Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

domingo, 29 de diciembre de 2013

Programació de CCSS de 2n d'ESO: Normativa d'avaluació.

AVALUACIÓ  DE LES UD.
Conceptes (5 punts): els exàmens se basen en els proposats per l’editorial Vicens Vives. En les UD que el professor estableixi els alumnes podran consultar els materials manuscrits que hagin desenvolupat ells mateixos, i àdhuc fer grups de 2 o 3 alumnes durant els exàmens; això serà l’habitual quan els alumnes superin els nivells mínims de treball a classe i aprovin l’avaluació dels procediments. El professor valorarà els treballs voluntaris de recerca en una entrevista individual amb l’alumne.
Procediments (3 punts): se valorarà el subratllat i els apunts adients en el mateix llibre de text (1 punt), el quadern d’apunts amb la resolució de les qüestions del llibre (1 punt), el quadern d’activitats amb les qüestions i mapes (1 punt). A més se valorarà la metodologia dels treballs voluntaris de recerca.
Actitud (2 punts): se valorarà l’assistència i la puntualitat (1 punt), més la participació i bona conducta en l’aula (1 punt).
Els alumnes han d’assolir al menys una mitja de 4,5 punts per aprovar l’avaluació, sumant 14 punts entre les tres avaluacions per aprovar l’assignatura.
Les feines, sempre que sigui possible, se publicaran en blogs personals dels alumnes, el que se valorarà força en procediments i actitud, fomentant així les TIC.

RECUPERACIÓ.
La recuperació o millora de nota de les UD o d’una avaluació si cal es farà en entrevistes orals en els temps de pati en les dates a convenir entre alumne i professor, permetent la consulta dels materials manuscrits.
En canvi, les avaluacions extraordinàries de setembre i febrer seran escrites, en les dates acordades pel centre. Els alumnes hauran de presentar al principi de l’examen, perquè el professor ho valori, un quadern de treball amb les respostes als exercicis de la pàgina principal (primera o inicial) de les competències bàsiques que figuren al final de cada UD i que consisteixen generalment en un esquema general, unes preguntes claus i un exercici complementari. L’examen versarà sobre tals competències bàsiques i no s’utilitzaran materials manuscrits ni cap altre.

AVALUACIONS ESPECIALS.
Els alumnes amb NEE o disfuncions importants rebran un tracte individualitzat, amb adaptacions curriculars significatives o no significatives si cal. Se fomentarà el seu treball en grup amb alumnes avençats que puguin ajudar-los. En cas necessari tindran exàmens, proves i treballs especials adaptats a la seva realitat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ.
1. Descriure els factors que condicionen l'evolució d'una població identificant les variables i les tendències demogràfiques predominants al món, i aplicant aquest coneixement a l'anàlisi de la població de les Illes Balears dins el context de l’Estat espanyol: desequilibris i conseqüències.
2. Conèixer la distribució de la població al món, diferenciant regions i estats per la densitat de població, la seva dinàmica i la seva estructura. Aplicar els conceptes de superpoblació, migració i envelliment a diferents escales. Interpretar mapes temàtics sobre població. Elaborar gràfics referents a fets demogràfics.
3. Explicar l’estructura de la ciutat. Saber com articulen el territori les ciutats. Valorar els avantatges i els problemes de la vida urbana, fent referència a exemples propers a l’alumnat.
4. Analitzar les formes de creixement de les àrees urbanes, la diferenciació funcional dels espais urbans i els problemes que s’hi plantegen, aplicant aquest coneixement a exemples representatius de ciutats espanyoles i a la caracterització de l’espai de les Illes Balears.
5. Destacar la transcendència de la ruptura de la unitat del món mediterrani i la configuració de tres models diferents de civilització: Bizanci, Islam i la cristiandat occidental.
6. Identificar i descriure els aspectes socioeconòmics, polítics i ideològics de l'Europa feudal  amb especial esment al feudalisme de conquesta de les Illes Balears i la seva evolució fins a l'aparició de l'estat modern.
7. Distingir i situar en el temps i en l'espai les diverses unitats polítiques que es van succeir o van coexistir a la Península Ibèrica durant l'edat mitjana, molt especialment l’antic Regne de Mallorca analitzant-ne els aspectes comuns i les peculiaritats.
8. Comprendre la transcendència dels aspectes culturals de l'edat mitjana i analitzar els estils artístics i la seva contribució a la riquesa del patrimoni historicoartístic.
9. Explicar la transcendència política, econòmica, cultural, religiosa i lingüística que va tenir la incorporació de les Balears al món occidental.
10. Interpretar els canvis de mentalitat que caracteritzen la modernitat i, en concret, descriure els trets bàsics del Renaixement i de la Reforma.
11. Distingir els principals moments en la formació i evolució de l'Estat modern i destacar els fets més rellevants de la monarquia hispànica.
12.Valorar la importància de l'ampliació del món conegut i analitzar el paper que hi tingueren els pobles ibèrics.
13. Conèixer les característiques generals de la monarquia espanyola dels segles XVI i XVII i incidir en l'organització territorial hispànica i de l'Imperi.
14. Analitzar l'art del Renaixement i del barroc i aplicar aquest coneixement a l'anàlisi d'algunes obres i autors representatius.
15. Conèixer les principals manifestacions artístiques i culturals per valorar-ne la significació com a patrimoni històric.
16. Valorar el patrimoni documental d'Espanya. Localitzar els principals arxius, destacant-ne la projecció en la vida cultural espanyola i internacional.
17. Realitzar, individualment o en grup, treballs i exposicions orals sobre temes de l'àrea, utilitzant el vocabulari pertinent i la correcció formal adequada.
18. Interpretar i elaborar diferents tipus de mapes, croquis, gràfics i taules estadístiques, utilitzant-los com a font d'informació i mitjans d'anàlisi i síntesi.

No hay comentarios: