Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

domingo, 29 de diciembre de 2013

Ciències Socials de 1r d'ESO 2016-2017. Programació del curs. Normativa d'avaluació, temari, competències bàsiques...

Programació de Ciències Socials, Geografia i Història. 1r ESO.


NORMATIVA D’AVALUACIÓ 2016-2017.
Normativa d'avaluació de 1r ESO.
Hi haurà en principi tres avaluacions, o el que determinin l’IES i la normativa de la Conselleria d’Educació. S’aprovarà el curs amb una mitja ponderada de 5, havent de sumar 15 punts entre les tres avalucions al final del curs; es podrà aprovar si se suspèn una avaluació amb un 4 però no amb un 3, ni tampoc si es suspenen dues avaluacions amb un 4.
Cada avaluació s’aprovarà si s’aprova la mitja de les notes de les distintes Unitats Didàctiques (UD). Es podrà aprovar si se suspèn una UD amb un 4 però no amb un 3, ni tampoc si es suspenen dues UD amb un 4.
El conceptes i els procediments se valoraran en exàmens escrits i/o orals, en grup o individuals, amb apunts i sense apunts, d’acord amb la programació d’aula.
Els procediments se valoraran amb el control del apunts de classe, les activitats del llibre, més els exercicis i els treballs específics que comani el professor.
L'actitud valorarà la conducta, participació i assistència de l'alumne.

Recuperacions i avaluacions extraordinàries i especials.
La recuperació es farà en exàmens escrits i/o orals, d'acord amb la programació d'aula.
La recuperació d’una UD es farà oralment abans del següent examen d’UD, i comprendrà les competències bàsiques assenyalades.
La recuperació d’una avaluació durant el curs es farà oralment abans del final de la següent avaluació, i comprendrà les competències bàsiques assenyalades.
L’avaluació ordinària final (recuperació) de juny i les avaluacions extraordinàries de setembre i febrer seran en les dates acordades pel centre, i comprendran exàmens escrits i un quadern de treball amb activitats de recuperació de competències bàsiques comanades pel professor, que els alumnes hauran de presentar al principi de l’examen. Per regla general, que pot variar segons la programació d'aula, valdran 7 punts els exàmens i 3 punts el quadern de treball.
Els alumnes amb NEE, NESE o disfuncions d’aprenentatge importants rebran un tracte individualitzat, amb adaptacions curriculars significatives o no significatives segons cada cas, i es valoraran de manera distinta a la general els conceptes, els procediments i l’actitud, a més de tenir treballs, exàmens i recuperacions especials si cal. Se fomentarà el treball en grup amb alumnes avençats que puguin ajudar-los.

Criteris de qualificació:
S'aplicaran les proporcions següents per a cada una de les avaluacions:
Coneixements conceptuals (proves objectives): 50%.
Coneixements procedimentals (activitats): 30 %.
Actitud (participació i assistència): 20%.

Sobre la programació d'aula.
Els conceptes (5 punts) se valoraran en dos tipus de proves escrites.
El primer tipus, amb valor de 2,5 punts, serà una prova sobre el conjunt de la UD. En aquest examen, quan el professor ho estableixi, els alumnes que hagin fet correctament els apunts i les activitats podran participar en grups de 2 o 3 membres, a més de consultar i dialogar sobre els materials manuscrits per ells mateixos, i està previst que en qualque examen àdhuc es pugui utilitzar el llibre, per a valorar la rapidesa i cura en la recerca i anàlisi d’informació. El temps en tots aquests exàmens serà limitat, per a estimular la preparació prèvia i l’atenció.
El segon tipus de prova, amb valor de 2,5 punts, serà un examen individual i sense apunts sobre les competències bàsiques de la UD. El contingut el detallarà el professor en cada cas, i en general consistirà en les activitats de conceptes i sintesi de les pàgines de competències que hi ha al final de cada UD. 
Els alumnes hauran de tenir un mínim de 5 de mitja ponderada d’aquestes dues proves i tenir al manco un 3 sobre 10 en la segona prova per a poder aprovar l’avaluació de la UD, i si la suspenen la podran recuperar en un examen oral en temps de pati, que consistirà únicament en el segon tipus de prova, havent en aquest cas per recuperar una nota màxima de 5.
Procediments (3 punts): se valoraran en cada UD el subratllat i apunts correctes a llapis en el mateix llibre de text, la regularitat en l’ús i la bona organització de l’agenda, la realització al quadern de treball en temps i amb correcció dels apunts de classe i de les activitats sobre les qüestions del llibre. A més, en l'avaluació de 1r d'ESO se valorarà la realització voluntària dels treballs de recerca individuals (0,5 punts) i de grup (0,5 punts), que preferiblement se publicaran en el bloc personal de l'alumne per a fomentar les TIC, i aquests punts incrementaran la nota general global. El professor valorarà aquests treballs de recerca en una entrevista.
Actitud (2 punts): se valoraran la participació i bona conducta en l’aula (1 punt) i la puntualitat i assistència (1 punt).
Es fomentarà la consulta de llibres en biblioteques i el treball amb mitjans de comunicación com diaris i revistes, ràdio i televisió, i medis digitals.
Es promouran activitats d’aprenentatge lúdic de tipus competitiu entre grups.

RECUPERACIÓ.
La recuperació de les UD suspeses es farà en proves individuals i orals en els temps de pati en les dates que determini el professor després de entrevistar l'alumne, abans de les proves de la següent UD, excepte quan hi hagi malalties, viatges o causes de força major.
El mateix s'entèn per a recuperar les avaluacions suspeses en el trimestre següent, mentre que l'examen ordinari final de juny per a recuperar les avaluacions suspeses serà escrit.
En canvi, les avaluacions extraordinàries de setembre i febrer comprendran tot el temari, seran escrites i en les dates acordades pel centre. Els alumnes hauran de presentar al principi de l’examen un quadern de treball (fins a 3 punts) amb les respostes als exercicis de les competències bàsiques que figuren al final de cada UD i que consisteixen generalment en un esquema general, unes preguntes de síntesi i exercicis complementaris. L’examen versarà només sobre aquestes competències bàsiques.

AVALUACIONS ESPECIALS.
Els alumnes amb NEE o disfuncions d’aprenentatge importants rebran un tracte individualitzat, amb adaptacions curriculars no significatives o, si cal, significatives, i en aquest segon cas el professor podria valorar els conceptes en 4 punts, els procediments en 3 punts, i l’actitud i assistència en 3 punts. Se fomentarà el seu treball en grup amb alumnes avençats que puguin ajudar-los, i podran tenir exàmens i treballs especials adaptats a la seva realitat.

METODOLOGIA.
Explicació del professor en la part conceptual, amb aclariment dels dubtes.
Se fomentarà la participació dels alumnes en l’explicació de la matèria i la resolució de les activitats, per incentivar la seva implicació.

MATERIALS.
Llibre de text de l’editorial Vicens Vives. Nou CIVES 1.
Quadern d’apunts.
Activitats de qüestions i mapes.
Blocs del professor, dels alumnes i altres.
Pissarra i projector digital.
Diaris, revistes, llibres i Webs de consulta.

Temari.
UD 1. LA TERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR.
UD 2. LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA: ELS MAPES.
UD 3. LES FORMES DE LA TERRA.
UD 4. RIUS I MARS.
UD 5. TEMPS I CLIMA.
UD 6. CLIMES I PAISATGES DE LA TERRA.
UD 7. CLIMES I PAISATGES D’EUROPA I D’ESPANYA.
UD 8. SOCIETAT I MEDI AMBIENT.
UD DOSSIER. EL MEDI FÍSIC DE LES ILLES BALEARS.
UD 9. LA PREHISTÒRIA.
UD 10. LES PRIMERES CIVLITZACIONS: MESOPOTÀMIA I EGIPTE.
UD 11. EL MÓN GREC.
UD 12. LA CULTURA TALAIÒTICA I LES COLONITZACIONS.
UD 13. L’IMPERI ROMÀ.
UD 14. L’HERÈNCIA DE LA CULTURA CLÀSSICA.
UD 15. LES ILLES BALEARS EN TEMPS DELS ROMANS.
UD 16. LA FRAGMENTACIÓ DEL MÓN ANTIC.
Temari i índex.
UD 1. LA TERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR.
1.     La Terra, un punt a l’Univers.
2.     El planeta Terra.
3.     La rotació de la Terra, els dies i les nits.
4.     La translació de la Terra: les estacions de l’any.
UD 2. LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA: ELS MAPES.
1.     La latitud i la longitud.
2.     La representació de la Terra.
3.     Els mapes.
UD 3. LES FORMES DE LA TERRA.
1.     La capa externa de la Terra.
2.     Agents interns de formació del relleu.
3.     Agents externs de formació del relleu.
4.     Els continents.
5.     Un món de muntanyes i planes.
6.     Un món d’illes, penínsules i golfs.
7.     El relleu d’Europa.
8.     El relleu d’Espanya.
UD 4. RIUS I MARS.
1.     L’aigua a la natura.
2.     Oceans, mars, rius i llacs de la Terra.
3.     La dinámica oceánica.
4.     Rius d’Europa i de la Península Ibèrica.
UD 5. TEMPS I CLIMA.
1.     L’atmòsfera.
2.     La temperatura.
3.     La humitat de l’aire i les precipitacions.
4.     La pressió atmosfèrica i el vent.
UD 6. CLIMES I PAISATGES DE LA TERRA.
1.     Climes de la Terra.
2.     Zona càlida: paisatge equatorial.
3.     Zona càlida: paisatge tropical.
4.     Zona càlida: paisatge desèrtic.
5.     Zones temperades: paisatge oceànic.
6.     Zones temperades: paisatge mediterrani.
7.     Zones temperades: paisatge continental.
8.     Zones fredes: paisatge polar i paisatge d’alta muntanya.
UD 7. CLIMES I PAISATGES D’EUROPA I D’ESPANYA.
1.     Climes i paisatges de’Europa.
2.     Climes i paisatges d’Espanya.
Descobreix: El paisatges humanitzats d’Espanya.
UD 8. SOCIETAT I MEDI AMBIENT.
1.     La Terra és un ecosistema.
2.     Riscs naturals.
3.     Riscs provocats per l’acció humana.
4.     El canvi climàtic.
5.     El medi ambient urbà.
6.     Explotació dels recursos naturals. Desenvolupament sostenible.
Descobreix: L’aigua. Un recurs sostenible.
UD DOSSIER. EL MEDI FÍSIC DE LES ILLES BALEARS.
1.     El relleu de les Illes Balears.
2.     L’aigua a les Illes Balears.
3.     El clima de les Illes Balears.
4.     Els paisatges vegetals a les Illes Balears.
5.     El medi natural de les Illes Balears.
UD 9. LA PREHISTÒRIA.
1.     Els primers éssers humans.
2.     El Paleolític: la caça i la recol·lecció.
3.     L’art de les cavernes.
4.     El Neolític: la producción d’aliments.
Descobreix: La vida en un poblat neolític.
5.     L’Edat dels Metalls.
6.     La Prehistòria a la Península Ibèrica.
UD 10. LES PRIMERES CIVLITZACIONS: MESOPOTÀMIA I EGIPTE.
1.     Mesopotàmia, terra entre dos rius.
2.     L’art mesopotàmic.
3.     Egipte, el Nil i el desert.
4.     L’Egipte dels faraons.
5.     La religió egípcia.
6.     El temple, residencia dels déus.
7.     Les tombes egípcies.
UD 11. EL MÓN GREC.
1.     El naixement del món grec.
2.     Les polis gregues.
3.     Les colonitzacions gregues.
4.     L’Atenes de Pericles.
5.     L’esplendor d’Atenes.
Descobreix: La vida quotidiana a Atenes.
6.     La Grècia hel·lenística.
UD 12. LA CULTURA TALAIÒTICA I LES COLONITZACIONS.
1.     Els primers pobladors de les illes Balears.
2.     La cultura talaiòtica a Mallorca i Menorca.
Descobreix: Els poblats talaiòtics.
3.     L’arribada dels pobles colonitzadors.
4.     La colonització púnica de les illes Pitiüses.
5.     Religió i món funerari cartaginès.
UD 13. L’IMPERI ROMÀ.
1.     Els orígens de Roma.
2.     La Roma republicana.
3.     La conquesta romana del Mediterrani.
4.     L’Imperi Romà.
5.     La prosperitat agrícola i comercial.
6.     Una societat urbana.
Descobreix: Els orígens del cristianisme.
7.     La crisi de l’Imperi Romà.

UD 14. L’HERÈNCIA DE LA CULTURA CLÀSSICA.
1.     Les religions grega i romana.
2.     La cultura clàssica.
3.     L’arquitectura grega.
4.     L’arquitectura romana.
5.     L’escultura, la ceramic i la pintura a Grècia.
6.     L’escultura, la pintura i el mosaic a Roma.
UD 15. LES ILLES BALEARS EN TEMPS DELS ROMANS.
1.     Els pobles preromans.
2.     La conquesta romana.
3.     Hispània, un territorio de l’Imperi Romà.
4.     La Baleàrica, província romana.
Descobreix: La vida quotidiana a les ciutats.
5.     El llegat de Roma.
UD 16. LA FRAGMENTACIÓ DEL MÓN ANTIC.
1.     Els regnes germànics.
2.     L’Imperi Bizaní (476-1453).
3.     L’Hispània visigótica.
4.     Les illes Balears entre vàndals i bizantins.
Descobreix: La cultura i l’art dels visigots.
5.     L’Imperi carolingi.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES.
1.     Competència social i ciutadana.
Comprendre l’aportació que les diferents cultures han fet a l’evolució de la humanitat.
Reflexionar de forma crítica sobre els fets i els problemes socials i històrics.
Expressar les opinions pròpies de forma assertiva.
Escoltar activament; saber posar-se en el lloc de l’altre i comprendre’n el punt de vista.
Relacionar-se, cooperar i fer feina en equip.
Comprendre els valors democràtics.
Entendre els comportaments i les formes de vida en contexts històrics i/o culturals diferents del propi.
2.     Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
Conèixer les característiques de l’espai físic en què es desenvolupen la vida i l’activitat humana.
Localitzar en l’espai els elements del medi físic i els esdeveniments històrics treballats.
Analitzar l’acció de l’ésser humà sobre el medi i interessar-se per la conservació del medi ambient.
Aprendre a orientar-se i a situar-se en l’espai, utilitzant mapes i plànols.
Fer prediccions i inferències de diferent nivell de complexitat.
3.     Competència cultural i artística.
Desenvolupar la sensibilitat per gaudir amb diferents expressions del patrimoni natural i cultural.
Valorar la importància del patrimoni per accedir al coneixement de les societats del passat.
Interessar-se per contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic.
4.     Tractament de la informació i competència digital.
Obtenir informació a través de fonts de diferent natura: cartogràfiques, iconogràfiques, textuals, etc.
Fer servir els cercadors per localitzar informació a Internet, seguint un criteri específic.
Analitzar dades quantitatives de taules i gràfics.
Relacionar, analitzar, comparar i sintetitzar la informació procedent de les diferents fonts treballades.
5.     Competència en comunicació lingüística.
Interpretar texts de tipologia diversa, llenguatges icònics, simbòlics i de representació.
Saber expressar adequadament les idees i les emocions pròpies, oralment i per escrit.
Fer servir diferents variants del discurs, en especial la descripció i l’argumentació.
Defensar el punt de vista personal amb arguments coherents i pertinents.
Elaborar definicions dels conceptes estudiats, utilitzant la terminologia més adequada en cada cas.
Escoltar, analitzar i tenir en compte opinions diferents a la pròpia amb sensibilitat i esperit crític.
6.     Competència matemàtica.
Interpretar escales numèriques i gràfiques.
Analitzar i comparar la informació quantitativa de taules, llistats, gràfics i mapes.
Fer càlculs matemàtics senzills per comparar dimensions, calcular distàncies i diferències horàries.
7.     Competència per aprendre a aprendre.
Desenvolupar el gust per l’aprenentatge continu i l’actualització permanent.
Cercar explicacions multicausals per comprendre un fenomen i avaluar-ne les conseqüències.
Anticipar possibles escenaris o conseqüències de les accions individuals i socials.
Saber comunicar i expressar de forma efectiva els resultats de la pròpia feina.
Prendre consciència del que s’ha après i el que falta per aprendre.
8.     Autonomia i iniciativa personal.
Comprendre les activitats plantejades i planificar l’estratègia més adequada per resoldre-les.
Saber argumentar de forma lògica i coherent els punts de vista propis.
Prendre decisions i saber triar la manera de recuperar la informació més adequada en cada cas.
Fer un seguiment dels aprenentatges realitzats.
L’APLICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES AL CURS.
Competència lingüística: se promourà la lectura i escriptura en classe i fent obligatòries totes les activitats del llibre de text i voluntàries les activitats de recerca en treball especials.
Competència matemàtica: se treballaran els gràfics, taules estadístiques, eixos cronològics…
Competència de coneixement i interacció amb el medi físic: se relacionaran els fets geogràfics i històrics, sense caure en determinismes.
Competència en TIC: se promourà la realització d’apunts i treballs en format  digital, posant millors notes de procediments. Totes les explicacions es faran amb presentacions (Power Point) amb projector digital i quan sigui necessari s’utilizaran materials d’internet.
Competencia social i ciudadana: es faran debats, se plantejaran qüestions com les migracions a Balears en connexió a temes com el desenvolupament econòmic, s’insistirà en el constitucionalisme, l’estat de dret, la soberania popular, les reformes socials, el feminisme, l’ecologisme…
Competencia cultural i artística: se relacionarà la societat amb la cultura i l’art, com documents i manifestacions de la història i se fomentarà el gust per la literatura, la música, el cinema, l’arquitectura, les arts plàstiques...
Competencia d’aprendre a aprendre: se promourà la realització d’apunts a casa abans de l’explicació del professor i de treballs voluntaris de recerca.
Competencia d’autonomia i iniciativa personal: se fomentarà la participació, la responsabilitat individual, el treball en grup, la planificació del temps d’estudi en l’agenda…


OBJECTIUS GENERALS.
1. Comprendre el territori com a resultat de la interacció de les societats sobre el medi en el qual es desenvolupen i organitzen.
2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics que caracteritzen el medi físic, les interaccions que es donen entre ells i les que els grups humans estableixen en la utilització de l’espai i dels seus recursos, valorant les conseqüències de tipus econòmic, social, polític i mediambiental.
3. Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets socials i les interrelacions entre fets polítics, econòmics i culturals i utilitzar aquest coneixement per comprendre la pluralitat de causes que expliquen l’evolució de les societats actuals, el paper que homes i dones hi acompleixen i els seus problemes més rellevants.
4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques, així com els trets físics i humans d’Europa i Espanya.
5. Identificar i localitzar en el temps i a l’espai els processos i esdeveniments històrics rellevants de la història del món, d’Europa i d’Espanya per adquirir una perspectiva global de l’evolució de la Humanitat amb un marc cronològic precís i elaborar una interpretació de la mateixa que faciliti la comprensió de la pluralitat de comunitats socials a les quals es pertany.
6. Conèixer la diversitat geogràfica del món, els seus trets bàsics físics i humans i distingir-hi les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques. Comprendre els trets físics i humans d’Espanya i la diversitat de la seva geografia i la seva cultura.
7. Conèixer i valorar les característiques específiques del territori i de la identitat lingüística i cultural de les Illes Balears, com també de la seva evolució històrica, tenint en compte les especificitats insulars i les seves relacions amb els territoris de parla catalana i amb la resta de les comunitats de l’Estat espanyol.
8. Valorar i respectar el patrimoni cultural, lingüístic, historicoartístic i mediambiental, assumint les responsabilitats que implica la seva conservació. Conscienciar-se de la significació especial que té aquest patrimoni com a manifestació de la memòria col·lectiva i expressió de la identitat pròpia i genuïna del poble de les Illes Balears.
9. Valorar la diversitat cultural manifestant actituds de respecte i tolerància envers altres cultures i opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar per això a fer-ne un judici.
10. Adquirir i emprar el vocabulari específic que aporten les ciències socials perquè la seva incorporació al vocabulari habitual augmenti la precisió en l’ús del llenguatge i millori la comunicació.
11. Adquirir i emprar amb precisió i rigor el vocabulari específic de l’assignatura. Seleccionar informació amb els mètodes i les tècniques propis de la geografia i de la història, per explicar les causes i conseqüències dels problemes i per comprendre el passat històric i l’espai geogràfic.
12. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar informació verbal, gràfica, icònica, estadística i cartogràfica, procedent de fonts diverses, inclosa la que proporciona l’entorn físic i social, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació, tractar-la d’acord amb la finalitat perseguida i comunicar-la als altres de manera organitzada i intel·ligible.
13. Utilitzar les imatges i les representacions cartogràfiques per identificar i localitzar objectes i fets geogràfics, i explicar la seva distribució a diferents escales, amb especial atenció al territori espanyol.
14. Utilitzar, així mateix, fonts geogràfiques d’informació: texts escrits, sèries estadístiques, gràfics i imatges, i elaborar croquis i gràfics apropiats.
15. Realitzar tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant el diàleg com una via necessària per a la solució dels problemes humans i socials.
16. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciant els seus valors i bases fonamentals, així com els drets i llibertats com un èxit irrenunciable i una condició necessària per a la pau, denunciant actituds i situacions discriminatòries i injustes i mostrant-se solidari amb els pobles, grups socials i persones privats dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE 1R D’ESO.
1.     Analitzar les interaccions que les societats humanes estableixen amb els seus territoris en la utilització de l’espai i en l’aprofitament dels recursos naturals.
2.     Comparar les formes de vida de les societats que habiten a les diferents zones geogràfiques de la Terra (lapons, pastors del desert, pobles de la sabana africana, etc.).
3.     Conèixer les característiques de la Terra, del Sol i del Sistema Solar; explicar els moviments de rotació i translació del nostre planeta i els factors que incideixen en l’alternança del dia i de la nit, i de les estacions.
4.     Explicar la distribució de les plaques i de les dorsals oceàniques de la Terra i identificar els agents interns i externs que intervenen en la formació del relleu.
5.     Conèixer la composició de les diferents parts que formen l’atmosfera i la funció que ocupa cadascuna.
6.     Analitzar la distribució de l’aigua en el nostre planeta, els moviments de mars i oceans i l’acció erosiva dels rius.
7.     Descriure el clima, la vegetació i la fauna dels diferents paisatges de la Terra (equatorial, tropical, desèrtic, mediterrani, etc.).
8.     Reconèixer els mecanismes essencials que regeixen el funcionament dels fets socials i econòmics dins l’estructura de la nostra societat i, d’aquesta manera, comprendre i saber analitzar els problemes més urgents de les societats contemporànies.
9.     Reconèixer els factors que determinen el temps i el clima d’un determinat territori i establir les característiques de les grans zones climàtiques de la Terra.
10.  Conèixer el medi físic (relleu, clima, aigües, vegetació) de les illes Balears i Pitiüses, d’Espanya i d’Europa.
11.  Entendre el procés de l’hominització i l’evolució cultural de la humanitat des dels primers australopitecs fins a l’aparició de l’Homo Sapiens Sapiens.
12.  Conèixer la forma de vida dels grups caçadors-recol·lectors de la prehistòria i analitzar les restes materials de les seves activitats quotidianes (eines, objectes d’adorn, vestit, etc.) i les seves manifestacions artístiques principals.
13.  Explicar els orígens del neolític, el desenvolupament de l’agricultura i de la ramaderia i el procés de sedentarització dels grups humans.
14.  Reconèixer la importància del desenvolupament de la metal·lúrgia, l’artesania i el comerç en l’evolució social i cultural de les societats prehistòriques.
15.  Conèixer i descriure les principals mostres d’art prehistòric a la Península Ibèrica i a les Illes Balears.
16.  Analitzar les característiques principals de les civilitzacions egípcia i mesopotàmica (economia, societat, art, etc.) i localitzar en el temps els orígens de l’escriptura.
17.  Conèixer l’evolució històrica de la civilització grega des del naixement de la polis fins a la creació dels regnes hel·lenístics, i reconèixer l’herència cultural dels grecs (art, filosofia, política, etc.), valorant la seva contribució a la configuració de la cultura occidental.
18.  Conèixer l’evolució històrica de l’Imperi Romà, des de la fundació de Roma fins a la destitució del darrer emperador d’occident, i caracteritzar els trets distintius de l’organització social i econòmica, els costums, la religió i els aspectes de la vida quotidiana dels romans, fent especial èmfasi en les característiques de les ciutats romanes i les seves obres urbanístiques.
19.  Descriure el procés d’expansió del cristianisme a través de l’Imperi Romà.
20.  Analitzar les causes de la crisi del segle III i de les invasions germàniques, i situar cronològicament el final de l’Imperi Romà d’Occident.
21.  Analitzar l’organització socioeconòmica, l’assentament i la distribució en el territori dels pobles preromans de la Península Ibèrica i en els territoris de les Illes Balears.
22.  Explicar els elements característics del procés de romanització de la Península Ibèrica i identificar els principals testimoniatges arqueològics d’època romana en el territori espanyol i a les Illes Balears.
23.  Conèixer l’evolució històrica i cultural de la Hispània visigoda i reconèixer les principals manifestacions artístiques i culturals dels visigots.
24.  Relacionar la diversitat de la geografia física d’Espanya i del món amb la seva diversitat humana i cultural.
25.  Valorar les particularitats històriques, lingüístiques i culturals de les illes Balears i Pitiüses relacionant-les amb la insularitat.
26.  Valorar la importància del patrimoni natural, lingüístic, artístic i històric de les illes Balears i Pitiüses, assumir la responsabilitat de conservar-lo i millorar-lo, i apreciar-lo com a font de gaudi general i com a manifestació valuosa de la nostra memòria col·lectiva.
27.  Reflexionar sobre les repercussions de la intervenció humana en el medi físic tenint en compte els problemes ecològics que ens són més pròxims (contaminació atmosfèrica, consum d’aigua, etc.), i actuar d’acord amb les possibilitats de cada individu per contribuir a la protecció i la millora del medi ambient.
28.  Apreciar la diversitat lingüística i cultural en el món i en el territori espanyol, i ser respectuosos i tolerants amb les actituds, creences i formes de vida de persones i grups que pertanyen a societats i a cultures diferents a la pròpia.
29.  Adquirir i fer servir el vocabulari específic de l’àrea amb precisió i rigor.
30.  Dur a terme petites investigacions de caràcter descriptiu, organitzant les dades i les idees, i resoldre diversos problemes mitjançant l’aplicació de tècniques i procediments senzills de recerca i de tractament de la informació propis de la geografia i de la història.
31.  Estudiar, comparar i contrastar la informació obtinguda a través de diferents fonts d’informació directa (enquestes, treballs de camp, etc.) i indirecta (vídeos, imatges, obres d’art, etc.).
32.  Manejar i interpretar correctament diferents instruments de treball geogràfic i històric com els gràfics, els mapes, les sèries estadístiques, etc.; saber interpretar l’escala gràfica i els signes convencionals que es fan servir en els diferents tipus de mapes (topogràfics, polítics, temàtics, etc.).
33.  Identificar i saber localitzar en el planisferi rius, oceans, mars i llacs, com també els elements més significatius del relleu de la Terra (muntanyes, planes, accidents geogràfics...).
34.  Desenvolupar activitats en grup adoptant actituds col·laboratives constructives i respectuoses amb l’opinió dels altres.
35.  Reconèixer les actituds i les situacions discriminatòries que han tingut lloc al llarg de la història per raó de raça, sexe, religió..., i de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i mostrar una actitud solidària amb els individus i les col·lectivitats que han estat objecte d’aquestes discriminacions.
36.  Apreciar els drets i les llibertats de les persones com un assoliment irrenunciable de la humanitat, denunciar les actituds discriminatòries i injustes i mostrar-se solidari amb les persones que estan privades dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris.

CRITERIS D’AVALUACIÓ.
1. Descriure a grans trets la forma i dimensions del planeta i les condicions que hi fan possible la vida.
2. Descriure el sistema solar, els moviments de la Terra i les seves conseqüències pel que fa a l’existència de dies i nits, estacions i mesura del temps.
3. Descriure, a partir de l’observació de la realitat, de fotografies, mapes, gràfics o texts les principals característiques del relleu, les aigües i la climatologia de la Terra.
4. Utilitzar, per orientar-se, els mapes i els punts cardinals com a referència tot manejant, confeccionant i interpretant diferents tipus de plànols i mapes de gran i petita escala i correlacionant les informacions de dos o més mapes temàtics tot localitzant llocs i espais concrets.
5. Identificar, descriure i comparar les principals unitats paisatgístiques de les Illes Balears i de la Península Ibèrica dins el context d’Europa i del món, tot localitzant-les a l’espai i relacionant-les amb les possibilitats que ofereixen als grups humans que els ocupen.
6. Confeccionar diferents tipus de gràfics, taules, quadres estadístics i mapes temàtics per emmagatzemar, classificar i disposar de fàcil accés o lectura de les informacions recollides.
7. Interpretar quadres estadístics, gràfics diversos i mapes temàtics referents a l’estructura, la dinàmica de la població mundial i els problemes migratoris així com d’altres referits estrictament a l’àmbit territorial balear i espanyol referint-se als problemes de superpoblació i a les diverses polítiques demogràfiques. explicant les seves causes i efectes.
8. Utilitzar les unitats cronològiques i les nocions d’evolució i canvi aplicant-les a fets i processos referits a la Prehistòria i Història Antiga del món, de les Illes Balears i de la Península Ibèrica dins l’àmbit Mediterrani.
9. Exposar de manera senzilla l’evolució de l’espècie humana (procés d’hominització i evolució cultural) fins a l’aparició de l’escriptura. Assenyalar els canvis radicals que acompanyen la revolució neolítica i la cultura 
10. Descriure els trets essencials de les primeres civilitzacions urbanes i les seves aportacions a l’evolució de la humanitat.
11. Distingir i situar en el temps i l’espai les cultures que es varen desenvolupar a la Península Ibèrica i a les Illes Balears durant l’Antiguitat parant esment especial a la cultura talaiòtica.
12. Identificar els trets essencials de les civilitzacions grega i romana, així com les seves principals aportacions artístiques tot fent referència a les colonitzacions gregues i fenícies de la Mediterrània.
13. Caracteritzar els trets de la civilització romana i valorar la transcendència de la romanització per a la pervivències del seu llegat a la cultura occidental.
14. Exposar, a partir de fonts diverses, el procés de romanització de la Península Ibèrica i del seu llegat a les Illes Balears amb esment de les cultures i aportacions dels pobles preromans.
15. Identificar i descriure les principals formes estilístiques i les funcions de l’art des de la Prehistòria a la romanització relacionant-les amb el context històric en que aparegueren i valorar el seu significat com a patrimoni històric.
16. Utilitzar, interpretar i elaborar diferents tipus de mapes, croquis, gràfics i taules estadístiques, utilitzant-los com font d’informació i mitjans d’anàlisi i síntesi.
17. Obtenir i utilitzar informacions rellevants sobre els temes estudiats. Relacionar les informacions, valorar-les i combinar-les per explicar fets històrics i espacials.
18. Elaborar, individualment o en grup, treballs i exposicions orals sobre temes de l’àrea, utilitzant el vocabulari pertinent i la correcció formal adequada, consultant les diverses fonts disponibles i utilitzant les noves tecnologies de la informació per documentar-se i per comunicar els resultats.

No hay comentarios: