Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

lunes, 17 de septiembre de 2012

Conceptes de Geografia: el sector primari.

             Vocabulari de Geografia d’Espanya en 2n de Batxillerat.
Conceptes del sector primari: agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura.

Agricultura alternativa (ecològica o biològica): Tipus d’agricultura que pretén prescindir de tota classe d’adobs químics i herbicides, i intenta aconseguir productes d’elevats nutrients, millorar la fertilitat dels sòls, evitar qualsevol tipus de contaminació del sòl i de l’aigua i estalviar al màxim el consum d’energia.

Agricultura de regadiu: Es aquella agricultura que fa ús de l’aigua de manera artificial (rec) per tal d’optimitzar la producció del diferents cultius. Es pot relacionar amb l’agricultura intensiva, en la qual hi sol haver més d’una collita per any. Exemple: qualsevol tipus d’hortalissa cultivada a l’horta murciana.

Agricultura de secà: Tipus d’agricultura que només fa ús de l’aigua de manera natural, és a dir, de les pluges, per tant és una agricultura en la qual la productivitat pot ser molt oscil·lant. Es pot relacionar amb l’extensiva amb només una collita per any. Exemple: cultiu de cereals a la submeseta nord.

Resultado de imagen de agroturismo

Resultado de imagen de agroturismo

Agroturisme: activitat turística amb la finalitat de satisfer l’oci a habitatges ja existents, amb una tipologia arquitectònica pròpia del medi rural, ubicats fora dels nuclis urbans i a sòl qualificat com no urbanitzable i on es dóna la coexistència de l’activitat agrícola, ramadera o forestal amb la turística. Exemple: Son Terrassa (Orient, Mallorca) i Cas Curial (Sóller).

Aigües jurisdiccionals: Espai marítim sotmès a la sobirania d’un Estat; són les aigües que es troben entre la costa i dotze milles, o en molts de països 200 milles per protegir la seva pesca i recursos marins. Pertanyen a la jurisdicció d’un Estat, la qual cosa suposa que els vaixells d’altres països per poder pescar en aquestes aigües han de demanar autorització. Exemple: les aigües jurisdiccionals d’Espanya.

Parceria: Règim de tinença indirecta de la terra en què el propietari cedeix l’ús de la terra a una altra persona a canvi d’un percentatge de la collita. El règim de parceria ha davallat considerablement a Espanya les darreres dècades. Per exemple, el 1.999 només suposava 2% del total de les explotacions.

Aqüicultura: Art de criar, multiplicar i cultivar espècies aquàtiques, animals o vegetals amb finalitats comercials, alimentària, medicinal, domèstica o d’esbarjo. L’optimització de la producció s’aconsegueix mitjançant un control sobre l’espècie i sobre el medi. Es desenvolupa a les piscifactories. Exemple: la miticultura (musclos) a Galícia.

Caladors: Lloc de la mar on els pescadors calen les seves xarxes perquè coneixen la seva habitual riquesa en pesca. Exemple: caladors estrangers on Espanya pesca, com Gran Sol al Canadà, molt ric en areng.

Conreus transgènics: Conjunt de treballs destinats a prendre cura de la terra i de la producció de cultius que han estat modificats genèticament (gen addicional) amb la finalitat de millorar el seu rendiment. Exemple: 19.000 hectàrees de blat de moro transgènic a Espanya (1999).

Resultado de imagen de blogspot industria agroalimentaria

Resultado de imagen de blogspot industria agroalimentaria

Resultado de imagen de blogspot industria agroalimentaria

Indústria agroalimentària: Conjunt heterogeni d’indústries i empreses que participen en la producció, la transformació, l’elaboració, l’acondicionament i la comercialització d’una gran diversitat de productes d’origen vegetal o animal destinats principalment a l’alimentació humana, però també a la del bestiar o a ser transformats en primeres matèries per tal de poder elaborar posteriorment d’altres productes. Exemple: indústria lletera o indústria de la conserva.

Monocultiu: Sistema de cultiu que dedica totes les parcel·les d’una explotació agrària o totes les explotacions d’una regió a un únic cultiu. Sol ser propi de cultiu de secà. Exemple: El cultiu de l’olivera a Jaén o de la vinya a La Rioja.

Resultado de imagen de blogspot pesca litoral

Resultado de imagen de blogspot pesca litoral

Pesca litoral: Conjunt de tècniques (moltes vegades artesanals) i activitats mitjançant les quals l’home agafa peixos prop de la costa, sense perdre-la de vista. Els vaixells són de menys de 20 tones de registre brut i amb poca tripulació, tornen diàriament a port, cosa que indica que el peix és fresc ja que no porten sistemes de congelació. Exemple: la pesca del lluç al Cantàbric.Piscifatoria: Instal·lacions destinades a la cria i desenvolupament de peixos a fi de comercialitzar-los o d’emprar-los en repoblaments. Pot practicar-se amb espècies d’aigua dolça i marines. Exemple: Piscifactories de truites a Astúries.

Resultado de imagen de blogspot policultivo

Resultado de imagen de blogspot policultivo

Resultado de imagen de blogspot policultivo

Policultiu: Sistema de cultiu que dedica totes les parcel·les d’una explotació o totes les explotació d’una regió a diversos cultius. Exemple: les sembres de diversos cultius, com blat de moro, mongetes o patata, a l’interior de Galícia.

Resultado de imagen de blogspot pac politica agraria comun

Resultado de imagen de blogspot pac politica agraria comun

Política Agrària Comunitària (PAC): Cos de disposicions que tenen com a objectius la lliure circulació de productes agrícoles entre membres de la UE, la institució d’una preferència a la frontera a favor dels pagesos comunitaris, l’existència d’organismes que garanteixen la compra, a preus d’intervenció de la producció i garantia per als excedents generats mitjançant primes o subvencions. Exemple: Les subvencions atorgades a distints productes: cereals, lactis, etc.

El ramader Joan Serra, divendres passat, a la seva granja avícola d
Ramaderia intensiva: Conjunt d’activitats humanes relacionades amb la cria i el comerç de bestiar que es fa a llocs molt poblats on el terreny és escàs i car, i les propietats són petites per la qual cosa es procura produir la major quantitat de productes al mínim espai possible. Es dedica preferentment a la producció bovina de carn i a l’avicultura. Exemple: les granges avícoles de Catalunya.

Ramaderia extensiva: Conjunt d’activitats humanes relacionades amb la cria i el comerç de bestiar que es fa a llocs poc poblats on es disposa de molta terra i la mà d’obra és escassa i cara, per la qual cosa s’orienta a obtenir grans produccions a un baix preu, seleccionant les races del ramat. Aquest es sol comercialitzar abans de les estacions seques amb la finalitat d’estalviar pinsos. Exemple: explotació ovina extensiva.

Resultado de imagen de blogspot repoblacion forestal

Resultado de imagen de blogspot repoblacion forestal

Resultado de imagen de blogspot repoblacion forestal

Resultado de imagen de blogspot repoblacion forestal

Repoblació forestal: Conjunt d’operacions de sembra i de plantació d’arbres i arbusts i, si cal, de manteniment que tenen per objecte el foment d’una nova coberta vegetal en una superfície denudada, amb la finalitat que la percepció visual de l’espai forestal sigui similar o evolutivament concordant a la que componia abans de ser alterat per una activitat humana. Exemple: el programa de Forestación de Tierras Agrarias (1994/1998) que pretenia augmentar la superfície forestal en 800.000 ha.

Transhumància: Varietat de pastura, on el ramat es trasllada des de les pastures d’hivern a les d’estiu i viceversa. Aquest trasllat es produeix seguint un ritme climàtic i estacional. Es pot parlar així de dos tipus: descendent o hivernal, cal al pla, i ascendent, on es condueixen els ramats cap a les muntanyes. Exemple: Cañadas lleoneses.

No hay comentarios: