Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

domingo, 29 de diciembre de 2013

Geografia d'Espanya. Llista de conceptes.

VOCABULARI PER A LES PROVES DE SELECTIVAT DE GEOGRAFIA. 2013/2014

*Una proposta de respostes en las entradas de la etiqueta GE UD 0. Dosier: Conceptes. 

Generals:

Centralisme polític-administratiu.
Comunitat autònoma.
Coordenades geogràfiques.
Desequilibris territorials.
Determinisme geogràfic.
Equador.
Escala cartogràfica.
Estat de les autonomies.
Geografia física.
Geografia humana.
Isolínia.
Latitud.
Longitud.
Mapa topogràfic.
Portolà.
Província.

Relleu:

Depressió.
Ibèria argilosa.
Ibèria calcària.
Ibèria silícica.
Meseta.
Modelat càrstic.
Modelat glacial.
Modelat litoral.
Relleu volcànic.
Orogènia alpina.
Orogènia herciniana.
Plana litoral

Clima i aigües:

Albufera.
Aqüífer.
Aridesa.
Cabal relatiu.
Clima de muntanya.
Clima mediterrani.
Clima oceànic.
Clima subtropical.
Clima urbà.
Continentalitat climàtica.
Desertització.
Endorreisme.
Exorreisme.
Sequera.
Estiatge.
Torrent.
Recursos hídrics.
Règim fluvial.
Revinguda.
Salinització d’aqüífers.
Trasvassament entre conques.
Vessant hidrogràfica.

Vegetació i mediambient:

Delicte ecològic.
Desastre natural.
Desforestació.
Ecosistema.
Endemisme.
Espai patrimoni de la humanitat.
Garriga.
Màquia.
Parc natural.
Àrea natural d'especial interès (ANEI).
Pis o estatge de vegetació.
Pluja àcida.
Prats d’alta muntanya.
Vegetació eurosiberiana.
Vegetació macaronèsica.
Vegetació mediterrània.
Vegetació xeròfila.
Depuració d'aigües.
Reciclatge.
Reserva de la Biosfera. 

Activitats econòmiques:

Economia submergida.
Població activa.
Població ocupada.
Privatització.
Sector primari.
Sector privat.
Sector públic.
Sector secundari.
Sector terciari.
Taxa d’atur.
Taxa d’ocupació.
Treball a temps parcial.
Creixement sostenible.
Recurs renovable.
Recurs no renovable


Sector primari: agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura.

Agricultura alternativa (ecològica o biològica).
Agricultura de regadiu.
Agricultura de secà.
Agroturisme.
Aigües jurisdiccionals.
Parceria.
Aqüicultura.
Caladors.
Conreus transgènics.
Indústria agroalimentària.
Monocultiu.
Pesca litoral.
Piscifactoria.
Policultiu.
Política agrària comunitària (PAC).
Ramaderia intensiva.
Ramaderia extensiva.
Repoblació forestal.
Transhumància.

Sector secundari: indústria, mineria, construcció.

Energies alternatives.
Parc tecnològic.
Deslocalització industrial.
Reindustrialització.
Indústria puntera.
Indústria madura.

Sector terciari: comerç interior  i exterior, turisme, transport.

Balança de pagaments.
Balança comercial.
Balearització.
Cadena hotelera.
Estacionalitat turística.
Àrea d'influència.
Ocupació extrahotelera.
Overbooking.
Producte interior brut (PIB).
Renda per càpita.
Residus urbans.
Tour Operador.
Transports discrecionals.
Transports regulars.
Turisme alternatiu.
Turisme de masses.

Població:

Cens.
Cicle demogràfic antic.
Cicle demogràfic modern.
Creixement real de la població.
Emigració intercontinental.
Migració pendular.
Mortalitat infantil.
Moviment migratori de retorn.
Padró.
Població concentrada.
Població disseminada.
Taxa de fecunditat.
Taxa de feminitat.
Taxa d’envelliment.
Taxa de masculinitat.

Espai urbà i ordenació del territori:

Àrea metropolitana.
Barraquisme.
Directrius d’ordenació territorial.
Eixample.
Centre històric.
Conurbació.
Districte central de negocis (CBD).
Nuclis dormitori.
Perifèria urbana.
Rururbanització.
Planejament urbanístic.
Polígon residencial.
Trama urbana.
Polígon industrial .
Polígon de serveis.
Xarxa radial.

Europa:

Comissió europea.
Parlament europeu.
Fons europeus.
Tractats de Roma.
Unió Europea.
Unió monetària.

No hay comentarios: