Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

lunes, 17 de septiembre de 2012

Conceptes de Geografia: Europa.

Vocabulari de Geografia d'Espanya en 2n de Batxillerat.

Tractats de Roma: Dos tractats o acords internacionals, signats per sis països europeus, Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, Luxemburg i Holanda, que foren signats el 25 de març de 1957, amb la finalitat de crear respectivament la Comunitat Econòmica Europea (CEE) i la Comunitat Econòmica de l’Energia Atòmica (CEEA o EURATOM).

Unió Europea (UE): Denominació que des de novembre de 1993 adoptà la Comunitat Econòmica Europea, complint el Tractat de Maastricht signat en 1992. La CEE era una associació de diversos estats europeus, creada el 1957, amb la principal finalitat de crear un mercat únic, i la nova UE volia a més aconseguir la integració política. Espanya sol·licità formalment l’inici de les negociacions amb la CEE el 1962 i entrà en 1986; signà també el Tractat de Maastricht.

En blau els països de l'euro.

Unió monetària: Integració de les diverses monedes dels Estats membres amb la finalitat de crear una moneda única, sempre que compleixin una sèrie de criteris de convergència. Exemple: Espanya forma part dels països de la UE que completen les exigències des del mes de maig de 1998. El resultat final fou l'euro, moneda única en varis països europeus en l'actualitat.

Fons europeus: Els instruments que financien la política regional de la Unió Europea són els Fons Estructurals (FEDER o Fons Europeu per al Desenvolupament Regional, que finança inversions destinades a reduir desequilibris territorials, i el FSE o Fons Socials Europeu que finança actuacions destinades a desenvolupar els recursos humans) i el Fons de Cohesió que finança exclusivament inversions públiques en medi ambient i xarxes de transport.

Parlament europeu: representa la ciutadania de la UE; està format per parlamentaris triats per sufragi universal cada 5 anys i s’organitzen per grups ideològics i no per estats. Són 750 més el president, té un nombre proporcional a la seva població. Les seves funcions són aprovar la legislació i el pressupost de la UE.

Comissió europea: composta per un president, un vicepresident (que és l’Alt Representant de la Unió per a Afers Estrangers i Política de Seguretat) i comissaris encarregats de les diferents àrees de la política comunitària de la Unió Europea durant 5 anys. Representa els interessos de la UE i les seves funcions són proposar lleis, supervisar el compliment de la legislació i dels tractats europeus, i gestionar el pressupost i els programes europeus.

No hay comentarios: