Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

domingo, 29 de diciembre de 2013

CS de 1r d'ESO. Programació. Objectius i criteris d'avaluació.

OBJECTIUS GENERALS.
1. Comprendre el territori com a resultat de la interacció de les societats sobre el medi en el qual es desenvolupen i organitzen.
2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics que caracteritzen el medi físic, les interaccions que es donen entre ells i les que els grups humans estableixen en la utilització de l’espai i dels seus recursos, valorant les conseqüències de tipus econòmic, social, polític i mediambiental.
3. Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets socials i les interrelacions entre fets polítics, econòmics i culturals i utilitzar aquest coneixement per comprendre la pluralitat de causes que expliquen l’evolució de les societats actuals, el paper que homes i dones hi acompleixen i els seus problemes més rellevants.
4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques, així com els trets físics i humans d’Europa i Espanya.
5. Identificar i localitzar en el temps i a l’espai els processos i esdeveniments històrics rellevants de la història del món, d’Europa i d’Espanya per adquirir una perspectiva global de l’evolució de la Humanitat amb un marc cronològic precís i elaborar una interpretació de la mateixa que faciliti la comprensió de la pluralitat de comunitats socials a les quals es pertany.
6. Conèixer la diversitat geogràfica del món, els seus trets bàsics físics i humans i distingir-hi les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques. Comprendre els trets físics i humans d’Espanya i la diversitat de la seva geografia i la seva cultura.
7. Conèixer i valorar les característiques específiques del territori i de la identitat lingüística i cultural de les Illes Balears, com també de la seva evolució històrica, tenint en compte les especificitats insulars i les seves relacions amb els territoris de parla catalana i amb la resta de les comunitats de l’Estat espanyol.
8. Valorar i respectar el patrimoni cultural, lingüístic, historicoartístic i mediambiental, assumint les responsabilitats que implica la seva conservació. Conscienciar-se de la significació especial que té aquest patrimoni com a manifestació de la memòria col·lectiva i expressió de la identitat pròpia i genuïna del poble de les Illes Balears.
9. Valorar la diversitat cultural manifestant actituds de respecte i tolerància envers altres cultures i opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar per això a fer-ne un judici.
10. Adquirir i emprar el vocabulari específic que aporten les ciències socials perquè la seva incorporació al vocabulari habitual augmenti la precisió en l’ús del llenguatge i millori la comunicació.
11. Adquirir i emprar amb precisió i rigor el vocabulari específic de l’assignatura. Seleccionar informació amb els mètodes i les tècniques propis de la geografia i de la història, per explicar les causes i conseqüències dels problemes i per comprendre el passat històric i l’espai geogràfic.
12. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar informació verbal, gràfica, icònica, estadística i cartogràfica, procedent de fonts diverses, inclosa la que proporciona l’entorn físic i social, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació, tractar-la d’acord amb la finalitat perseguida i comunicar-la als altres de manera organitzada i intel·ligible.
13. Utilitzar les imatges i les representacions cartogràfiques per identificar i localitzar objectes i fets geogràfics, i explicar la seva distribució a diferents escales, amb especial atenció al territori espanyol.
14. Utilitzar, així mateix, fonts geogràfiques d’informació: texts escrits, sèries estadístiques, gràfics i imatges, i elaborar croquis i gràfics apropiats.
15. Realitzar tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant el diàleg com una via necessària per a la solució dels problemes humans i socials.
16. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciant els seus valors i bases fonamentals, així com els drets i llibertats com un èxit irrenunciable i una condició necessària per a la pau, denunciant actituds i situacions discriminatòries i injustes i mostrant-se solidari amb els pobles, grups socials i persones privats dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE 1R D’ESO.
1.     Analitzar les interaccions que les societats humanes estableixen amb els seus territoris en la utilització de l’espai i en l’aprofitament dels recursos naturals.
2.     Comparar les formes de vida de les societats que habiten a les diferents zones geogràfiques de la Terra (lapons, pastors del desert, pobles de la sabana africana, etc.).
3.     Conèixer les característiques de la Terra, del Sol i del Sistema Solar; explicar els moviments de rotació i translació del nostre planeta i els factors que incideixen en l’alternança del dia i de la nit, i de les estacions.
4.     Explicar la distribució de les plaques i de les dorsals oceàniques de la Terra i identificar els agents interns i externs que intervenen en la formació del relleu.
5.     Conèixer la composició de les diferents parts que formen l’atmosfera i la funció que ocupa cadascuna.
6.     Analitzar la distribució de l’aigua en el nostre planeta, els moviments de mars i oceans i l’acció erosiva dels rius.
7.     Descriure el clima, la vegetació i la fauna dels diferents paisatges de la Terra (equatorial, tropical, desèrtic, mediterrani, etc.).
8.     Reconèixer els mecanismes essencials que regeixen el funcionament dels fets socials i econòmics dins l’estructura de la nostra societat i, d’aquesta manera, comprendre i saber analitzar els problemes més urgents de les societats contemporànies.
9.     Reconèixer els factors que determinen el temps i el clima d’un determinat territori i establir les característiques de les grans zones climàtiques de la Terra.
10.  Conèixer el medi físic (relleu, clima, aigües, vegetació) de les illes Balears i Pitiüses, d’Espanya i d’Europa.
11.  Entendre el procés de l’hominització i l’evolució cultural de la humanitat des dels primers australopitecs fins a l’aparició de l’Homo Sapiens Sapiens.
12.  Conèixer la forma de vida dels grups caçadors-recol·lectors de la prehistòria i analitzar les restes materials de les seves activitats quotidianes (eines, objectes d’adorn, vestit, etc.) i les seves manifestacions artístiques principals.
13.  Explicar els orígens del neolític, el desenvolupament de l’agricultura i de la ramaderia i el procés de sedentarització dels grups humans.
14.  Reconèixer la importància del desenvolupament de la metal·lúrgia, l’artesania i el comerç en l’evolució social i cultural de les societats prehistòriques.
15.  Conèixer i descriure les principals mostres d’art prehistòric a la Península Ibèrica i a les Illes Balears.
16.  Analitzar les característiques principals de les civilitzacions egípcia i mesopotàmica (economia, societat, art, etc.) i localitzar en el temps els orígens de l’escriptura.
17.  Conèixer l’evolució històrica de la civilització grega des del naixement de la polis fins a la creació dels regnes hel·lenístics, i reconèixer l’herència cultural dels grecs (art, filosofia, política, etc.), valorant la seva contribució a la configuració de la cultura occidental.
18.  Conèixer l’evolució històrica de l’Imperi Romà, des de la fundació de Roma fins a la destitució del darrer emperador d’occident, i caracteritzar els trets distintius de l’organització social i econòmica, els costums, la religió i els aspectes de la vida quotidiana dels romans, fent especial èmfasi en les característiques de les ciutats romanes i les seves obres urbanístiques.
19.  Descriure el procés d’expansió del cristianisme a través de l’Imperi Romà.
20.  Analitzar les causes de la crisi del segle III i de les invasions germàniques, i situar cronològicament el final de l’Imperi Romà d’Occident.
21.  Analitzar l’organització socioeconòmica, l’assentament i la distribució en el territori dels pobles preromans de la Península Ibèrica i en els territoris de les Illes Balears.
22.  Explicar els elements característics del procés de romanització de la Península Ibèrica i identificar els principals testimoniatges arqueològics d’època romana en el territori espanyol i a les Illes Balears.
23.  Conèixer l’evolució històrica i cultural de la Hispània visigoda i reconèixer les principals manifestacions artístiques i culturals dels visigots.
24.  Relacionar la diversitat de la geografia física d’Espanya i del món amb la seva diversitat humana i cultural.
25.  Valorar les particularitats històriques, lingüístiques i culturals de les illes Balears i Pitiüses relacionant-les amb la insularitat.
26.  Valorar la importància del patrimoni natural, lingüístic, artístic i històric de les illes Balears i Pitiüses, assumir la responsabilitat de conservar-lo i millorar-lo, i apreciar-lo com a font de gaudi general i com a manifestació valuosa de la nostra memòria col·lectiva.
27.  Reflexionar sobre les repercussions de la intervenció humana en el medi físic tenint en compte els problemes ecològics que ens són més pròxims (contaminació atmosfèrica, consum d’aigua, etc.), i actuar d’acord amb les possibilitats de cada individu per contribuir a la protecció i la millora del medi ambient.
28.  Apreciar la diversitat lingüística i cultural en el món i en el territori espanyol, i ser respectuosos i tolerants amb les actituds, creences i formes de vida de persones i grups que pertanyen a societats i a cultures diferents a la pròpia.
29.  Adquirir i fer servir el vocabulari específic de l’àrea amb precisió i rigor.
30.  Dur a terme petites investigacions de caràcter descriptiu, organitzant les dades i les idees, i resoldre diversos problemes mitjançant l’aplicació de tècniques i procediments senzills de recerca i de tractament de la informació propis de la geografia i de la història.
31.  Estudiar, comparar i contrastar la informació obtinguda a través de diferents fonts d’informació directa (enquestes, treballs de camp, etc.) i indirecta (vídeos, imatges, obres d’art, etc.).
32.  Manejar i interpretar correctament diferents instruments de treball geogràfic i històric com els gràfics, els mapes, les sèries estadístiques, etc.; saber interpretar l’escala gràfica i els signes convencionals que es fan servir en els diferents tipus de mapes (topogràfics, polítics, temàtics, etc.).
33.  Identificar i saber localitzar en el planisferi rius, oceans, mars i llacs, com també els elements més significatius del relleu de la Terra (muntanyes, planes, accidents geogràfics...).
34.  Desenvolupar activitats en grup adoptant actituds col·laboratives constructives i respectuoses amb l’opinió dels altres.
35.  Reconèixer les actituds i les situacions discriminatòries que han tingut lloc al llarg de la història per raó de raça, sexe, religió..., i de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i mostrar una actitud solidària amb els individus i les col·lectivitats que han estat objecte d’aquestes discriminacions.
36.  Apreciar els drets i les llibertats de les persones com un assoliment irrenunciable de la humanitat, denunciar les actituds discriminatòries i injustes i mostrar-se solidari amb les persones que estan privades dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris.

CRITERIS D’AVALUACIÓ.
1. Descriure a grans trets la forma i dimensions del planeta i les condicions que hi fan possible la vida.
2. Descriure el sistema solar, els moviments de la Terra i les seves conseqüències pel que fa a l’existència de dies i nits, estacions i mesura del temps.
3. Descriure, a partir de l’observació de la realitat, de fotografies, mapes, gràfics o texts les principals característiques del relleu, les aigües i la climatologia de la Terra.
4. Utilitzar, per orientar-se, els mapes i els punts cardinals com a referència tot manejant, confeccionant i interpretant diferents tipus de plànols i mapes de gran i petita escala i correlacionant les informacions de dos o més mapes temàtics tot localitzant llocs i espais concrets.
5. Identificar, descriure i comparar les principals unitats paisatgístiques de les Illes Balears i de la Península Ibèrica dins el context d’Europa i del món, tot localitzant-les a l’espai i relacionant-les amb les possibilitats que ofereixen als grups humans que els ocupen.
6. Confeccionar diferents tipus de gràfics, taules, quadres estadístics i mapes temàtics per emmagatzemar, classificar i disposar de fàcil accés o lectura de les informacions recollides.
7. Interpretar quadres estadístics, gràfics diversos i mapes temàtics referents a l’estructura, la dinàmica de la població mundial i els problemes migratoris així com d’altres referits estrictament a l’àmbit territorial balear i espanyol referint-se als problemes de superpoblació i a les diverses polítiques demogràfiques. explicant les seves causes i efectes.
8. Utilitzar les unitats cronològiques i les nocions d’evolució i canvi aplicant-les a fets i processos referits a la Prehistòria i Història Antiga del món, de les Illes Balears i de la Península Ibèrica dins l’àmbit Mediterrani.
9. Exposar de manera senzilla l’evolució de l’espècie humana (procés d’hominització i evolució cultural) fins a l’aparició de l’escriptura. Assenyalar els canvis radicals que acompanyen la revolució neolítica i la cultura 
10. Descriure els trets essencials de les primeres civilitzacions urbanes i les seves aportacions a l’evolució de la humanitat.
11. Distingir i situar en el temps i l’espai les cultures que es varen desenvolupar a la Península Ibèrica i a les Illes Balears durant l’Antiguitat parant esment especial a la cultura talaiòtica.
12. Identificar els trets essencials de les civilitzacions grega i romana, així com les seves principals aportacions artístiques tot fent referència a les colonitzacions gregues i fenícies de la Mediterrània.
13. Caracteritzar els trets de la civilització romana i valorar la transcendència de la romanització per a la pervivències del seu llegat a la cultura occidental.
14. Exposar, a partir de fonts diverses, el procés de romanització de la Península Ibèrica i del seu llegat a les Illes Balears amb esment de les cultures i aportacions dels pobles preromans.
15. Identificar i descriure les principals formes estilístiques i les funcions de l’art des de la Prehistòria a la romanització relacionant-les amb el context històric en que aparegueren i valorar el seu significat com a patrimoni històric.
16. Utilitzar, interpretar i elaborar diferents tipus de mapes, croquis, gràfics i taules estadístiques, utilitzant-los com font d’informació i mitjans d’anàlisi i síntesi.
17. Obtenir i utilitzar informacions rellevants sobre els temes estudiats. Relacionar les informacions, valorar-les i combinar-les per explicar fets històrics i espacials.
18. Elaborar, individualment o en grup, treballs i exposicions orals sobre temes de l’àrea, utilitzant el vocabulari pertinent i la correcció formal adequada, consultant les diverses fonts disponibles i utilitzant les noves tecnologies de la informació per documentar-se i per comunicar els resultats.

No hay comentarios: