Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

domingo, 29 de diciembre de 2013

Programació de CCSS de 2n d'ESO: Metodologia.

METODOLOGIA.
Explicació magistral del professor en la part conceptual, amb aclariment continu dels dubtes.
Participació dels alumnes: se fomenta la participació dels alumnes en l’explicació de la matèria i la resolució de les activitats, per incentivar la seva implicació.

MATERIALS.
Llibre de text de l’editorial Vicens Vives. CIVES 2.
Quadern d’apunts.
Quadern d’activitats (qüestions i mapes).
Blogs personals.
Projector digital.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES.
Les competències bàsiques són els aprenentatges conceptuals i procedimentals que ha d’haver desenvolupat l’alumne quan acaba l’ensenyament obligatori per assolir la seva realització personal, exercir una ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaç de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida. En el marc de la proposta de la Unió Europea, s’estableixen vuit competències bàsiques:
1. Competència en comunicació lingüística.
Aquesta competència fa referència a la utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació, interpretació i comprensió de la realitat, de construcció i comunicació del coneixement i d’organització i autoregulació del pensament, les emocions i la conducta.
 2. Competència matemàtica.
Consisteix en l’habilitat per utilitzar i relacionar els nombres, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar diferents tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el món laboral.
3. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic.
És l’habilitat per interactuar amb el món físic, tant en els aspectes naturals com en els generats per l’acció humana, de manera que es possibilita la comprensió d’esdeveniments, la predicció de conseqüències i l’activitat dirigida a la millora i a la preservació de les condicions de vida pròpia, de les altres persones i de la resta d’éssers vius.
4. Tractament de la informació i competència digital.
Consisteix en disposar d’habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar-la en coneixement. Incorpora diferents habilitats, que van des de l’accés a la informació fins a la transmissió d’aquesta informació en diferents suports, inclosa la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.
5. Competència social i ciutadana.
Fa possible comprendre la realitat social en què vivim, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, com també comprometre’s a contribuir a millorar-la. Integra coneixements diversos i habilitats complexes que permeten participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i les decisions adoptades.
6. Competència cultural i artística.
Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font de plaer i considerar-les part del patrimoni dels pobles.
7. Competència per aprendre a aprendre.
Consisteix a disposar d’habilitats per iniciar-se en l’aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d’acord amb els objectius i necessitats propis.
8. Autonomia i iniciativa personal.
Aquesta competència fa referència a l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d’un mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat de triar, de calcular riscs i d’afrontar els problemes, com també la capacitat de demorar la necessitat de satisfacció immediata, d’aprendre dels errors i d’assumir riscs.

El desenvolupament de les competències bàsiques i el treball en les àrees i les matèries del currículum, a fi de contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques, s’ha de complementar amb diverses mesures organitzatives i funcionals:
L’organització i el funcionament dels centres i la participació de l’alumnat.
L’ús de metodologies i recursos didàctics determinats.
L’acció tutorial permanent.
La planificació de les activitats complementàries i extraescolars.

L’avaluació de les competències bàsiques es durà a terme a través dels punts següents:
A) El desenvolupament de la matèria.
B) El reconeixement de la pròpia competència bàsica.
C) El nivell d’aptitud assolit en cadascuna de les vuit competències:
1. El domini de la llengua oral i escrita en múltiples contexts.
Expressar pensaments, emocions, vivències i opinions; donar coherència i cohesió al discurs; gaudir escoltant, dialogant, llegint i expressant-se de manera oral i escrita. En aquesta competència lingüística es promourà la lectura i escriptura en classe i fent obligatòries totes les activitats del llibre de text i voluntàries les activitats de recerca en treball especials.
2. L’ús espontani de raonaments matemàtics.
Conèixer i fer servir els elements matemàtics bàsics en situacions reals o simulades de la vida quotidiana, i posar en pràctica processos de raonament que conduesquin a la solució dels problemes, a l’obtenció d’informació i a la presa de decisions. En aquesta ompetència matemàtica se treballaran els gràfics, taules estadístiques, eixos cronològics…
3. L’ús responsable del medi ambient i dels recursos naturals.
Ser conscient de la influència que té la presència humana en l’espai i de les modificacions que introdueix, adoptant una actitud crítica en l’observació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges informatius i publicitaris, com també uns hàbits de consum responsable en la vida quotidiana. En aquesta competència de coneixement i interacció amb el medi físic se relacionaran els fets geogràfics i històrics, sense caure en determinismes.
4. L’autonomia i l’eficàcia en el tractament crític de la informació.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per organitzar i processar la informació, i resoldre problemes reals de manera eficient, mostrant una actitud crítica i reflexiva. En aquesta competència en TIC se promourà la realització d’apunts i treballs en format  digital, posant millors notes de procediments. Totes les explicacions es faran amb presentacions (Power Point) amb projector digital i quan sigui necessari s’utilizaran materials d’internet.
5. La participació social i la valoració de la democràcia.
Exercir activament i responsable els drets i els deures de la ciutadania, valorant les diferències i reconeixent la igualtat de drets entre diferents col·lectius, especialment, entre homes i dones. En aquesta competència social i ciudadana es faran debats, se plantejaran qüestions com les migracions a Balears en connexió a temes com el desenvolupament econòmic, s’insistirà en el constitucionalisme, l’estat de dret, la soberania popular, les reformes socials, el feminisme, l’ecologisme…
6. La capacitat d’expressar-se artísticament i gaudir fent-ho.
Desenvolupar la iniciativa, la imaginació i la creativitat per dur a terme creacions pròpies; conèixer les diferents manifestacions culturals i artístiques; interessar-se per la conservació del patrimoni. En aquesta competència cultural i artística se relacionarà la societat amb la cultura i l’art, com documents i manifestacions de la història i se fomentarà el gust per la literatura, la música, el cinema, l’arquitectura, les arts plàstiques...
7. El control de les capacitats d’aprenentatge pròpies.
Ser conscient del que se sap i del que s’ha d’aprendre; conèixer les potencialitats i les mancances pròpies, aprofitant les primeres i cercant motivació i voluntat per superar les segones. En aquesta competència d’aprendre a aprendre se promourà la realització d’apunts a casa abans de l’explicació del professor i de treballs voluntaris de recerca.
8. La capacitat d’escollir i de tirar endavant projectes individuals i col·lectius.
Marcar-se objectius, planificar, mantenir la motivació, prendre decisions, actuar, autoavaluar-se, extreure conclusions, aprendre dels errors, valorar les possibilitats de millora, etc. En aquesta competència d’autonomia i iniciativa personal se fomentarà la participació, la responsabilitat individual, el treball en grup, la planificació del temps d’estudi en l’agenda…

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN 2 ESO.
Competència lingüística: se promourà la lectura i escriptura en classe i fent obligatòries totes les activitats del llibre de text i voluntàries les activitats de recerca en treball especials.
Competència matemàtica: se treballaran els gràfics, taules estadístiques, eixos cronològics…
Competència de coneixement i interacció amb el medi físic: se relacionaran els fets geogràfics i històrics, sense caure en determinismes.
Competència en TIC: se promourà la realització d’apunts i treballs en format  digital, posant millors notes de procediments. Totes les explicacions es faran amb presentacions (Power Point) amb projector digital i quan sigui necessari s’utilizaran materials d’internet.
Competencia social i ciudadana: es faran debats, se plantejaran qüestions com les migracions a Balears en connexió a temes com el desenvolupament econòmic, s’insistirà en el constitucionalisme, l’estat de dret, la soberania popular, les reformes socials, el feminisme, l’ecologisme…
Competencia cultural i artística: se relacionarà la societat amb la cultura i l’art, com documents i manifestacions de la història i se fomentarà el gust per la literatura, la música, el cinema, l’arquitectura, les arts plàstiques...
Competencia d’aprendre a aprendre: se promourà la realització d’apunts a casa abans de l’explicació del professor i de treballs voluntaris de recerca.
Competencia d’autonomia i iniciativa personal: se fomentarà la participació, la responsabilitat individual, el treball en grup, la planificació del temps d’estudi en l’agenda…

CONTINGUTS.
Els continguts se disposen al llibre de Vicens Vives en 16 unitats, de manera que la periodització ha d’adaptar-se al llibre.
Primera avaluació: es treballaran les unitats didàctiques 1-6.
Segona avaluació:  es treballaran les unitats didàctiques 7-12.
Tercera avaluació: es treballaran les unitats didàctiques 13-16.

No hay comentarios: