest sector s’inclouen, les activitats extractives, les industrials i la construcció. Exemple: el sector secundari va suposar el 2011 un 26% del PIB espanyol.

Sector terciari: Sector de l’economia d’un país que agrupa totes aquelles activitats conegudes com a serveis, que no produeixen béns materials de forma directa, sinó que són béns no transformats que satisfan una necessitat de la població, com el comerç, transport, sanitat, educació, turisme, finances… Exemple: el sector terciari suposà el 2011 un 62% del PIB espanyol.

Taxa d’atur: Indicador que relaciona la població activa no ocupada amb la població activa total i que s’expressa en tant per cent. Exemple: la taxa d’atur a Espanya el 2007 era de l’11,3% i el juliol del 2012 havia pujat al 25,1%.

Taxa d’ocupació: Indicador que relaciona la població activa ocupada amb la població activa total i que s’expressa en tant per cent. Exemple: la taxa d’ocupació a Espanya el 2008 era del 59,8%.

Resultado de imagen de blogspot trabajo a tiempo parcial

Treball a temps parcial: Activitat humana que desenvolupa uns serveis durant un cert número d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any, inferior al considerat com habitual. Pot concertar-se per un temps indefinit o per una duració determinada. Exemple: un repartidor de propaganda els caps de setmana, una mare que només treballa mitja jornada en una tenda…

Creixement sostenible: És aquell que pretén garantir la continuïtat del desenvolupament econòmic i social que sigui respectuós amb el medi ambient i no posi en perill d’esgotament els recursos naturals indispensables per a l’activitat humana. Exemple: la promoció de les energies alternatives.

Recurs renovable: És el que es renova de manera natural, és a dir, que una vegada utilitzat en un lloc determinat i en un moment donat es susceptible de ser utilitzat en aquest mateix lloc en un període relativament curt de temps, com a màxim 30 anys. Exemple: els boscos, la llum solar...

Recurs no renovable: Són aquells recursos que no estan subjectes a una reposició natural i que per tant la seva explotació produeix una disminució irreversible. Exemple: el petroli.

No hay comentarios: