Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

lunes, 17 de septiembre de 2012

Conceptes de Geografia: població.

            Vocabulari de Geografia d’Espanya en 2n de Batxillerat.
Conceptes de població.

Resultado de imagen de censo de poblacion españa
Cens: Conjunt d’operacions que consisteixen en recopilar, resumir, valorar, analitzar i publicar les dades de caràcter demogràfic, econòmic i social de tots els habitants d’un territori determinat, de forma simultània i referides a un període donat. Es realitza cada deu anys. Les característiques són: universal, sense omissions, ni duplicacions, secret i simultani. Exemple: Cens de la població espanyola de 2001.

Cicle demogràfic antic: El corresponent a les societats preindustrials en què la població presenta un ritme de creixement molt lent, tendent a l’estancament. Es caracteritza per unes taxes de mortalitat i de natalitat molt elevades i una baixa esperança de vida, i per l’existència de crisis demogràfiques periòdiques (fam, pestes, epidèmies, malalties), causants d’una mortalitat catastròfica, que costava molt recuperar. Aquest règim demogràfic va acabar a Espanya a finals del segle XIX i principis del XX.

Cicle demogràfic modern: Règim demogràfic actual propi de les societats industrials. Durant i la Revolució Industrial se supera el règim demogràfic antic. Hi ha dues fases de transició. En la primera fase la població presenta un ritme de creixement sostingut i creixent a causa del manteniment d’altes taxes de natalitat i el descens progressiu de la mortalitat, per la millora de l’alimentació, l'higiene i la medicina. En la segona fase la població creix a un menor ritme perquè la natailitat baixa ràpidament, encara que la mortalitat continua baixant lentament. Finalment, s'arriba al cicle o règim demogràfic modern, en què la població està estancada (pot àdhuc baixar), perquè natalitat i mortalitat són molt baixes, amb fluctuacions degudes a les migracions, avenços mèdics, noves malalties, guerres...

Creixement real d’una població: Balanç entre el creixement vegetatiu o natural (Taxa de Natalitat-Taxa de Mortalitat) en xifres absolutes i el saldo migratori (Emigrants-Immigrants). CR = CV – SM.

Emigració intercontinental: Desplaçament espacial de la població que s’ha realitzat o es realitza entre distints continents. Per exemple: l’emigració espanyola a l’Amèrica Llatina a finals del segle XIX.

Migració pendular: Desplaçament d’una persona entre el seu lloc de residència i del seu lloc de treball o estudi. La seva freqüència sol ser diària o excepcionalment setmanal. Generalment, es realitza des de la perifèria de les ciutats cap a àrees centrals (moviment centrípet) encara que es pot donar en sentit contrari (moviment centrífug). Exemple: desplaçament dels professors residents a Palma a l’IES Son Ferrer (Calvià).

Moviment migratori de retorn: Desplaçament de la població que va tornant al lloc d’on havia partit amb caràcter permanent. Exemple: retorn d’emigrants espanyols a Europa després de la crisi de 1973-1975.

Mortalitat infantil: Morts menors d’un any nascuts vius que es donen a un lloc, relacionades amb el total de naixements. Exemple: la mortalitat infantil a Espanya el 1901 era del 185 ‰.

Padró: Relació dels habitants d’un terme municipal. Les seves dades constitueixen una prova plena de residència, per això el nom i llinatges de cada habitant i el seu domicili constitueixen la informació bàsica. Com a dades complementàries figuren també el sexe, la data i el lloc de naixement, la nacionalitat, l’estat civil, el nivell d’instrucció, la professió, el parentiu i el temps de residència al municipi. És el document dinàmic que constantment s’actualitza. Exemple: Padró municipal de Calvià de 2006.

Població concentrada: Agrupament de persones en nuclis més o menys grans formant pobles, viles o ciutat. Exemple: Palma.

Resultado de imagen de población diseminada
Població disseminada: Els habitatges es localitzen de forma aïllada i dispersa sobre el territori. Exemple: la població a la Serra de Tramuntana (Mallorca).

Taxa de fecunditat: Relació entre el nombre de naixements durant un any i el nombre de dones en edat de fèrtil (15 – 49 anys). El resultat s’expressa en tant per mil (‰). Per exemple, la taxa de fecunditat a Espanya el 1935 era de 25,5‰, i la de 1982 de 13,5‰. Tf = nascuts · 1000 / Població femenina (15<49).

Taxa de feminitat: Relació del nombre total de dones amb relació al total d’homes, normalment es relacionen per grups d’edat, s’expressa en tant per cent. Per exemple, la taxa de feminitat a Espanya el 1990 era del 93,5%.

Taxa de masculinitat: Relació entre la població masculina i la femenina. El resultat es dóna en tant per cent. Generalment neixen 105 nins per cada 100 nines. Per exemple, la taxa de masculinitat a Espanya el 1990 era de 106,9%.

Taxa d’envelliment: Relació entre els majors de 64 anys i la població total. S’expressa en tant per cent (%). Per exemple, la taxa d’envelliment a Espanya el 1996 era de 16,31%.

No hay comentarios: