Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

domingo, 29 de diciembre de 2013

Ciències Socials de 4rt ESO 2016-2017. Programació. Metodologia i normativa d'avaluació, Temari...

CIÈNCIES SOCIALS 4RT ESO. IES SON FERRER.
NORMATIVA D’AVALUACIÓ 2016-2017.
Normativa d'avaluació de 4rt ESO.
Hi haurà tres avaluacions, o el que determinin l’IES i la normativa de la Conselleria d’Educació. S’aprovarà el curs amb una mitja ponderada de 5, havent de sumar 15 punts entre les tres avalucions al final del curs; es podrà aprovar si se suspèn una avaluació amb un 4 però no amb un 3, ni tampoc si es suspenen dues avaluacions amb un 4.
Cada avaluació s’aprovarà si s’aprova la mitja de les notes de les distintes Unitats Didàctiques (UD). Es podrà aprovar si se suspèn una UD amb un 4 però no amb un 3, ni tampoc si se suspenen dues UD amb un 4.
El conceptes i els procediments se valoraran en exàmens escrits i/o orals, en grup o individuals, amb apunts i sense apunts, d’acord amb la programació d’aula.
Els procediments se valoraran amb el control del apunts de classe, les activitats del llibre, més els exercicis i els treballs específics que comani el professor.
L'actitud valorarà la conducta, participació i assistència de l'alumne.

Recuperacions i avaluacions extraordinàries i especials.
La recuperació es farà en exàmens escrits i/o orals, d'acord amb la programació d'aula.
La recuperació d’una UD es farà oralment abans del següent examen d’UD, i comprendrà les competències bàsiques assenyalades.
La recuperació d’una avaluació durant el curs es farà oralment abans del final de la següent avaluació, i comprendrà les competències bàsiques assenyalades.
L’avaluació ordinària final (recuperació) de juny i les avaluacions extraordinàries de setembre i febrer seran en les dates acordades pel centre, i comprendran exàmens escrits i un quadern de treball amb activitats de recuperació de competències bàsiques comanades pel professor, que els alumnes hauran de presentar al principi de l’examen. Per regla general, que pot variar segons la programació d'aula, valdran 7 punts els exàmens i 3 punts el quadern de treball.
Els alumnes amb NEE, NESE o disfuncions d’aprenentatge importants rebran un tracte individualitzat, amb adaptacions curriculars significatives o no significatives segons cada cas, i es valoraran de manera distinta a la general els conceptes, els procediments i l’actitud, a més de tenir treballs, exàmens i recuperacions especials si cal. Se fomentarà el treball en grup amb alumnes avençats que puguin ajudar-los.

Criteris de qualificació:
S'aplicaran les proporcions següents per a cada una de les avaluacions:
Coneixements conceptuals (proves objectives): 50%.
Coneixements procedimentals (activitats): 30 %.
Actitud (conducta, participació i assistència): 20%.

Sobre la programació d'aula.
Els conceptes (5 punts) se valoraran en dos tipus de proves escrites.
El primer tipus, amb valor de 2,5 punts, serà una prova sobre tota la UD. En aquest examen, quan el professor ho estableixi, els alumnes que hagin fet correctament els apunts i les activitats podran participar en grups de 2 o 3 membres, a més de consultar i dialogar sobre els materials manuscrits per ells mateixos, i està previst que en qualque examen àdhuc es pugui utilitzar el llibre, per a valorar la rapidesa i cura en la recerca i anàlisi d’informació. El temps en tots aquests exàmens serà limitat, per a estimular la preparació prèvia i l’atenció.
El segon tipus de prova, amb valor de 2,5 punts, serà un examen individual i sense apunts sobre les competències bàsiques de la UD. El contingut el detallarà el professor en cada cas, i en general consistirà en les dues activitats de conceptes i sintesi de les pàgines de competències que hi ha al final de cada UD. 
Els alumnes hauran de tenir un mínim de 5 de mitja ponderada d’aquestes dues proves i tenir al manco un 3 sobre 10 en la segona prova per a poder aprovar l’avaluació de la UD, i en cas de suspendre la podran recuperar amb un examen oral en temps de pati, que consistirà únicament en el segon tipus de prova, havent en aquest cas per recuperar una nota màxima de 5.
Procediments (3 punts): se valoraran en cada UD el subratllat i apunts correctes a llapis en el mateix llibre de text, la regularitat en l’ús i la bona organització de l’agenda, la realització al quadern de treball en temps i amb correcció dels apunts de classe i de les activitats sobre les qüestions del llibre. A més, en l'avaluació se valorarà la realització voluntària dels treballs de recerca individuals (0,5 punts) i de grup (0,5 punts), que preferiblement se publicaran en el bloc personal de l'alumne per a fomentar les TIC, i aquests punts incrementaran la nota general global. El professor valorarà aquests treballs de recerca en una entrevista.
Actitud (2 punts): se valoraran la participació i bona conducta en l’aula (1 punt) i la puntualitat i assistència (1 punt).
Es fomentarà la consulta de llibres en biblioteques i el treball amb mitjans de comunicació com diaris i revistes, ràdio i televisió, i medis digitals.
Es promouran activitats d’aprenentatge lúdic de tipus competitiu entre grups.

RECUPERACIÓ.
La recuperació de les UD suspeses es farà en proves individuals i orals en els temps de pati en les dates que determini el professor després de entrevistar l'alumne, abans de les proves de la següent UD, excepte quan hi hagi malalties, viatges o causes de força major.
El mateix s'entèn per a recuperar les avaluacions suspeses. L'avaluació final de juny per a recuperar serà escrita i comprendrà totes les competències bàsiques de les avaluacions suspeses.
En canvi, les avaluacions extraordinàries de setembre i febrer, que comprendran tot el temari, seran escrites i en les dates acordades pel centre. Els alumnes hauran de presentar al principi de l’examen un quadern de treball (fins a 3 punts) amb les respostes als exercicis de les competències bàsiques que figuren al final de cada UD i que consisteixen generalment en un esquema general, unes preguntes de síntesi i exercicis complementaris. L’examen versarà només sobre aquestes competències bàsiques.

AVALUACIONS ESPECIALS.
Els alumnes amb NEE o disfuncions d’aprenentatge importants rebran un tracte individualitzat, amb adaptacions curriculars no significatives o, si cal, significatives, i en aquest segon cas el professor podria valorar els conceptes en 4 punts, els procediments en 3 punts, i l’actitud i assistència en 3 punts. Se fomentarà el seu treball en grup amb alumnes avençats que puguin ajudar-los, i podran tenir exàmens i treballs especials adaptats a la seva realitat.

METODOLOGIA.
Explicació del professor en la part conceptual, amb aclariment continu dels dubtes.
Participació dels alumnes: se fomenta la participació dels alumnes en l’explicació de la matèria i la resolució de les activitats, per incentivar la seva implicació.

MATERIALS.
Llibre de text nou de l’editorial Vicens Vives, de 4rt ESO.
Quadern d’apunts i activitats.
Blogs personals dels alumnes, el professor i altres.
Pissarra i projector digital.
Diaris, revistes, llibres i webs de consulta.

SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS.
Els continguts se disposen al llibre de Vicens Vives en 15 unitats didàctiques (UD), de manera que la periodització ha d’adaptar-se al llibre, a més dels continguts relatius a Balears, que s’organitzen en dues UD (16-17), donant un total de 17.
Primera avaluació: es treballaran les unitats didàctiques 1-6.
Segona avaluació: es treballaran les unitats didàctiques 7-12.
Tercera avaluació: es treballaran les unitats didàctiques 13-17.

Temari.
I.                 L’ÈPOCA DE LES REVOLUCIONS.
UD 1. EL SEGLE XVIII: LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM.
UD 2. REVOLUCIONS LIBERALS I MOVIMENTS NACIONALISTES (1789-1871).
UD 3. LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES.
UD 4. L’ESPANYA DEL SEGLE XIX: LA CONSTRUCCIÓ D’UN RÈGIM LIBERAL.
UD 5. INDUSTRIALITZACIÓ I SOCIETAT A L’ESPANYA DEL SEGLE XIX.

II.               LES GRAN TENSIONS INTERNACIONALS.
UD 6. L’ÈPOCA DE L’IMPERIALISME.
UD 7. L’ART DEL SEGLE XIX.
UD 8. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939).
UD 9. CRISI DE LES DEMOCRÀCIES I SEGONA GUERRA MUNDIAL (1919-1945).
UD 10. TEMPS DE CONFRONTACIÓ A ESPANYA (1898-1939).

III.             EL MÓN DESPRÉS DE LA II GUERRA MUNDIAL.
UD 11. UN MÓN BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991).
UD 12. ESPANYA DURANT EL FRANQUISME (1939-1975).
UD 13. TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA A ESPANYA.
UD 14. EL MÓN ACTUAL.
UD 15. L’ART DEL SEGLE XX.

IV.            BALEARS.
UD 16. LES BALEARS ALS SEGLES XVIII I XIX.
UD 17. LES BALEARS ALS SEGLES XX I XXI.
Temari i índex.

I.                 L’ÈPOCA DE LES REVOLUCIONS.
UD 1. EL SEGLE XVIII: LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM.
1.     Economia agraria i desenvolupament comercial.
2.     Societat estamental i monarquía absoluta.
3.     El pensament il·lustrat.
4.     La fallida de l’absolutisme.
5.     La revolució americana.
6.     El segle XVIII a Espanya: la monarquía borbónica.
7.     El reformisme il·lustrat a Espanya.

UD 2. REVOLUCIONS LIBERALS I MOVIMENTS NACIONALISTES (1789-1871).
1.     Liberalisme i nacionalisme.
2.     Els inicis de la Revolució Francesa (1789-1792).
3.     La Primera República Francesa (1792-1799).
Dossier: Les dones i la Revolució Francesa.
4.     El període napoleònic (1799-1815).
5.     Restauració i revolucions liberals (1815-1848),
6.     Els moviments nacionalistes.

UD 3. LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES.
1.     Augment demogràfic i expansió agrícola.
2.     El sorgiment de la indústria.
3.     L’expansió de la industrialització.
4.     El capitalisme industrial.
5.     La segona fase de la industrialització.
6.     La nova societat industrial.
Dossier: La ciutat industrial del segle XIX.
7.     Els moviments socials: marxisme i anarquisme.

UD 4. L’ESPANYA DEL SEGLE XIX: LA CONSTRUCCIÓ D’UN RÈGIM LIBERAL.
1.     Guerra i revolució liberal (1808-1814).
2.     Entre l’absolutisme i el liberalisme (1814-1823).
3.     La independencia de l’Amèrica hispana (1808-1826).
4.     La revolució liberal (1833-1843).
5.     L’etapa isabelina (1843-1868).
6.     El Sexenni Democràtic (1868-1874).
7.     La Restauració monárquica (1874-1898).

UD 5. INDUSTRIALITZACIÓ I SOCIETAT A L’ESPANYA DEL SEGLE XIX.
1.     Població i agricultura en el segle XIX.
2.     Els inicis de la industrialització.
3.     Minería i ferrocarril.
4.     L’economia española en el canvi de segle.
5.     La societat española del segle XIX.
Dossier: La vida quotidiana a l’Espanya del segle XIX.
6.     Els orígens del moviment obrer.

II.               LES GRAN TENSIONS INTERNACIONALS.
UD 6. L’ÈPOCA DE L’IMPERIALISME.
1. Els factors impulsors de l’imperialisme.
2. Conquesta, organització i explotació colonial.
3. Els grans imperis colonials.
Dossier: L’Índia: la joia de l’Imperi Britànic.
      4. Les conseqüències de la colonització.

UD 7. L’ART DEL SEGLE XIX.
1.     L’art de la darreria del segle XVIII.
2.     El Neoclassicisme.
3.     L’arquitectura a la segona meitat del segle XIX.
4.     El moviment romàntic: una exaltació vitalista.
5.     El realisme.
6.     L’art en el tombant de segle.
7.     El Modernisme.

UD 8. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939).
1.     Europa en el començament del segle XX.
2.     El camí cap a la Primera Guerra Mundial.
3.     Les fases del conflicte bèl·lic (1914-1918).
Dossier: La guerra a les trinxeres.
4.     Les conseqüències de la guerra.
5.     La caiguda  de l’imperi tsarista a Rússia.
6.     La Revolució bolxevic i la guerra civil.
7. L’URSS de Stalin.

UD 9. CRISI DE LES DEMOCRÀCIES I SEGONA GUERRA MUNDIAL (1919-1945).
1.     Els ‘feliços’ anys vint.
2.     La crisi del 1929 i la Gran Depressió.
3.     El feixisme italià.
4.     La instauració del nazisme a Alemanya.
5.     El III Reich alemany.
6.     Causes i contendents de la Segona Guerra Mundial.
7.     Europa sota el domini nazi (1939-1941).
8.     Les grans ofensives aliades (1942-1945).
Dossier: L’Holocaust.
9.     Les conseqüències de la guerra.

UD 10. TEMPS DE CONFRONTACIÓ A ESPANYA (1898-1939).
1.     El declivi del torn dinàstic (1898-1917).
2.     Crisi de la Restauració i dictadura (1917-1931).
3.     De la monarquía a la República.
4.     El Bienni Reformista (1931-1933).
5.     El Bienni Conservador i el Front Popular (1933-1936).
6.     L’esclat de la Guerra Civil.
7.     Les dues zones enfrontades.
Dossier: Una societat en guerra.
8.     L’evolució bèl·lica.

III.             EL MÓN DESPRÉS DE LA II GUERRA MUNDIAL.
UD 11. UN MÓN BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991).
1.     La formació dels blocs antagònics (1945-1947).
2.     Guerra Freda i coexistència pacífica (1945-1975).
3.     La descolonització.
4.     Els Estats Units, líders del món capitalista.
Dossier: Cap a una Europa unida.
5.     La Unió Soviètica i el bloc socialista.
Dossier: La Revolució xinesa.
6.     El retorn a la tensió entre els blocs (1975-1985).
7.     Crisi i enfosament del comunisme (1985-1991).

UD 12. ESPANYA DURANT EL FRANQUISME (1939-1975).
1.     El franquisme: una dictadura militar.
2.     La postguerra: miseria i autàrquia (1939-1957).
Dossier: La dona durant el franquisme.
3.     L’època del desenvolupisme (1957-1973).
4.     La modernització de la societat española.
5.     L’oposició al franquisme.
6.     La fi del franquisme (1973-1975).

UD 13. TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA A ESPANYA.
1.     La Transició democrática.
2.     El nou Estat constitucional i autonòmic.
3.     L’alternança en el poder.
Dossier: Partits i eleccions a l’Espanya democrática.
4.     Espanya en l’esfera internacional.
5.     Desenvolupament econòmic i Estat del benestar.
6.     L’evolució de la societat espanyola.

UD 14. EL MÓN ACTUAL.
1.     Un nou ordre internacional.
2.     Europa després de la caiguda del mur de Berlín.
3.     Les conseqüències de l’economia globalitzada.
4.     L’emergència de nous centres econòmics.
5.     Desigualtats i conflictes socials.
Dossier: Els conflictes al món actual.
6.     La societat del segle XXI.

UD 15. L’ART DEL SEGLE XX.
1.     La nova arquitectura.
2.     Les Primeres Avantguardes fins al 1914.
3.     Les Primeres Avantguardes (període d’entreguerres).
4.     Les Segones Avantguardes.
Dossier: El Pop Art.
5.     Tendències postmodernes i art digital.
6.     L’art del segle XX a l’Estat espanyol.
Dossier: Pablo Picasso, un creador incansable.

IV.            BALEARS.
UD 16. LES BALEARS ALS SEGLES XVIII I XIX.
      1. Les Illes Balears al segle XVIII.
      2. Economia i societat a les Illes Balears al segle XVIII.
      3. Les Illes Balears al segle XIX.
      4. Transformacions econòmiques i socials al segle XIX.
      5. Art i cultura a les Illes Balears fins al 1900.

UD 17. LES BALEARS ALS SEGLES XX I XXI.
1. Les Illes Balears al primer terç del segle XX.
2. L’economia i la població de les Illes Balears fins al 1936.
3La Guerra Civil i el franquisme a les Illes Balears.
4. Les Illes Balears en democràcia.
5. Art i cultura a les Illes Balears des del 1900.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES.
Les competències bàsiques són els aprenentatges conceptuals i procedimentals que ha d’haver desenvolupat l’alumne quan acaba l’ensenyament obligatori per assolir la seva realització personal, exercir una ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaç de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida. En el marc de la proposta de la Unió Europea, s’estableixen vuit competències bàsiques:
1. Competència en comunicació lingüística.
Aquesta competència fa referència a la utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació, interpretació i comprensió de la realitat, de construcció i comunicació del coneixement i d’organització i autoregulació del pensament, les emocions i la conducta.
 2. Competència matemàtica.
Consisteix en l’habilitat per utilitzar i relacionar els nombres, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar diferents tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el món laboral.
3. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic.
És l’habilitat per interactuar amb el món físic, tant en els aspectes naturals com en els generats per l’acció humana, de manera que es possibilita la comprensió d’esdeveniments, la predicció de conseqüències i l’activitat dirigida a la millora i a la preservació de les condicions de vida pròpia, de les altres persones i de la resta d’éssers vius.
4. Tractament de la informació i competència digital.
Consisteix a disposar d’habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar-la en coneixement. Incorpora diferents habilitats, que van des de l’accés a la informació fins a la transmissió d’aquesta informació en diferents suports, inclosa la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.
5. Competència social i ciutadana.
Fa possible comprendre la realitat social en què vivim, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, com també comprometre’s a contribuir a millorar-la. Integra coneixements diversos i habilitats complexes que permeten participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i les decisions adoptades.
6. Competència cultural i artística.
Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font de plaer i considerar-les part del patrimoni dels pobles.
7. Competència per aprendre a aprendre.
Consisteix a disposar d’habilitats per iniciar-se en l’aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d’acord amb els objectius i necessitats propis.
8. Autonomia i iniciativa personal.
Aquesta competència fa referència a l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d’un mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat de triar, de calcular riscs i d’afrontar els problemes, com també la capacitat de demorar la necessitat de satisfacció immediata, d’aprendre dels errors i d’assumir riscs.

El desenvolupament de les competències bàsiques i el treball en les àrees i les matèries del currículum, a fi de contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques, s’ha de complementar amb diverses mesures organitzatives i funcionals:
-        L’organització i el funcionament dels centres i la participació de l’alumnat.
- L’ús de metodologies i recursos didàctics determinats.
- L’acció tutorial permanent.
- La planificació de les activitats complementàries i extraescolars.

L’avaluació de les competències bàsiques es durà a terme a través dels punts següents:
A) El desenvolupament de la matèria.
B) El reconeixement de la pròpia competència bàsica.
C) El nivell d’aptitud assolit en cadascuna de les vuit competències:
1. El domini de la llengua oral i escrita en múltiples contexts.
Expressar pensaments, emocions, vivències i opinions; donar coherència i cohesió al discurs; gaudir escoltant, dialogant, llegint i expressant-se de manera oral i escrita. En aquesta competència lingüística es promourà la lectura i escriptura en classe i fent obligatòries totes les activitats del llibre de text i voluntàries les activitats de recerca en treball especials.
2. L’ús espontani de raonaments matemàtics.
Conèixer i fer servir els elements matemàtics bàsics en situacions reals o simulades de la vida quotidiana, i posar en pràctica processos de raonament que conduesquin a la solució dels problemes, a l’obtenció d’informació i a la presa de decisions. En aquesta ompetència matemàtica se treballaran els gràfics, taules estadístiques, eixos cronològics…
3. L’ús responsable del medi ambient i dels recursos naturals.
Ser conscient de la influència que té la presència humana en l’espai i de les modificacions que introdueix, adoptant una actitud crítica en l’observació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges informatius i publicitaris, com també uns hàbits de consum responsable en la vida quotidiana. En aquesta competència de coneixement i interacció amb el medi físic se relacionaran els fets geogràfics i històrics, sense caure en determinismes.
4. L’autonomia i l’eficàcia en el tractament crític de la informació.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per organitzar i processar la informació, i resoldre problemes reals de manera eficient, mostrant una actitud crítica i reflexiva. En aquesta competència en TIC se promourà la realització d’apunts i treballs en format digital, posant millors notes de procediments. Totes les explicacions es faran amb presentacions (Power Point) amb projector digital i quan sigui necessari s’utilizaran materials d’internet.
5. La participació social i la valoració de la democràcia.
Exercir activament i responsable els drets i els deures de la ciutadania, valorant les diferències i reconeixent la igualtat de drets entre diferents col·lectius, especialment, entre homes i dones. En aquesta competència social i ciudadana es faran debats, se plantejaran qüestions com les migracions a Balears en connexió a temes com el desenvolupament econòmic, s’insistirà en el constitucionalisme, l’estat de dret, la soberania popular, les reformes socials, el feminisme, l’ecologisme…
6. La capacitat d’expressar-se artísticament i gaudir fent-ho.
Desenvolupar la iniciativa, la imaginació i la creativitat per dur a terme creacions pròpies; conèixer les diferents manifestacions culturals i artístiques; interessar-se per la conservació del patrimoni. En aquesta competència cultural i artística se relacionarà la societat amb la cultura i l’art, com documents i manifestacions de la història i se fomentarà el gust per la literatura, la música, el cinema, l’arquitectura, les arts plàstiques...
7. El control de les capacitats d’aprenentatge pròpies.
Ser conscient del que se sap i del que s’ha d’aprendre; conèixer les potencialitats i les mancances pròpies, aprofitant les primeres i cercant motivació i voluntat per superar les segones. En aquesta competència d’aprendre a aprendre se promourà la realització d’apunts a casa abans de l’explicació del professor i de treballs voluntaris de recerca.
8. La capacitat d’escollir i de tirar endavant projectes individuals i col·lectius.
Marcar-se objectius, planificar, mantenir la motivació, prendre decisions, actuar, autoavaluar-se, extreure conclusions, aprendre dels errors, valorar les possibilitats de millora, etc. En aquesta competència d’autonomia i iniciativa personal se fomentarà la participació, la responsabilitat individual, el treball en grup, la planificació del temps d’estudi en l’agenda…

CRITERIS D’AVALUACIÓ.
1. Analitzar les transformacions del segle XVIII, especialment les del reformisme borbònic a Espanya i Amèrica.
2. Distingir els canvis polítics que condueixen a la crisi de l'Antic Règim i a les revolucions liberals, així com la seva repercussió a Espanya.
3. Comprendre els trets fonamentals de les revolucions liberals burgeses i assenyalar, mitjançant exemples representatius, els grans processos de transformació que va experimentar el món occidental en el segle XIX.
4. Identificar i caracteritzar les diferents etapes de l'evolució política i econòmica d'Espanya durant el segle XIX.
5. Comprendre les transformacions socioeconòmiques de la Revolució Industrial així com els esdeveniments més rellevants que expliquen el protagonisme d'Europa durant l'època de l'imperialisme, les seves conseqüències i el seu declivi.
6. Analitzar el procés de consolidació de l'Estat liberal i del sistema capitalista al món, relacionar-lo amb l'expansió colonial i identificar-ne les peculiaritats a Espanya.
7. Comprendre el procés modernitzador que afectà l’agricultura, la indústria i els transports de les Illes Balears; així mateix, analitzar les transformacions de tot tipus que això comportà.
8. Assenyalar les connexions entre els principals esdeveniments mundials i conflictes de la primera meitat del segle XX.
9. Identificar i caracteritzar les diferents etapes de l'evolució política i econòmica d'Espanya durant el segle XX i els avenços i retrocessos fins a aconseguir la modernització econòmica, la consolidació del sistema democràtic i la pertinença a la Unió Europea.
10. Caracteritzar el franquisme, les seves fases i els mecanismes dictatorials que va fer servir, com també els trets del seu desenvolupament econòmic, parant esment en els desequilibris regionals que va comportar.
11. Reconèixer en la Constitució espanyola i en l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears les institucions polítiques bàsiques actuals, especialment els organismes de representació democràtica, i valorar la significació històrica que representa la recuperació de les institucions d’autogovern. Reconèixer i valorar els principals símbols i trets culturals de les Illes Balears i identificar les referències patrimonials més importants de la seva història.
12. Caracteritzar i situar cronològicament i geogràficament les grans transformacions i conflictes mundials que han tingut lloc en la segona meitat del segle XX i aplicar aquest coneixement a la comprensió d'alguns dels problemes internacionals més destacats de l'actualitat.
13. Conèixer les característiques essencials dels principals estils artístics des del segle XVIII al XX, amb particular atenció a Espanya i fent referència a les manifestacions que es donen a les Illes Balears.
14. Identificar les causes i conseqüències de fets i processos històrics significatius, establir-hi connexions i reconèixer la causalitat múltiple que comporten els fets socials.
15. Valorar el patrimoni documental d'Espanya. Localitzar els principals arxius, destacant la projecció d’aquests en la vida cultural espanyola i internacional.
16. Realitzar, individualment o en grup, treballs i exposicions orals sobre temes de l'àrea, utilitzant el vocabulari pertinent i la correcció formal adequada.
17. Interpretar i elaborar diferents tipus de mapes, croquis, gràfics i taules estadístiques, utilitzant-los com a font d'informació i mitjans d'anàlisi i síntesi.
18. Comentar i analitzar texts d'especial rellevància històrica, així com obres artístiques significatives.


SEQUÈNCIACIÓ DE CONTINGUTS.

UD 1. El segle XVIII: la crisi de l’antic règim.

1.     L’Europa del segle XVIII.
Dossier: El comerç colonial i el tràfic d’esclaus.
2.     La societat estamental.
Investiga...La noblesa en el segle XVIII.
3.     El pensament il·lustrat.
4.     La fallida de l’absolutisme.
5.     La revolució americana.
6.     El segle XVIII a Espanya: els Borbons.
7.     El reformisme borbònic.

UD 2. Liberalisme i nacionalisme.
1. L’esclat de la Revolució francesa.
2. Les etapes de la Revolució francesa (1).
3. Les etapes de la Revolució francesa (2).
Dossier. Les dones i la Revolució francesa.
4. l’Imperi napoleònic.
5. Restauració, liberalisme i nacionalisme.
6. Les revolucions liberals i nacionals.
7. Cap a una Europa de nacions.

UD 3. La industrialització de les societats europees.
1. Augment demogràfic i expansió agrícola.
2. L’era del maquinisme.
3. La revolució dels transports.
4. El capitalisme industrial.
5. La segona fase de la industrialització.
6. La nova societat industrial.
Dossier: La ciutat industrial del segle XIX.
8.     Marxisme, anarquisme i internacionalisme.

UD 4. L’Espanya del segle XIX: la construcció d’un règim liberal.
1. La crisi de l’Antic Règim (1808-1814).
2. L’enfrontament entre absolutisme i liberalisme.
3. Independència de les colònies americanes (1808-1826).
Investiga… La societat hispanoamericana.
4. La revolució liberal (1833-1843).
5. L’etapa isabelina: el liberalisme moderat (1843-1868).
6. El Sexenni Democràtic (1868-1874).
7. La Restauració monàrquica (1874-1898).

UD 5. Industrialització i societat en l’Espanya del segle XIX.
1. La població espanyola en el segle XIX.
2. Les transformacions en l’agricultura.
3. Els inicis de la industrialització.
4. Mineria i ferrocarril.
5. La indústria espanyola des de finals del segle XIX.
6. La societat espanyola del segle XIX.
Investiga... La dona obrera.
Dossier: La vida quotidiana en l’Espanya del segle XIX.
7. Moviment obrer: anarquisme i marxismo.

UD 6. L’època de l’imperialisme.
1. L’imperialisme i les seves causes.
2. Conquesta, organització i explotació de les colònies.
3. El repartiment del món.
4. Les conseqüències de la colonització.
5. Les causes de la Primera Guerra Mundial.
6. La Gran Guerra.
Investiga... Les dones en la Primera Guerra Mundial.
Dossier: La guerra en les trinxeres.
7. L’organització de la pau.

UD 7. Art del segle XIX.
1.     Els antecedents: el segle XVIII.
Dossier: Un artista excepcional: Francisco de Goya.
2. El moviment romàntic.
3. El Realismo.
4. Escultura i arquitectura del segle XIX.
5. Art i tècnica en el segle XIX.
Investiga… Les estacions de ferrocarril.
6. L’art en el canvi de segle: l’Impressionisme.
7. El Modernismo.

UD 8. El període d’entreguerres (1919-1939).
1. La Revolució russa.
2. La URSS de Stalin.
3. Els Estats Units: els feliços anys 20.
Dossier: La dona del segle XX.
4. El “crac” del 29 i el “New Deal”.
5. El feixisme Italia.
6. La instauració del nazisme a Alemanya.
7. El III Reich Alemany.

UD 9. Temps de confrontació a Espanya (1902-1939).
1.     El declivi del torn dinàstic (1898-1917).
2.     Investiga... La Guerra del Marroc.
3.     Crisi de la Restauració i dictadura (1917-1931).
4.     De la Monarquia a la República.
Investiga... El vot de les dones.
5.     El Bienni Reformista (1931-1933).
6.     El Bienni Conservador i el Front Popular (1933-1936).
7.     L’esclat de la Guerra Civil (1936-1939).
8.     Les dues zones enfrontades.
Dossier: Una societat en guerra.
9.     L’evolució bèl·lica.

UD 10. La II Guerra Mundial i les seves conseqüències.
1. Causes i contendents de la Segona Guerra Mundial
2. El desenvolupament del conflicte (1939-1945).
Dossier: L’holocaust.
3. Les conseqüències de la guerra.
4. La formació de blocs antagònics.
5. Guerra Freda i coexistència pacífica.
6. La fi dels imperis colonials.
7. Descolonització i Tercer Món.

UD 11. Un món bipolar.
1.     Els Estats Units, líder del món capitalista.
2.     Investiga... Lluita per la igualtat dels negres americans.
2. L’Europa occidental (1945-1973).
3. El Japó, una potència asiàtica.
4. La Unió Soviètica, una gran potència.
5. L’expansió del comunismo.
Dossier: La revolució xinesa.
6. Crisi econòmica i política en els països industrialitzats.
7. Crisi i enfonsament del comunisme.

UD 12. Espanya durante el franquisme.
1. El franquisme: una dictadura militar.
2. La postguerra: misèria i autarquía.
Investiga... Racionament i pobresa.
Dossier: La dona sota el franquisme.
3. L’època del desenvolupament (1959-1973).
4. La modernització de la societat espanyola.
5. L’oposició al franquisme.
6. La fi del franquisme.

UD 13. Espanya en democràcia.
1. La instauració de la democràcia.
2. L’Espanya de les Autonomies.
3. La crisi del govern d’UCD.
4. L’etapa socialista (1982-1996).
5. Els governs del Partit Popular (1996-2004).
6. La societat espanyola en el canvi de segle.
Investiga... La nova immigració.
Dossier: La dona en l’Espanya actual.

UD 14. La Unió Europea.
1. El procés de construcció: la CEE.
2. La creació de la Unió Europea.
3. Les institucions europees en l’actualitat.
4. Les polítiques comunes de la Unió Europea.
Dossier: La Unió Europea avui.
5. Els reptes de futur de la Unió Europea.
Investiga... Immigrants en la Unió Europea.
6. La integració d’Espanya en la Comunitat Europea.
7. Espanya, un país de la Unió Europea.

UD 15. El món actual.
1.     El nou ordre internacional.
Investiga... El nou paper de l’ONU i l’OTAN.
2. Conflictes en el món actual.
3. La globalització.
4. Un món desigual.
5. La societat del segle XXI.
Investiga...La ciutat actual.
Dossier: Les dones en el Tercer Món.
6. La revolució tecnològica.
7. Els reptes del món actual.

UD 16. L’art del segle XX.
1. La ruptura artística del segle XX.
2. La nova arquitectura.
3. Les primeres avantaguardes del segle XX.
4. Les tendències abstractes.
5. Les darreres tendències.
6. L’escultura.
7. Les avantguardes a Espanya.
Dossier: Pablo Picasso, un gran intèrpret del segle XX.

UD 17 (Annex): Les Illes Balears a l’Edat Contemporània.
1 Les Illes Balears al segle XVIII.
2. Economia i societat a les Illes Balears al segle XVIII.
3. Les Illes Balears al segle XIX.
4. Transformacions econòmiques i socials al segle XIX.
5. Les Illes Balears al primer terç del segle XX.
6. L’economia i la població de les Illes Balears fins al 1936.
7. La Guerra Civil i el franquisme a les Illes Balears.
8. Les Illes Balears en democràcia.
9. Art i cultura a les Illes Balears fins al 1950.
10. Art i cultura a les Illes Balears des del 1950.


SEQUÈNCIACIÓ DE CONTINGUTS, COMPETÈNCIES… PER UD.
UD 1. El segle XVIII: la crisi de l’antic règim.
1. L’Europa del segle XVIII.
Dossier: El comerç colonial i el tràfic d’esclaus.
2.     La societat estamental.
Investiga...La noblesa en el segle XVIII.
3.     El pensament il·lustrat.
4.     La fallida de l’absolutisme.
5.     La revolució americana.
6.      El segle XVIII a Espanya: els Borbons.
7.      El reformisme borbònic.
Videos: Serie ‘Memoria de España’: De los Austrias a los Borbones. / La nueva España de Felipe V. / Carlos III y sombras del reformismo.

Periodització: 5 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució de La UD 1 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciudadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Reconèixer l'extensió territorial de les rutes comercials i la distribució dels règims polítics i apreciar la variació històrica de les fronteres. (Pàg. 7, Act. 1 i 3, Europa al segle….; Pàg. 9, Act. 1; Pàg. 23, Act. 4). Reconèixer l'espai més immediat del poder reial, el palau. (Pàg. 19, Act. 1 i 2).
Competència cultural i artística: Apreciar el valor estètic de les fonts primàries i la informació que ens permet conèixer les arrels culturals de les societats. (Pàg. 9, Act. 2; Pàg. 16, Act. 1; Pàg. 17, Act. Els ideals…). Identificar l'estil d'una obra arquitectònica i valorar les expressions estètiques del segle XVIII (Pàg. 11, Act. 1 a 3; Pàg. 12, Act. 1; Pàg. 15, Act. 1; Pàg. 19, Act. 1 i 2).
Tractament de la informació i competència digital: Interpretar mapes, gràfics i fonts primàries. (Pàg. 7, Act. 1, Act. 1 a 3, Europa al segle…; Pàg. 10, Act. 1; Pàg. 11, Act. 1; Pàg. 13, Act. 1; Pàg. 14, Acts. 1 i 2; Pàg. 21, Act. 1 i 2). Buscar informació en diversos formats i a Internet per ampliar els continguts. (Pàg. 7, Act. 1 i 2, Europa al segle …; Pàg. 16, Act. 1; Pàg. 23, Zon@web).
Competència en comunicació lingüística: Elaborar textos de diversa tipologia amb el vocabulari adequat. (Pàg. 7, Act. 3; Pàg. 9, Act. 2; Pàg. 11, Act. 1 a 4; Pàg. 13, Act. 6; Pàg. 16, Act. 1 a 3; Pàg. 22, Act. 2). Exercitar la comprensió lectora. (Pàg. 18, Act. Decret…; Pàg. 21, Act. 1 a 5).
Competència matemàtica: Ordenar països en funció dels seus valors i comparar-ne el creixement. (Pàg. 7, Act. 2). Indicar el període de govern dels monarques del segle XVIII (Pàg. 22, Act. 3).
Competència per aprendre a aprendre: Analitzar, sintetitzar i relacionar les idees principals. (Pàg. 7, Act. 3; Pàg. 13, Act. 4 a 6; Pàg. 16, Act. 1 a 3; Pàg. 19, Act. 3 i 4; Pàg. 21, Act. 3 a 5; Pàg. 22, Act. 2). Exposar els continguts principals del tema per autoavaluar-se. (Pàg.15, Act. 2 i 3).
Autonomia i iniciativa personal: Argumentar els punts de vista. (Pàg. 9, Act. 3; Pàg. 13, Act. 2 i 3; Pàg. 14, Act. 3). Seleccionar els continguts més rellevants segons un criteri objectiu. (Pàg. 11, Act. 4; Pàg. 16, Act. 1; Pàg. 21, Act. 1 i 2; Pàg. 23, Act. 5).

Objectius didàctics:
Identificar els principals pensadors de la Il·lustració i les seves propostes.
Entendre la formació i el desenvolupament de la Il·lustració i el Despotisme Il·lustrat.
Conèixer la importància històrica per la limitació del poder reial de la divisió de poders i la Declaració de Drets de l'Anglaterra del segle XVII.
Saber com es va produir la independència de les colònies americanes i valorar la importància històrica de la Constitució americana.
Conèixer els fets que van desencadenar la Guerra de Successió al tron espanyol.
Reconèixer els aspectes principals del Despotisme Il·lustrat.
Comprendre el procés de centralització del poder polític de la monarquia absoluta de Felip V i analitzar les conseqüències dels Decrets de Nova Planta.
Conèixer els principals aspectes del Despotisme Il·lustrat.

Continguts:
L'agricultura senyorial i la monarquia absoluta.
Anàlisi del creixement econòmic de l'Europa del segle XVIII.
Identificació de la diversitat de règims polítics a Europa mitjançant l'observació d'un mapa històric.
El comerç colonial i el tràfic d'esclaus.
La societat estamental: els privilegiats i els no privilegiats.
Identificació dels pensadors il·lustrats més importants i síntesi de les principals idees del seu pensament.
Anàlisi del context de la fallida de la monarquia absoluta al segle XVIII: el despotisme il·lustrat i el parlamentarisme anglès.
La revolució americana: la independència de les tretze colònies i la Constitució dels Estats Units.
Explicació de la guerra de Successió i l'absolutisme borbònic del segle XVIII.
Explicació de les característiques del despotisme il·lustrat i de les principals reformes desenvolupades per Carles III.
Lectura i interpretació de fonts primàries.
Ús del vocabulari específic dels sistemes polítics i de la ideologia del segle XVIII.
Observació de quadres i gravats que retraten escenes històriques.

Criteris d’avaluació:
Veure si són capaços de descriure les característiques de l'Antic Règim.
Confirmar que saben explicar la societat estamental i reconèixer els membres de cada grup social.
Descobrir si detallen correctament les principals idees del pensament il·lustrat.
Verificar que expliquen les raons que van conduir a la Guerra de Successió.
Assegurar-se que relacionen correctament la definició política amb l'estat al qual fan més referència.
Observar si interpreten les idees econòmiques d'una font primària del règim borbònic.
Veure si són capaços d'identificar les principals idees de la Il·lustració espanyola i el programa reformista de Carles III.

UD 2. Liberalisme i nacionalisme.
1. L’esclat de la Revolució francesa.
2. Les etapes de la Revolució francesa (1).
3. Les etapes de la Revolució francesa (2).
Dossier. Les dones i la Revolució francesa.
4. l’Imperi napoleònic.
5. Restauració, liberalisme i nacionalisme.
6. Les revolucions liberals i nacionals.
7. Cap a una Europa de nacions.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució del Tema 2 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Millorar el coneixement d'Europa amb anàlisi de les transformacions polítiques que ha patit al llarg del segle XIX. (Pàg. 34, Act. 1 i 2; Pàg. 39, Act. 1 a 3; Pàg. 41, Act. 1 a 3).Determinar els canvis de les fronteres dels països europeus. (Pàg. 36, Act. 1).
Competència cultural i artística: Analitzar una obra pictòrica. (Pàg. 27, Act. 1 a 3; Pàg. 38, Act. 1 a 3). Valorar culturalment les fonts literàries i pictòriques. (Pàg. 30, Act. La igualtat social; Pàg. 35, Act. 1 i 2; Pàg. 37, Act. 1 a 3; Pàg. 41, Act. La unificació alemanya).
Tractament de la informació i competència digital: Interpretar un esquema i un mapa (Pàg. 28, Act. 1; Pàg. 41, Act. 1 a 3). Buscar informació en diversos formats per ampliar informació. (Pàg. 33, Act. 1; Pàg. 35, Act. 6; Pàg. 37, Act. 3; Pàg. 43, Act. Zon@web).
Competència en comunicació lingüística: Elaborar textos per millorar l'expressió i la comprensió lectora. (Pàg. 27, Act. 1 a 6; Pàg. 33, Act. 2 a 4; Pàg. 35, Act. 1 a 6; Pàg. 42, Act. 1 a 3; Pàg. 43, Act. 4). Adoptar el vocabulari precís per al context històric que s'estudia mitjançant definicions. (Pàg. 28, Act. 1; Pàg. 31, Act. 1; Pàg. 37, Act. 6; Pàg. 39, Act. 5).
Competència matemàtica: Apreciar la diferència entre despeses i ingressos en un pressupost. (Pàg. 26, Act. 1). Escriure la cronologia d'un esdeveniment històric per apreciar l'escala temporal utilitzada per estudiar-lo. (Pàg. 29, Act. 1; Pàg. 31, Act. 1).
Competència per aprendre a aprendre: Analitzar, sintetitzar i relacionar les idees principals. (Pàg. 27, Act. 4 a 6; Pàg. 29, Act. 1 i 2; Pàg. 31, Act. 1 a 4; Pàg. 41, Act. 4 a 6; Pàg. 42, Act. 2 i 3). Exposar per escrit els continguts treballats per autoavaluar la comprensió. (Pàg. 33, Act. 1 a 5; Pàg. 35, Act. 2 a 6; Pàg. 39, Act. 3 a 5).
Autonomia i iniciativa personal: Reflexionar per justificar les pròpies respostes. (Pàg. 27, Act. 6; Pàg. 30, Act. La igualtat social; Pàg. 37, Act. 2; Pàg. 43, Act. 4). Escriure una redacció personal exercitant els continguts. (Pàg. 33, Act. 5).

Objectius didàctics:
Conèixer i descriure els principals esdeveniments de la Revolució Francesa i les causes que la van impulsar.
Descriure el pas de la Constitució del 1791 a l'Imperi napoleònic, diferenciant les postures i els interessos dels diversos sectors socials.
Reconèixer la participació de les dones en la Revolució Francesa i adoptar una actitud crítica envers la seva discriminació en relació amb la ideologia.
Analitzar el context polític i econòmic de l'Europa de la Restauració, així com les diverses mesures dutes a terme per restablir l'Antic Règim.
Conèixer el contingut ideològic i polític del liberalisme i del nacionalisme.
Diferenciar les característiques de les diferents revolucions liberals.
Entendre els processos d'unificació política d'Alemanya i d'Itàlia.

Continguts:
Les causes de la Revolució Francesa.
L'esclat de la Revolució Francesa: convocatòria dels Estats Generals, l'Assemblea Nacional i el final de l'antic Règim.
Les etapes de la Revolució Francesa: la monarquia constitucional (1789-1792), la república democràtica (1792-1794) i la república burgesa (1794-1799).
Les dones i la Revolució Francesa.
Lectura i interpretació de fonts primàries amb el testimoni de la participació de les dones a la Revolució Francesa i la discriminació que van patir.
Explicació de l'Imperi napoleònic i les causes de la seva caiguda.
Anàlisi i interpretació d'un mapa d'Europa del 1811 per estudiar l'expansió dels exèrcits francesos dirigits per Napoleó.
Descripció dels canvis territorials imposats pel Congrés de Viena mitjançant el comentari d'un mapa de l'Europa del 1815.
Definició dels conceptes: liberalisme i nacionalisme.
Comentari dels objectius de cada una de les revolucions liberals.
Identificació en un mapa de les principals zones on es van originar les revolucions liberals.
Explicació i comparació de les unificacions italiana i alemanya.
Ús del vocabulari específic dels sistemes polítics i la ideologia del segle XIX.
Observació de quadres romàntics i gravats que retraten escenes històriques.

Criteris d’avaluació:
Descobrir si són capaços d'ordenar cronològicament els episodis de l'esclat de la Revolució Francesa.
Confirmar que identifiquen les etapes de la Revolució Francesa i que especifiquen les característiques de cada una d'elles.
Veure si expliquen el desenvolupament i el significat de l'Imperi napoleònic.
Verificar que reconeixen els principals conceptes de l'Europa de la Restauració.
Assegurar-se que descriuen les principals característiques del liberalisme.
Observar si defineixen els termes relatius al nacionalisme i al liberalisme.
Veure si són capaços d'explicar les revolucions liberals del segle XIX.

UD 3. La industrialització de les societats europees.
1. Augment demogràfic i expansió agrícola.
2. L’era del maquinisme.
3. La revolució dels transports.
4. El capitalisme industrial.
5. La segona fase de la industrialització.
6. La nova societat industrial.
Dossier: La ciutat industrial del segle XIX.
7. Marxisme, anarquisme i internacionalisme.
Periodització: 5 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució de l’UD 3 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Estudiar l'espai de la fàbrica i l'extensió territorial de la industrialització. (Pàg. 49, Act. 1; Pàg. 53, Act. 1 a 3, La industrialització…; Pàg. 63, Act. 4). Reconèixer l'acció de l'ésser humà en la transformació de l'entorn físic de diversa extensió. (Pàg. 50, Act. 1; Pàg. 58, Act. 1 a 3).
Competència cultural i artística: Identificar teories econòmiques de la nostra història cultural. (Pàg. 51 Act. 6). Interpretar gravats apreciant-ne el sentit estètic. (Pàg. 54, Act. 1; Pàg. 60, Act. 1 i 2).
Tractament de la informació i competència digital: Interpretar informació presentada en esquemes, mapes i altres formats. (Pàg. 47, Act. 1 a 3, Investiga…; Pàg. 49, Act. 1; Pàg. 52, Act. 1 i 2; Pàg. 53, Act. 1 a 3, La industrialització…; Pàg. 57, Act. 1; Pàg. 63, Act. 4). Buscar informació en fonts alternatives al llibre. (Pàg. 61, Act. 1 i 2).
Competència en comunicació lingüística: Elaborar textos amb el vocabulari adequat. (Pàg. 47, Act. 1 i 2; Pàg. 62, Act. 2). Definir termes per millorar el vocabulari de l'alumnat. (Pàg. 49, Act. 3; Pàg. 53, Act. 2; Pàg. 55, Act. 1 i 3; Pàg. 57, Act. 5; Pàg. 58, Act. 1 a 3; Pàg. 62, Act. 3).
Competència matemàtica: Calcular la progressió de determinats valors en un espai de temps expressat en diferents valors. (Pàg. 46, Act. 1; Pàg. 51, Act. 1 a 3; Pàg. 55, Act. 4).
Competència per aprendre a aprendre: Analitzar i sintetitzar els principals continguts del tema. (Pàg. 47, Act. 1 i 2; Pàg. 55, Act. 1 a 4; Pàg. 58, Act. 1 a 3; Pàg. 61, Act. 1 i 2; Pàg. 62, Act. 1 a 3). Exposar les idees del tema perquè s'autoavaluï la comprensió dels continguts. (Pàg. 51, Act. 4 a 6; Pàg. 53, Act. 1 a 4; Pàg. 57, Act. 3 a 5).
Autonomia i iniciativa personal: Reflexionar sobre els continguts estudiats. (Pàg. 49, Act. 2; Pàg. 57, Act. 2; Pàg. 58, Act. 2). Planejar la recerca d'informació en diverses fonts i seleccionar la informació adequada per solucionar les activitats. (Pàg. 54, Act. 1; Pàg. 61, Act. 1 i 2).

Objectius didàctics:
Entendre la industrialització com un procés de transformacions econòmiques i socials del XIX europeu, en el qual Gran Bretanya va ser el bressol d'aquesta Revolució.
Conèixer els canvis que va experimentar el sector agrari com a conseqüència de les transformacions dels sistemes de conreu i l'estructura de propietat.
Identificar els avenços tècnics de la Revolució Industrial i els sectors industrials pioners, i reconèixer les causes de la conflictivitat laboral del moviment obrer.
Entendre la revolució dels transports.
Identificar les noves fonts d'energia i els sectors industrials de la Segona Revolució Industrial.
Conèixer el pensament liberal, marxista, socialista i anarquista.

Continguts:
Anàlisi de l'evolució de la població dels estats europeus i del món.
Enumeració dels avenços agrícoles del segle XVIII.
Explicació de les principals innovacions tecnològiques i les noves matèries primeres que van conduir a la Revolució Industrial.
Anàlisi de les innovacions en el sector dels transports, amb especial atenció als ferrocarrils i el vaixell de vapor, així com les seves conseqüències comercials.
Explicació dels principals conceptes del liberalisme econòmic.
Exposició del paper desenvolupat pels bancs i les societats anònimes en la conformació del capitalisme industrial.
Identificació de les principals novetats en les fonts d'energia, les indústries i l'organització industrial que van conduir a la segona fase de la industrialització.
Comparació de les condicions de vida de les dues classes socials.
Exposició de l'evolució de les primeres associacions obreres.
La ciutat industrial: causes del creixement i distribució urbanística.
Comparació dels postulats defensats pels diferents corrents del pensament obrer del segle XIX: marxisme, anarquisme i internacionalisme.
Interpretació de textos i gravats amb la finalitat d'arribar a conclusions sobre la ideologia, l'organització industrial i les condicions laborals dels obrers.
Ús del vocabulari adequat.

Criteris d’avaluació:
Confirmar que expliquen els factors que van afavorir la Revolució Industrial.
Descobrir si relacionen els avenços del sector tèxtil i metal·lúrgic amb els seus inventors.
Veure si identifiquen la nova organització del treball.
Verificar que expliquen l'evolució dels transports i la seva influència en el desenvolupament econòmic.
Assegurar-se que reconeixen les principals característiques en el funcionament del capitalisme industrial.
Observar si identifiquen les modalitats d'organització obrera del segle XIX.
Veure si són capaços d'establir les característiques del pensament obrer.
Constatar que diferencien les fonts d'energia, les indústries i els avenços tècnics entre les dues revolucions industrials.

UD 4. L’Espanya del segle XIX: la construcció d’un règim liberal.
1. La crisi de l’Antic Règim (1808-1814).
2. L’enfrontament entre absolutisme i liberalisme.
3. Independència de les colònies americanes (1808-1826).
Investiga… La societat hispanoamericana.
4. La revolució liberal (1833-1843).
5. L’etapa isabelina: el liberalisme moderat (1843-1868).
6. El Sexenni Democràtic (1868-1874).
7. La Restauració monàrquica (1874-1898).
Videos: Serie ‘Memoria de España’: / A la sombra de la revolución (Carles IV). / ¡Vivan las caenas! / Por la senda liberal (María Cristina e Isabel II). / Viva España con honra (Isabel II). / El regreso de los Borbones (El Sexenio Democrático y la Restauración).

Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució de l’UD 4 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Conèixer l'espai físic on es van desenvolupar determinats episodis històrics. (Pàg. 67, Act. 2; Pàg. 71, Act. 1, Independència…). Reconèixer recursos del passat utilitzats per l'home. (Pàg. 75, Act. 1; Gravat).
Competència cultural i artística: Comentar un gravat interpretant el significat de determinats símbols. (Pàg. 66 Act. 1; Pàg. 72, Act. 1; Pàg. 75, Act. 1, Gravat). Analitzar una obra pictòrica seguint els criteris establerts en una pauta i comentar-ne el context històric. (Pàg. 69, Act. 1 i 2; Pàg. 81, Act. 3).
Tractament de la informació i competència digital: Comprendre dades en diversos formats. (Pàg. 67, Act. 1, Constitució del 1812; Pàg. 71, Act. 1, Independència…; Pàg. 77, Act. 1 a 3, Dibuix… ; Pàg. 79, Act. 1 i 2). Obtenir informació d'Internet. (Pàg. 69, Act. 3; Pàg. 80, Act. Zon@web i 3).
Competència en comunicació lingüística: Definir alguns termes i establir la diferència semàntica de diverses expressions. (Pàg. 67, Act. 1, Constitució del 1812; Pàg. 79, Act. 2). Expressar-se coherentment i comprendre textos. (Pàg. 73, Act. 3; Pàg. 75, Act. 1 a 3).
Competència matemàtica: Realitzar operacions de diverses magnituds i proporcions representades gràficament. (Pàg. 71, Act. 2, Investiga…; Pàg. 76, Act. 1 i 2, Preu mitjà…). Exercitar els criteris de mesura del temps en història. (Pàg. 80, Act. 2).
Competència per aprendre a aprendre: Aplicar raonaments de diferent tipus per concloure amb explicacions. (Pàg. 67, Act. 1 i 2; Pàg. 73, Act. 1 a 3; Pàg. 75, Act. 1 a 3; Pàg. 80, Act. 1 i 2). Autoavaluar-se. (Pàg. 69, Act. 4 a 6; Pàg. 77, Act. 1 a 3; Pàg. 79, Act. 3 a 5).
Autonomia i iniciativa personal: Idear un treball individual. (Pàg. 69, Act. 3; Pàg. 72, Act. El Carlisme; Pàg. 75, Act. El Manifest…; Pàg. 76, Act. La revolució…; Pàg. 81, Act. 3). Analitzar críticament. (Pàg. 71, Act. 2; Investiga…; Pàg. 79, Act. 2).

Objectius didàctics:
Analitzar la Guerra de la Independència i les Corts de Cadis com l'inici del liberalisme espanyol..
Comprendre les causes i les conseqüències de la independència de les colònies.
Conèixer els principals aspectes de la revolució liberal..
Descriure la configuració del règim moderat (1843-1848).
Entendre el Sexenni Democràtic com el primer intent democratitzador.
Analitzar la restauració monàrquica com la instauració del règim liberal, però escassament democràtic.
Comprendre la situació política i econòmica d'Espanya al final del segle XIX i analitzar-ne les causes i les conseqüències a través de la crisi del 98.

Continguts:
Localització dels principals fets i esdeveniments de l'Espanya del segle XIX en un eix cronològic.
Anàlisi de les causes i l'evolució de la Guerra de la Independència.
Les Corts de Cadis.
La Restauració de l'absolutisme.
El Trienni Liberal.
La fallida de l'absolutisme.
Exposició de les causes i l'evolució de la independència de les colònies.
Anàlisi dels grups enfrontats en les guerres carlistes i les causes que van conduir al seu esclat.
La revolució liberal.
Les reformes progressistes i la regència d'Espartero.
L'etapa isabelina: el liberalisme moderat.
El Sexenni Democràtic: la revolució del 1868, la monarquia democràtica (1870-1873) i la primera República (1873-1874).
Entendre en què consistia el sistema canovista i comprendre les causes de la irrupció dels nacionalismes durant la Restauració.
Anàlisi de fonts primàries i artístiques per conèixer l'evolució ideològica i social que es produeix a Espanya al llarg del segle XIX.

Criteris d’avaluació:
Verificar que identifiquen els principis bàsics de la Constitució del 1812.
Constatar que enumeren les mesures que van conduir a la restauració de l'absolutisme i les causes de la seva fallida.
Veure si són capaços d'explicar l'evolució del procés d'independència de les colònies americanes.
Constatar que són capaços de definir els conceptes clau de la revolució liberal i el liberalisme espanyol.
Observar si enumeren els problemes que va afrontar la monarquia d'Amadeu de Savoia i la Primera República.
Comprovar que expliquen l'alternança en el poder del sistema canovista que va conformar el sistema de la Restauració.

UD 5. Industrialització i societat en l’Espanya del segle XIX.
1. La població espanyola en el segle XIX.
2. Les transformacions en l’agricultura.
3. Els inicis de la industrialització.
4. Mineria i ferrocarril.
5. La indústria espanyola des de finals del segle XIX.
6. La societat espanyola del segle XIX.
Investiga... La dona obrera.
Dossier: La vida quotidiana en l’Espanya del segle XIX.
7. Moviment obrer: anarquisme i marxismo.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.
Contribució de l’UD 5 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Reconèixer l'espai físic, immediat i extens, on es va desenvolupar l'activitat humana. (Pàg. 85, Act. 1 i 2; Pàg. 89, Act. 1 i 2, Un vapor…; Pàg. 101, Act. 4). Establir la interacció de l'ésser humà amb el medi físic a través d'un mapa. (Pàg. 87, Act. 1 i 2, L'estructura…; Pàg. 90, Act. 1; Pàg. 93, Act. 1 i 2, L'economia...).
Competència cultural i artística: Analitzar una poesia i algunes manifestacions artístiques del segle XIX. (Pàg. 88, Guerra…; Pàg. 94, Act. 1, Els ducs...; Pàg. 97, Act. 4; Pàg. 98, Act. 1, La càrrega).
Tractament de la informació i competència digital: Localitzar diversos elements en un mapa i en un plànol. (Pàg. 84, Act. 1 a 3, Plànol de Madrid…; Pàg. 89, Act. 1 i 2, Un vapor …; Pàg. 90, Act. 1; Pàg. 101, Act. 4). Obtenir informació de diversos recursos, especialment a través d'Internet. (Pàg. 92, Act. 2, Automòbil…; Pàg. 97, Act. 4; Pàg.100, Zon@web).
Competència en comunicació lingüística: Definir paraules pròpies de la matèria. (Pàg. 86, Act. 1, Terres…; Pàg. 100, Act. 1). Comprendre textos i elaborar descripcions. (Pàg. 91, Act. 1, Investiga…; Pàg. 94, Act. 1, Els ducs de Montpensier; Pàg. 97, Act. 3; Pàg. 99, Act. 1).
Competència matemàtica: Interpretar gràfics de diverses magnituds distribuïts en una escala temporal. (Pàg. 84, Act. 1 i 2, Evolució…; Pàg. 89, Act. 1; Pàg. 94, Act. 1 i 2, Cens…). Comparar percentatges. (Pàg. 85, Act. 1, Emigració…; Pàg. 87, Act. 1 i 2).
Competència per aprendre a aprendre: Revisar els coneixements adquirits. (Pàg. 87, Act. 3 i 4; Pàg. 93, Act. 1 a 3; Pàg. 95, Act. 1 i 2; Pàg. 97, Act. 1 a 3; Pàg. 99, Act. 2 a 4; Pàg. 100, Act. 2). Compilar i classificar la informació. (Pàg. 90, Act. 2 a 4; Pàg. 100, Act. 1).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions reflexionades i extreure conclusions. (Pàg. 91, Act. 1 i 2, Investiga…; Pàg. 95, Act. 1 i 2; Pàg. 99, Act. 1; Pàg. 101, Act. 4). Idear una petita investigació. (Pàg. 92, Act. 1 i 2, Automòbil…; Pàg. 97, Act. 4)

Objectius didàctics:
Conèixer l'evolució demogràfica espanyola del segle XIX.
Identificar els conceptes bàsics de la reforma agrària liberal.
Reconèixer les diferències respecte de la propietat de la terra a Espanya.
Valorar els motius de la lentitud de la industrialització espanyola.
Conèixer el procés d'industrialització a Espanya.
Entendre les repercussions per a la indústria del desenvolupament de noves fonts
d'energia: l'electricitat i el petroli.
Analitzar els canvis i les transformacions de la societat espanyola.
Descriure l'aparició i l'actuació dels moviments obrers a Espanya.

Continguts:
Localització dels principals fets del procés d'industrialització a l'Espanya del segle XIX en un eix cronològic.
Anàlisi de l'evolució de la població espanyola al segle XIX: el creixement i els moviments migratoris cap als nuclis urbans espanyols i cap a l'exterior.
Interpretació d'un mapa de la població d'Espanya al final del segle XIX.
Identificació de les característiques més importants de la reforma agrària liberal i anàlisi dels problemes agraris del camp espanyol.
Reconeixement dels conreus de l'agricultura espanyola durant el segle XIX.
Enumeració dels problemes de la industrialització espanyola.
Anàlisi dels inicis de la industrialització: la siderúrgia i la indústria tèxtil.
Anàlisi del desenvolupament de la mineria i la siderúrgia i la construcció del ferrocarril al segle XIX.
Descripció de les noves energies i les indústries del final del segle XIX.
Estudi de la societat espanyola del segle XIX.
La vida quotidiana a l'Espanya del segle XIX.
Observació del desenvolupament del moviment obrer: l'anarquisme i el socialisme.

Criteris d’avaluació:
Descobrir si coneixen l'evolució de la població espanyola al segle XIX i explicar les causes del creixement demogràfic.
Comprovar que defineixen una sèrie de conceptes bàsics relacionats amb la reforma agrària liberal.
Veure si expliquen els obstacles que van frenar el ritme de creixement de la indústria espanyola al segle XIX.
Verificar que reconeixen les matèries primeres, les innovacions tècniques i els sectors industrials de les principals etapes del procés d'industrialització d'Espanya.
Observar si coneixen la localització dels jaciments miners més importants d'Espanya al segle XIX i si saben localitzar la construcció del ferrocarril en el temps.
Comprovar que identifiquen les classes socials de l'Espanya del segle XIX.
Confirmar que saben com era la vida quotidiana de les classes socials de l'Espanya del segle XIX.
Descobrir si reconeixen les característiques principals de les ideologies dels mo-viments anarquistes i socialistes.

UD 6. L’època de l’imperialisme.
1. L’imperialisme i les seves causes.
2. Conquesta, organització i explotació de les colònies.
3. El repartiment del món.
4. Les conseqüències de la colonització.
5. Les causes de la Primera Guerra Mundial.
6. La Gran Guerra.
Investiga... Les dones en la Primera Guerra Mundial.
Dossier: La guerra en les trinxeres.
7. L’organització de la pau.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució de l’UD 6 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Identificar els principals àmbits geopolítics i econòmics de l'imperialisme. (Pàg. 107, Act. 1 a 3, Migracions…; Pàg.111, Act. 1 a 3). Detectar els canvis en la geografia europea. (Pàg. 114, Act. 1, Els Balcans…; Pàg. 115, Act. 1 a 3, Europa…; Pàg. 121, Act. 1 i 2; Pàg. 123, Act. 4). Reconèixer les característiques físiques de les trinxeres. (Pàg. 119, Act. 1 a 4).
Competència cultural i artística: Observar i apreciar obres d'art de manera crítica. (Pàg. 107, Act. 1 i 2; Pàg. 109, Act. 1 i 2; Pàg. 115, Act. 1, Gravat; Pàg. 120, Act. 1, Saló dels Miralls…). Valorar la igualtat entre les cultures i rebutjar l'aculturització. (Pàg. 113, Act. 1).
Tractament de la informació i competència digital: Interpretar mapes, plànols i un esquema. (Pàg. 107, Act. 1 a 3, Migracions…; Pàg. 111, Act. 1 a 3; Pàg. 113, Act. 1, Les conseqüències…Pàg. 119, Act. 1 a 4). Obtenir i processar informació a Internet. (Pàg.123, Zon@web).
Competència en comunicació lingüística: Comprendre el contingut d'un text. (Pàg. 110, Act. L'assalt…; Pàg. 119, Act. 4). Elaborar textos amb el vocabulari adequat(Pàg. 109, Act. 4 i 5; Pàg. 113, Act. 4; Pàg. 117, Act. 1, Investiga…; Pàg. 122, Act. 1).
Competència matemàtica: Comparar dades numèriques. (Pàg. 106, Act. 1, Creixement…; Pàg. 107, Act. 1, El pes…Pàg. 111, Act. 1 a 3; Pàg. 120, Act. 1, Evolució…Pàg. 122, Act. 3). Interpretar un eix cronològic. (Pàg. 117, Act. 1 i 2).
Competència per aprendre a aprendre: Revisar els continguts treballats. (Pàg. 108, Act. Els indígenes…; Pàg. 111, Act. 4 i 5; Pàg. 115, Act. 1; Pàg. 117, Act. 3 a 5; Pàg. 119, Act. 4; Pàg. 122, Act. 2). Recopilar i classificar la informació en un esquema per facilitar la comprensió dels continguts. (Pàg. 113, Act. 1, Les conseqüències…; Pàg. 122, Act. 1).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions reflexionades i extreure conclusions. (Pàg. 109, Act. 1, Caricatura). Decidir de manera raonada i motivar la reflexió individual. (Pàg. 113, Act. 1; Pàg. 115, Act. 2; Pàg. 117, Act. 2, Investiga…; Pàg. 120, Act. El Tractat…).

Objectius didàctics:
Analitzar les causes i les conseqüències dels fenòmens colonials al segle XIX.
Descriure les formes d'organització i d'explotació de les colònies i valorar-ne les repercussions en la situació econòmica i social d'aquests països.
Rebutjar les justificacions del colonialisme i la segregació racial.
Identificar les causes que van desencadenar la Primera Guerra Mundial.
Analitzar les fases de la guerra i les repercussions econòmiques, socials, polítiques i territorials de la Gran Guerra.

Continguts:
Observació i interpretació d'un mapa dels grans Imperis colonials.
Exposició de les causes que van conduir a l'imperialisme.
Classificació dels diferents tipus de colònies.
Reconeixement dels imperis colonials.
Comentari de les repercussions econòmiques i socials de l'explotació colonial.
Lectura i interpretació de diferents documents històrics sobre l'imperialisme.
Anàlisi de les causes profundes i conjunturals de la Primera Guerra Mundial.
Identificació dels països que formaven part dels blocs enfrontats en el conflicte i exposició de les causes de la configuració de les aliances.
Les etapes de la Gran Guerra: la guerra de moviments, la guerra de trinxeres, la crisi del 1917 i el final de la guerra.
Valoració del paper de les dones en la indústria de rereguarda i reconeixement de les repercussions en els moviments sufragistes.
Descripció de les característiques de la guerra a les trinxeres.
Anàlisi de les repercussions econòmiques i socials de la Primera Guerra Mundial.
Descripció de la nova configuració territorial d'Europa després de la guerra.
L'organització de la pau: les condicions imposades en el Tractat de Versalles i la Societat de Nacions.

Criteris d’avaluació:
Veure si són capaços de reconèixer les raons ètiques i morals utilitzades per les potències europees per justificar l'imperialisme.
Comprovar que expliquen les causes i les conseqüències econòmiques de l'expansió colonial de l'últim terç del segle XIX.
Verificar que identifiquen els territoris corresponents als principals imperis colonials de l'època.
Constatar que identifiquen les causes de la Primera Guerra Mundial.
Observar si expliquen com era la vida a les trinxeres i quin armament es va utilitzar durant la Gran Guerra.
Descobrir si reconeixen les aliances militars que es van establir entre els països europeus durant la I Guerra Mundial.
Comprovar si saben reconèixer alguns episodis clau en el desenvolupament de la Primera Guerra Mundial.
Veure si saben explicar els canvis territorials que es van produir al mapa d'Europa després de l'organització de la pau.

UD 7. Art del segle XIX.
1.     Els antecedents: el segle XVIII.
Dossier: Un artista excepcional: Francisco de Goya.
2. El moviment romàntic.
3. El Realismo.
4. Escultura i arquitectura del segle XIX.
5. Art i tècnica en el segle XIX.
Investiga… Les estacions de ferrocarril.
6. L’art en el canvi de segle: l’Impressionisme.
7. El Modernismo.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució de l’UD 7 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema, i especialment al Conèixer influències i antecedents en l'art del segle XIX. (Pàg. 127, Act. 1 i 2). Conèixer possibilitats, funcions i efectes d'obres d'art i arquitectura en el seu context de creació. (Pàg 136, Act 2; Pàg 137, Act 2; Pàg. 138, Act. 2; Pàg 139, Act 1).
Coneixement i interacció amb el món físic: Identificar les característiques de diferents obres. (Pàg. 127, Act. 1; Pàg. 128, Act. 1; Pàg. 131, Act. 3; Pàg. 132, Act. 2; Pàg. 134, Acts. 1 i 2, Observa les escultures; Pàg 137, Act 2; Pàg. 143, Act. 4). Observar diversos edificis modernistes. (Pàg. 141, Act. 3).
Competència cultural i artística: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Tractament de la informació i competència digital: Resumir característiques de diferents moviments artístics (Pàg. 129, Act. 1; Pàg. 131, Act. 1 i 2; Pàg. 133, Act. 2; Pàg. 135, Act. 1 i 2; Pàg. 139, Act. 2; Pàg. 141, Act. 1). Analitzar diferents tipus de fonts per a l'anàlisi d'obres d'art. (Pàg. 134, Act 2; Observa les escultures; Pàg 141, Act 1 i 2; Pàg. 143, Zon@web).
Competència en comunicació lingüística: Explicar continguts utilitzant el vocabulari específic del tema. (Pàg. 130, Act 1; Pàg. 133, Act. 1; Pàg. 135, Act. 1 i 2; Pàg. 136, Act. 1 i 3; Pàg. 137, Act. 1). Expressar de manera exemplificada i comunicar idees contingudes en una obra d'art. (Pàg. 127, Act. 2; Pàg. 130, Act. 1; Pàg. 139, Act. 3; Pàg. 143, Acts. 1 i 4).
Competència matemàtica: no hi ha.
Competència per aprendre a aprendre: Sintetitzar, avaluar i comprendre estils d'obres d'art. (Pàg. 129, Act. 2 i 3; Pàg. 135, Act. 3; Pàg 139, Acts 2 i 3; Pàg. 142, Acts. 1 i 3).
Autonomia i iniciativa personal: Argumenta de forma lògica i coherent l’opinió personal.. (Pàg. 128, Act. 2; Pàg. 129, Act. 2; Pàg. 130, Act 1; Pàg. 132, Act. 1 (Jean-François Mollet) i Act. 1 (Honoré Daumier);; Pàg. 136, Act. 3; Pàg. 138, Act. 1 i 2; Pàg 141, Act. 3)

Objectius didàctics:
Conèixer, analitzar i explicar els principals moviments artístics del segle XIX.
Analitzar les característiques artístiques de les obres estudiades en cada moviment: Barroc, Neoclàssic, Romanticisme, Realisme, Arquitectura i Escultura, època industrial, Impressionisme i Modernisme.
Reconèixer les obres d'art principals i identificar els autors pertanyents a cada moviment.
Analitzar i comprendre el contingut i l'estil utilitzat en les obres d'art dels autors estudiats.
Comprendre l'evolució i el desenvolupament dels diferents moviments artístics pertanyents al segle XIX.

Continguts:
Els antecedents artístics: el segle XVIII. La pervivència del Barroc.
L'evolució artística del Rococó al Neoclàssic.
L'obra de Francisco de Goya.
El moviment romàntic. El romanticisme pictòric i els seus pintors.
El realisme. L'estil pictòric realista.
L'evolució de l'escultura del segle XIX.
L'evolució de l'arquitectura del segle XIX. Art i tècnica del segle XIX.
L'Impressionisme. Principals obres i artistes impressionistes.
El modernisme. L'arquitecte Antoni Gaudí.
Definició de les principals característiques dels estils artístics del segle XIX.
Anàlisi i interpretació d'obres artístiques del segle XIX.
Preocupació pel rigor i la claredat en l'argumentació personals.
Valoració de la diversitat artística i la riquesa dels estils del segle XIX.
Identificació dels artistes més representatius de cada estil artístic.
Cerca d’informació sobre l’obra d’alguns artistes contemporanis.
Anàlisi de l'evolució i el desenvolupament dels diferents moviments artístics pertanyents al segle XIX.

Criteris d’avaluació:
Veure si reconeixen l'evolució de les formes estètiques i artístiques que va tenir lloc al llarg del segle XVIII.
Comprovar si saben comparar els estils arquitectònics del segle XIX i analitzar les causes de la renovació de l'arquitectura.
Comprovar que coneixen les diferents etapes de l'obra de Francisco de Goya i algunes de les seves obres més rellevants.
Constatar que coneixen als principals artistes del segle XIX i que els saben relacionar amb el moviment artístic al qual pertanyen.
Observar si saben identificar algunes de les obres dels pintors més rellevants del segle XIX treballades al llarg de la UD.
Valorar si saben explicar les característiques de l'art modernista i reconèixer les particularitats de l'obra d'Antoni Gaudí.
Valorar si coneixen i diferencien les característiques essencials dels diferents moviments artístics del segle XIX.

UD 8. El període d’entreguerres (1919-1939).
1. La Revolució russa.
2. La URSS de Stalin.
3. Els Estats Units: els feliços anys 20.
Dossier: La dona del segle XX.
4. El “crac” del 29 i el “New Deal”.
5. El feixisme Italia.
6. La instauració del nazisme a Alemanya.
7. El III Reich Alemany.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució de l’UD 8 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Percebre l'espai físic de diversos països parant una atenció especial a la seva organització política i els seus canvis de fronteres. (Pàg. 147, Act. 1 i 2, Territoris…; Pàg. 148, Act. 1 i 2, L'URSS; Pàg. 153, Act. 3; Pàg. 156, Act. 1, Aspiracions…).
Competència cultural i artística: Analitzar diversos dibuixos i pel·lícules per entendre la història i la cultura dels seus pobles. (Pàg. 147, Act. 1 a 4; Pàg. 154, Act. 1, Vinyeta; Pàg. 163, Act. 4). Conèixer i apreciar costums i llegendes. (Pàg. 153, Act. 3; Pàg. 157, Act. 1 i 2).
Tractament de la informació i competència digital: Combinar informació presentada en diversos formats com esquemes, gràfics, mapes, textos i fotografies. (Pàg. 155, Act. 1 i 2; Pàg. 156, Act. 1, Aspiracions…; Pàg. 159, Act. 1 i 2; Pàg. 161, Act. 1 a 3). Obtenir informació en diversos suports, especialment a través de les tecnologies de la informació. (Pàg.147, Act. 4; Pàg. 153, Act. 2; Pàg. 163, Act. Zon@web).
Competència en comunicació lingüística: Ampliar el vocabulari mitjançant la definició de nous conceptes i el seu ús posterior en l'elaboració de textos. (Pàg. 151, Act. 2 i 3; Pàg. 161, Act. 6; Pàg. 162, Act. 1). Elaborar textos amb correcció sintàctica i semàntica. (Pàg. 149, Act. 1 a 3; Pàg. 155, Act. 3 i 4; Pàg. 157, Act. 1; Pàg. 158, Act. El Programa).
Competència matemàtica: Comparar valors de diverses magnituds en gràfics i quadres. (Pàg. 150, Act. 1 i 2, Distribució…, Pàg. 151, Act. 1, Preus i estocs…; Pàg. 154, Act. 1, Cotitzacions…; Pàg. 159, Act. 1 i 2; Pàg. 161, Act. 1, Les despeses…; Pàg. 162, Act. 3).
Competència per aprendre a aprendre: Revisar els continguts i organitzar-los en esquemes. (Pàg. 147, Act. 5 a 8; Pàg. 149, Act. 1 a 3; Pàg. 159, Act. 3 a 5; Pàg. 162, Act. 1 i 2). Autoavaluar l'assimilació dels continguts. (Pàg. 151, Act. 1 a 4; Pàg. 161, Act. 6).
Autonomia i iniciativa personal: Raonar diverses afirmacions sobre el contingut estudiat. (Pàg. 149, Act. 2; Pàg. 151, Act. 1 a 4; Pàg. 156, Act. 1, Aspiracions…). Planificar una breu investigació. (Pàg. 153, Act. 2).

Objectius didàctics:
Conèixer la caiguda del tsarisme i descriure la presa del poder en la jornada revolucio-nària d'octubre i com es va dur a terme la construcció del primer estat socialista.
Comprendre el procés de formació de l'URSS i l'ascens de Stalin al poder.
Reconèixer i valorar els èxits socials i polítics de la dona del segle XX.
Analitzar les causes que van provocar el crac borsari del 1929 i el desencadenament de la depressió econòmica generalitzada.
Descriure els factors que expliquen l'ascens al poder dels règims totalitaris a Alemanya i a Itàlia.
Conèixer les característiques principals del règim feixista italià i de la dictadura nazi.
Analitzar i criticar la ideologia del feixisme italià i del nazisme alemany.

Continguts:
Anàlisi de les causes del procés revolucionari rus: de l'aristocràcia tsarista a la Revolució d'Octubre.
Exposició de la guerra civil (1918-1921) i la creació de l'URSS.
Identificació dels aspectes més significatius de l'estalinisme.
Estudi de la prosperitat econòmica dels Estats Units en la dècada dels anys vint.
Valoració del nou paper polític i social de la dona al segle XX.
Anàlisi del crac de la Borsa del 1929 i de la Gran Depressió.
Enumeració dels principis bàsics del New Deal.
Exposició de les causes que van permetre l'ascens del feixisme.
Reconeixement de les característiques del feixisme italià.
Explicació de la instauració del nazisme a Alemanya: de la república de Weimar a l'ascens del nazisme al poder.
Descripció de la ideologia i la política duta a terme pel III Reich alemany.
Interpretació de gràfics per estudiar l'evolució econòmica del període.
Lectura i comentari de textos històrics del període d’entreguerres.
Visionat i anàlisi d’una pel·lícula sobre els mètodes de producció industrial i la pobresa dels Estats Units en els anys 30.
Rebuig de qualsevol mena de totalitarisme polític, de la intolerància i de la discriminació dirigida contra persones o grups socials.

Criteris d’avaluació:
Veure si reconeixen els esdeveniments previs a la revolució d'Octubre del 1917 i les primeres mesures adoptades pels bolxevics després de la presa de poder.
Constatar que expliquen les mesures implantades per Stalin per assegurar el des-envolupament econòmic i el control social de l'URSS.
Verificar que elaboren un esquema sobre les causes que van desencadenar la Gran Depressió.
Comprovar si expliquen els principis en els quals es basava la dictadura feixista de Benito Mussolini.
Observar si reconeixen els elements principals de la ideologia nacionalsocialista i les mesures que va dur a terme el III Reich per defensar el seu model de societat.
Descobrir si expliquen els objectius i els èxits dels moviments sufragistes de les primeres dècades del segle XX.

UD 9. Temps de confrontació a Espanya (1902-1939).
1.     El declivi del torn dinàstic (1898-1917).
Investiga... La Guerra del Marroc.
2.     Crisi de la Restauració i dictadura (1917-1931).
3.     De la Monarquia a la República.
Investiga... El vot de les dones.
4.     El Bienni Reformista (1931-1933).
5.     El Bienni Conservador i el Front Popular (1933-1936).
6.     L’esclat de la Guerra Civil (1936-1939).
7.     Les dues zones enfrontades.
Dossier: Una societat en guerra.
8.     L’evolució bèl·lica.
Periodització: 5 sessions amb dos temes per sessió.
Contribució de l’UD 9 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Conèixer els àmbits geopolítics i l'espai físic en els quals s'emmarquen els conflictes i els esdeveniments estudiats. (Pàg. 167, Act. Investiga...; Pàg. 173, Act. 1 Finques...; Pàg.181, Act. 1).
Competència cultural i artística: Tractament de la informació i competència digital: Buscar informació a Internet i a d'altres fonts de consulta alternatives al llibre de text. (Pàg. 167, Act. 1; Pàg. 185, Zon@web). Analitzar la informació de caricatures, gràfics, textos històrics, etc(Pàg. 166; Pàg. 167, Act. 1; Pàg. 168; Pàg. 169, Act. 1 i 2; Pàg. 170; Pàg. 171, Act. 1 Investiga…; Pàg. 174, Act. 1 i 2 i Les demandes…; Pàg. 175, Cartells...; Pàg. 171; Pàg. 177, Act. 1 i 2; Pàg. 178; Pàg. 179, Cartell El Govern...; Pàg. 183, Víctimes...; Pàg. 185, Act. 4).
Competència en comunicació lingüística: Elaborar diferents tipus de textos i saber argumentar les explicacions i opinions personals, oralment i per escrit. (Pàg. 169, Act. 2; Pàg. 171, Act. 2 Investiga…; Pàg. 173, Act. 2 Finques…; Pàg. 175, Act. 2 i 3; Pàg. 177, Act. 3 i 4; Pàg. 179, Act. 1; Pàg. 181, Act. 1 a 4; Pàg. 183, Act. 1).
Competència matemàtica: Analitzar i interpretar dades de tipus quantitatiu. (Pág. 183, Act. Víctimes...).
Competència per aprendre a aprendre: Relacionar i sintetitzar els continguts treballats al llarg de la UD.(Pàg.167, Act. 2 i 3; Pàg. 169, Act. 3 i 4; Pàg. 171, Act. 1 a 3; Pàg. 173, Act. 1 i 2; Pàg. 175, Act. 1 a 3; Pàg. 177, Act. 3 i 4; Pàg. 179, Act. 1 a 3; Pàg. 183, Act. 1 i 2; Pàg. 184, Act. 1 i 2).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions en relació amb la planificació del procés de resolució de les activitats proposades. (Pàg. 171, Act. 2 Investiga…; Pàg. 181, Act. 3).

Objectius didàctics:
Analitzar la situació socioeconòmica i política d'Espanya en el primer terç del segle XX.
Identificar les causes de la revolta popular de la Setmana Tràgica en el marc de la política internacional espanyola del principi de segle.
Explicar les característiques del sistema polític de la Dictadura de Primo de Rivera i valorar críticament la repressió exercida per aquest govern.
Analitzar el context en el qual es va produir la proclamació de la Segona República i les reformes que es van dur a terme per modernitzar i democratitzar la societat espanyola.
Conèixer les causes que van desencadenar la Guerra Civil espanyola i saber explicar, amb l'ajuda de mapes, l'evolució del conflicte.
Valorar les conseqüències de la guerra per a la població civil i comprendre la situació política i econòmica d'Espanya en finalitzar el conflicte.

Continguts:
El declivi del torn dinàstic (1898-1917).
La crisi de la Restauració i la dictadura de Primo de Rivera (1917-1931).
La República. El govern provisional, la constitució del 1931 i el vot femení.
El Bienni Reformista (1931-1933) i l'oposició a les reformes.
El Bienni Conservador i el Front Popular (1933-1936).
La Guerra Civil. El desenvolupament del conflicte, la societat en guerra i l'exili.
Localització dels principals fets i esdeveniments de l'Espanya del primer terç del segle XX en un eix cronològic.
Anàlisi i interpretació de dades a partir de diferents tipus de fonts: vinyetes, caricatures, il·lustracions, mapes, etc.
Recerca d'informació a Internet sobre el sufragi femení a Espanya.
Redacció d'un text sobre els arguments utilitzats per Clara Campoamor per defensar el vot femení a les Corts.
Anàlisi i comparació dels resultats de les eleccions legislatives del 1933 i el 1936.
Lectura i interpretació de diversos textos històrics sobre la Guerra Civil.
Anàlisi de dades estadístiques sobre les conseqüències demogràfiques de la guerra.
Localització i adscripció cronològica de les principals batalles de la Guerra Civil.
Elaboració d'un mapa conceptual sobre els temps de confrontació a Espanya.
Actitud de rebuig davant la repressió i el terror comesos durant la guerra.

Criteris d’avaluació:
Comprovar si reconeixen la política reformista i els grups d'oposició durant la crisi de la Restauració.
Veure si coneixen les causes de l'èxit i el fracàs de la dictadura de Primo de Rivera.
Descobrir si identifiquen les característiques del context històric en el qual es va proclamar la República i si saben explicar-ne els principis constitucionals.
Verificar que reconeixen i classifiquen correctament els diferents tipus de reformes dutes a terme durant el Bienni Reformista.
Confirmar si saben definir les línies polítiques de la CEDA i del Front Popular.
Observar si saben classificar en un quadre els personatges i les característiques del bàndol republicà i del franquista.
Veure si saben situar cronològicament els principals episodis de la Guerra Civil.

UD 10. La II Guerra Mundial i les seves conseqüències.
1. Causes i contendents de la Segona Guerra Mundial
2. El desenvolupament del conflicte (1939-1945).
Dossier: L’holocaust.
3. Les conseqüències de la guerra.
4. La formació de blocs antagònics.
5. Guerra Freda i coexistència pacífica.
6. La fi dels imperis colonials.
7. Descolonització i Tercer Món.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.
Contribució de l’UD 10 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Conèixer els àmbits geopolítics en els quals s'emmarquen els conflictes estudiats. (Pàg. 190, 13 de Març...Pàg. 191, El camí...; Pàg. 193, L'expansió...; Pág 195, Act. 1; Pàg. 199, Europa...; Pàg. 203, Act. 1 a 3; Pàg. 205, Les desigualtats...; Pàg. 207).
Competència cultural i artística:
Tractament de la informació i competència digital: Analitzar la informació procedent de diverses fonts: caricatures, il·lustracions, gràfics, etc. (Pàg. 190, Caricatura...; Pàg. 192; Pàg. 193 Cartell; Pàg. 195, Act. 1; Pàg. 197, Els protagonistes...Observa...; Pàg. 199, Observa...; Pàg. 200; Pàg. 207, Act. 4). Buscar informació a Internet i en altres fonts. (Pàg. 195; Pàg. 207, Zon@web).
Competència en comunicació lingüística: Llegir i comentar alguns textos històrics. (Pàg. 198; Pàg. 191; Pàg. 202; Pàg. 206, Act. 3). Definir conceptes i saber argumentar les explicacions i els punts de vista personals. (Pàg. 190, Caricatura...Pàg. 191, El Pacte...; Pàg. 193, Act. 4; Pàg. 195, Acts. 1 i 2; Pàg. 197, Act. 5; Pàg. 199, Acts. 1 i 3; Pàg. 201, Acts. 4 i 5; Pàg. 202, Pàg. 205, Act. 3 Les desigualtats... i Act. 1).
Competència matemàtica: Analitzar i interpretar dades de tipus quantitatiu. (Pàg. 197, Act. 1 a 3).
Competència per aprendre a aprendre: Relacionar i sintetitzar els continguts treballats al llarg de la UD.(Pàg. 191, Act. 1 a 3; Pàg. 193, Act. 1 a 4; Pàg. 195, Act. 1; Pàg. 197, Act. 4 i 5; Pàg. 199, Act. 2 a 4; Pàg. 201, Act. 4 i 5; Pàg. 203, Act. 4 i 5; Pàg. 205, Act. 1 i 2; Pàg. 206, Act. 1 i 2).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions sobre la planificació del procés de resolució de les activitats proposades. (Pàg. 195, Act. 1; Pàg. 207, Act. 4 i Zon@web).

Objectius didàctics:
Conèixer les causes que van desencadenar la Segona Guerra Mundial.
Identificar les ofensives més importants de la Segona Guerra Mundial.
Valorar les conseqüències demogràfiques, econòmiques i polítiques del conflicte.
Conèixer l'evolució dels Estats Units i l'URSS durant la Guerra Freda, i analitzar les causes que expliquen la polarització del món en dos blocs antagònics.
Identificar els principals conflictes de la Guerra freda: la guerra de Corea, Vietnam, etc.
Explicar els motius que van conduir a la “coexistència pacífica” dels anys 50 i 60.
Reconèixer les principals etapes del procés de descolonització.
Comprendre les conseqüències de la descolonització: l'aparició del concepte de Tercer Món i els problemes econòmics i socials dels països que l’engloben.

Continguts:
Les causes i els contendents en la Segona Guerra Mundial.
El desenvolupament del conflicte (1939-45).
L'Holocaust. El camp de concentració de Mauthausen.
Les conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
La formació de blocs antagònics.
La Guerra Freda i la coexistència pacífica.
El final dels imperis colonials i el conflicte de l'Orient Mitjà.
La descolonització i l'aparició del Tercer Món.
Localització dels principals esdeveniments estudiats en un eix cronològic.
Anàlisi de les causes de la Segona Guerra Mundial.
Observació i interpretació de mapes històrics d'algunes campanyes del conflicte.
Elaboració d'un quadre esquemàtic sobre les conseqüències de la guerra.
Descripció dels canvis territorials en el mapa d'Europa després de la guerra.
Lectura, interpretació, comentari i síntesi de diferents textos històrics.
Anàlisi i interpretació de cartells propagandístics i caricatures de l'època.
Elaboració d'un informe sobre la vida en un camp de concentració nazi.
Definició dels conceptes de Guerra Freda, Tercer Món i neocolonialisme.
Elaboració d'un mapa conceptual sobre la II Guerra Mundial.
Anàlisi d'un conflicte bèl·lic a partir de diferents fonts d'informació.
Recerca d'informació a Internet i en fonts de consulta alternatives.
Observació, anàlisi i interpretació de gràfics, fotografies i quadres estadístics.

Criteris d’avaluació:
Descobrir si saben explicar les causes que van conduir a la Segona Guerra Mundial.
Comprovar que coneixen el desenvolupament de la Segona Guerra Mundial.
Veure si saben indicar les conseqüències immediates de la Segona Guerra Mundial.
Observar si saben especificar la política seguida per les dues potències en la divisió d'Europa en dos blocs.
Confirmar que expliquen correctament què va ser la guerra Freda i que detecten les principals línies de la seva evolució.
Comprovar si saben valorar la influència de determinats factors respecte de la descolonització dels països del Tercer Món.

UD 11. Un món bipolar.
1.     Els Estats Units, líder del món capitalista.
Investiga... Lluita per la igualtat dels negres americans.
2. L’Europa occidental (1945-1973).
3. El Japó, una potència asiàtica.
4. La Unió Soviètica, una gran potència.
5. L’expansió del comunismo.
Dossier: La revolució xinesa.
6. Crisi econòmica i política en els països industrialitzats.
7. Crisi i enfonsament del comunisme.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.
Contribució de l’UD 11 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Conèixer els àmbits geopolítics en els quals s'emmarquen els esdeveniments estudiats. (Pàg. 215, Act. 1 a 3; Pàg. 218; Pàg. 219, Observa…).
Competència cultural i artística:
Tractament de la informació i competència digital: Buscar informació a Internet. (Pàg. 211, Act. 2; Investiga…; Pàg. 227, Zon@web). Elaborar un fris cronològic comparat. (Pàg. 227, Act. 4). Analitzar la informació recollida en caricatures, gràfics, textos històrics, etc. (Pàg. 210, Act. 1 i El nou...; Pàg. 211, Investiga…; Pàg. 212; Pàg. 213, Act. 1 i 2; Pàg. 214, Pàg. 215, Act. 1 a 3; Pàg. 216; Pàg. 217, Khrusxov...; Pàg. 221, Act. 3; Pàg. 222, Pàg. 223, Esquema i La revolució..; Pàg. 224, Pàg. 225 La ruptura i Analitza...).
Competència en comunicació lingüística: Definir conceptes i saber argumentar de manera lògica les explicacions i les opinions personals. (Pàg. 211, Act. 2; Investiga… i Act. 2 Sintetitza; Pàg. 213, Act. 5; Pàg. 215, Act. 6; Pàg. 217, Act. 1 a 3; Pàg. 219, Act. 1; Pàg. 221, Act. 3 i 4; Pàg. 223, Act. 1 a 3; Pàg. 225, Act. 3).
Competència matemàtica: Realitzar càlculs matemàtics senzills. (Pàg. 222, Act. 1).
Competència per aprendre a aprendre: Analitzar, relacionar i sintetitzar els continguts treballats. (Pàg. 211, Act. 1 i 2; Pàg. 213, Act. 3 a 6; Pàg. 215, Act. 4 a 6; Pàg. 217, Act. 1 a 3; Pàg. 219, Act. 1 i 2; Pàg. 221, Act. 4; Pàg. 223. Act. 1 a 3; Pàg. 225, Act. 3 a 5; Pàg. 226, Act. 1 i 2).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions sobre la planificació del procés de resolució de les activitats proposades. (Pàg. 226, Act. 1; 227, Act. 4).

Objectius didàctics:
Conèixer els factors que, després de la Segona Guerra Mundial, van permetre els Estats Units convertir-se en el líder del món capitalista.
Entendre el procés de construcció d'Europa després de la Segona Guerra Mundial i la consolidació dels sistemes polítics democràtics.
Analitzar el desenvolupament dels països del sud-est asiàtic a partir de l'exemple del Japó.
Reconèixer les característiques de la Unió Soviètica com una gran potència mundial, i el procés d'expansió del comunisme arreu del món.
Comprendre l'evolució política, social i econòmica de la Xina comunista.
Analitzar les causes de la crisi econòmica als països industrialitzats.
Identificar els canvis experimentats a l'URSS després de la mort de Stalin i conèixer les causes de la crisi i l'enfonsament del comunisme.

Continguts:
Estats Units, líder del món capitalista.
L'Europa occidental (1945-1973).
El Japó, una potència asiàtica.
La Unió Soviètica, una gran potència.
L'expansió del comunisme al món.
La revolució xinesa.
La crisi econòmica i política als països industrialitzats.
L'enfonsament del comunisme.
Definició de conceptes com American Way of Life, societat del benestar, etc.
Lectura, interpretació, comentari i síntesi de diferents textos històrics.
Comparació dels règims polítics d'Europa de la segona meitat del segle XX.
Descripció del miracle japonès a partir de l'anàlisi de dades econòmiques.
Anàlisi i interpretació de cartells propagandístics i caricatures de l'època.
Càlcul de l'evolució dels preus del petroli entre el 1973 i el 1975.
Elaboració d'un mapa conceptual sobre el món bipolar.
Recerca d'informació a Internet i a d'altres fonts de consulta.
Observació, anàlisi i interpretació de gràfics, fotografies i quadres estadístics.
Elaboració d'un fris cronològic comparat del període estudiat.

Criteris d’avaluació:
Descobrir si saben determinar la ideologia de les principals forces polítiques europees i nord-americanes.
Observar si identifiquen els factors que expliquen el miracle econòmic japonès.
Verificar que saben explicar la crisi econòmica del 1973, incidint en les seves causes i conseqüències.
Veure si determinen la veracitat de frases sobre la reconstrucció econòmica de l'URSS.
Confirmar que reconeixen alguns dels processos socials i econòmics que van marcar l'evolució de l'URSS des de la mort de Stalin fins al final del comunisme.
Comprovar que identifiquen els països on es va estendre el comunisme i els motius d'aquesta expansió.
Assegurar-se que saben explicar la política militar i econòmica dels dos blocs per mantenir d'altres països sota la seva influència.

UD 12. Espanya durante el franquisme.
1. El franquisme: una dictadura militar.
2. La postguerra: misèria i autarquía.
Investiga... Racionament i pobresa.
Dossier: La dona sota el franquisme.
3. L’època del desenvolupament (1959-1973).
4. La modernització de la societat espanyola.
5. L’oposició al franquisme.
6. La fi del franquisme.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.
Contribució de l’UD 12 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Conèixer els àmbits geopolítics en els quals s'emmarquen els conflictes estudiats. (Pàg. 239, Act. Migracions...; Pàg. 240, Act. 1 i 2).
Competència cultural i artística:
Tractament de la informació i competència digital: Buscar informació a Internet. (Pàg. 241, Act. 1; Pàg. 245, Zon@web). Realitzar un exercici d'història oral sobre la dona sota el franquisme. (Pàg. 235, Act. 2). Analitzar la informació procedent de diverses fonts: il·lustracions, esquemes, vinyetes, gràfics, etc. (Pàg. 230; Pàg. 231 Fotografies; Pàg. 233, Act. 1 i 3; Pàg. 235, Act. 1; Pàg. 236; Pàg. 237, Act. 1 i 2; Pàg. 238 Evolució...; Pàg. 243, Act. Conflictes... i Act. 1 i 2; Pàg. 245, Act. 4). Llegir i interpretar diferents tipus de textos històrics. (Pàg. 238, Act. La vida...; Pàg. 240, Act. Els orígens...; Pàg. 241, Act. Una veu...; Pàg. 245, Act. 5).
Competència en comunicació lingüística: Definir conceptes i argumentar les explicacions personals utilitzant el vocabulari pertinent. (Pàg. 231, Fotografies i Act. 1; Pàg. 232, Act. 1; Pàg. 233, Act. 2 i 3; Pàg. 235, Act. 1 i 2; Pàg. 237, Act. 4; Pàg. 239, Act. 1 a 4; Pàg. 243, Act. 4 i 5).
Competència matemàtica:
Competència per aprendre a aprendre: Relacionar i sintetitzar els continguts treballats al llarg de la UD.(Pàg. 232, Act. 1 i 2; Pàg. 233, Act. 1 a 4; Pàg. 235, Act. 1; Pàg. 237, Act. 2 i 4; Pàg. 239, Act. 5 i 6; Pàg. 241, Act. 2 i 3; Pàg. 243, Act. 3 a 5; Pàg. 244, Act. 1 i 3).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions sobre la planificació del procés de resolució de les activitats proposades. (Pàg. 235, Act. 1 i 2).

Objectius didàctics:
Identificar les característiques bàsiques del sistema polític franquista.
Avaluar els costos humans de la Guerra Civil i la situació de penúria econòmica que va haver de fer front la població durant la postguerra.
Comprendre la condició de les dones durant el franquisme.
Conèixer l'evolució de la política econòmica franquista, de l'autarquia al desarrollisme, i els canvis que va experimentar la societat espanyola a partir de la dècada del 1960.
Identificar els principals moviments d'oposició al franquisme i reflexionar de manera crítica sobre la repressió que va exercir el règim.
Analitzar les causes de la crisi de la dictadura des del principi dels anys 70 i comprendre la configuració del mapa polític que va possibilitar la transició a la democràcia.

Continguts:
El franquisme: una dictadura militar
La postguerra, misèria i autarquia.
La dona sota el franquisme.
L'època del desarrollisme i la modernització de la societat espanyola.
La repressió franquista i les forces polítiques de l'oposició.
Els últims anys del franquisme i la transició a la democràcia.
Localització dels principals esdeveniments de la postguerra en un eix cronològic.
Descripció i comentari de fotografies i vinyetes de l'Espanya franquista.
Valoració de les condicions econòmiques de la postguerra a partir de l'anàlisi d'una sèrie d'indicadors.
Lectura i comentari de diferents tipus de textos i documents històrics.
Elaboració d'un informe sobre la condició de les dones durant el franquisme.
Anàlisi de les causes i les conseqüències de l'emigració espanyola dels anys 60.
Posada en comú de les experiències recollides en una enquesta sobre la postguerra.
Anàlisi de la balança de pagaments espanyola durant l'època del desarrollisme.
Reflexió crítica sobre la repressió exercida pel franquisme.
Localització dels principals focus de resistència armada antifranquista i recerca d'informació sobre algunes de les accions més importants del maquis.
Elaboració d'un eix cronològic amb les principals etapes del franquisme.
Anàlisi d'un eslògan de propaganda política de l'oposició antifranquista.

Criteris d’avaluació:
Veure si saben explicar les característiques del sistema polític franquista.
Observar si daten correctament les etapes de la política exterior del franquisme.
Comprovar que saben definir alguns conceptes clau de l'economia de postguerra.
Descobrir si saben explicar el desarrollisme indicant quins en van ser els impulsors polítics, quins mitjans va utilitzar i quines en van ser les conseqüències.
Observar si saben identificar els canvis socials i econòmics que es van produir en la dècada dels seixanta.
Constatar que saben distingir i ordenar cronològicament les principals forces i moviments d'oposició al règim franquista.
Valorar si reconeixen la situació econòmica, política i social del final dels últims anys del règim franquista.

UD 13. Espanya en democràcia.
1. La instauració de la democràcia.
2. L’Espanya de les Autonomies.
3. La crisi del govern d’UCD.
4. L’etapa socialista (1982-1996).
5. Els governs del Partit Popular (1996-2004).
6. La societat espanyola en el canvi de segle.
Investiga... La nova immigració.
Dossier: La dona en l’Espanya actual.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució de l’UD 13 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Conèixer els àmbits geopolítics en els quals s'emmarquen els conflictes estudiats. (Pàg. 253, Act. 1; Pàg. 254, Act. 1; Pàg. 258, Act. Resultats…).
Competència cultural i artística:
Tractament de la informació i competència digital: Llegir i interpretar diferents tipus de textos i documents històrics. (Pàg. 252, Act. Constitució...; Pàg. 255, L'Al·locució...).
Buscar informació a Internet i en altres fonts de consulta. (Pàg. 259, Act. 2; Pàg. 263, Act. 3; Pàg. 265, Act. 4 i Zon@web). Analitzar la informació de vinyetes, cartells, taules i gràfics. (Pàg. 251, Act. 1; Pàg. 251 Act. 1 a 4; Pàg. 252, Imatges…; Pàg. 254, Act. 1; Pàg. 257, Act. 1 i 2; Pàg. 258, Act. Evolució; Pàg. 261, Investiga...; Pàg. 263, Act. 1 a 3; Pàg. 264, Act. 2; Pàg. 265, Act. 4).
Competència en comunicació lingüística: Definir conceptes i saber argumentar les explicacions personals utilitzant el vocabulari històric pertinent. (Pàg. 251, Act. 1; Pàg. 251, Act. 1; Pàg. 253, Act. 3; Pàg. 255, Act. 1 a 3; Pàg. 257, Act. 1 i 2; Pàg. 259, Act. 1 a 3; Pàg. 261, Act. 2 i Act. 3 Investiga…; Pàg. 263, Act. 1 i 4; Pàg. 264, Act. 1; Pàg. 265, Act. 4).
Competència matemàtica: Analitzar i interpretar dades de tipus numèric. (Pàg. 257, Act. 1 i 2).
Competència per aprendre a aprendre: Relacionar i sintetitzar els continguts treballats al llarg de la UD.(Pàg. 251, Act. 5 a 7; Pàg. 253, Act. 3; Pàg. 255, Act. 1 a 3; Pàg. 257, Act. 3 a 5; Pàg. 259, Act. 1 a 3; Pàg. 261, Act. 1 a 4; Pàg. 264, Act. 1 a 3).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions en relació amb la planificació i l'organització del procés de resolució de les activitats proposades. (Pàg. 263, Act. 3 i 4).

Objectius didàctics:
Conèixer els resultats de les eleccions democràtiques del juny del 1977 i l'evolució dels governs d'UCD, fins a l'intent colpista del 23-F.
Reconèixer els trets essencials de la Constitució del 1978 i l'estructura territorial resultant del nou Estat de les Autonomies.
Comprendre les raons que van donar lloc a la victòria del PSOE a les eleccions del 1982 i analitzar-ne la trajectòria política fins a les eleccions del 1996.
Comparar les accions polítiques de les dues legislatures del Partit Popular i comprendre les causes per les quals aquest partit va perdre les eleccions del 2004.
Explicar les accions que ha emprès l'actual govern socialista.
Analitzar els grans canvis socials i econòmics que s'han produït a la societat espanyola durant les dues últimes dècades.

Continguts:
La instauració de la democràcia, el primer govern d'UCD i la Constitució del 1978.
Els primers Estatuts d'Autonomia i la consolidació del mapa autonòmic.
La crisi del govern d'UCD i el cop d'Estat del 23-F.
L'etapa socialista (1982-1996).
Els governs del Partit Popular (1996-2004) i el retorn del PSOE.
La societat espanyola en el canvi de segle i la nova immigració.
La dona a l'Espanya actual. Les polítiques d'igualtat.
Localització dels principals personatges i esdeveniments històrics de l'Espanya en democràcia en un eix cronològic.
Enumeració dels partits polítics que es van enfrontar a les eleccions del 1977.
Descripció de la nova organització territorial de l'Estat de les Autonomies.
Lectura i comentari d'alguns articles de la Constitució espanyola del 1978.
Anàlisi i interpretació de vinyetes i cartells de propaganda de l'època.
Recerca d'informació a Internet sobre la Llei d'Igualtat efectiva entre homes i dones i sobre el sistema electoral espanyol.
Anàlisi de l'evolució de les despeses socials a Espanya en les dues últimes dècades.
Elaboració d'una proposta de llei per fomentar la igualtat entre sexes.
Anàlisi de l'evolució demogràfica d'Espanya en les últimes dècades.
Comentari d'un esquema sobre el funcionament del sistema electoral espanyol.
Elaboració d'un mapa conceptual sobre l'Espanya democràtica.
Valoració de les llibertats assolides a Espanya després de la conquesta de la democràcia.

Criteris d’avaluació:
Descobrir si saben explicar els principis de la Constitució espanyola del 1978.
Observar si completen correctament una explicació sobre la configuració de l'Estat de les Autonomies.
Veure si saben descriure la política duta a terme pels governs socialistes.
Confirmar que reconeixen les principals línies d'actuació dels governs del PP.
Comprovar si relacionen correctament una sèrie de mesures polítiques amb els governs democràtics que les van dur a terme.
Verificar que identifiquen els canvis socials que han tingut lloc a Espanya des de la instauració de la democràcia.

UD 14. La Unió Europea.
1. El procés de construcció: la CEE.
2. La creació de la Unió Europea.
3. Les institucions europees en l’actualitat.
4. Les polítiques comunes de la Unió Europea.
Dossier: La Unió Europea avui.
5. Els reptes de futur de la Unió Europea.
Investiga... Immigrants en la Unió Europea.
6. La integració d’Espanya en la Comunitat Europea.
7. Espanya, un país de la Unió Europea.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió (una de tres).
Contribució de l’UD 14 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Descriure l'àmbit geopolític i econòmic de la Unió Europea. (Pàg. 269, El Consell...; Pàg. 271, Evolució...; Pàg. 276, Act. 1; Pàg. 279, Act. 1).
Competència cultural i artística:
Tractament de la informació i competència digital: Llegir i interpretar alguns textos sobre el procés de construcció de la Unió Europea. (Pàg. 269, Act. 1 i 2; Pàg. 271, Act. 1 i 2). Buscar informació a Internet i en altres fonts de consulta alternatives al llibre de text. (Pàg. 279, Act. 3; Pàg. 285, Zon@web). Analitzar i interpretar la informació de cartells, il·lustracions, esquemes, gràfics, etc. (Pàg. 269, Act. La Europa...; Pàg. 270, Cartell...; Pàg. 273, Membres... i Institucions...; Pàg. 275, Act. 1 a 3; Pàg. 276, Act. 2; Pàg. 280; Pàg. 281, Act. 1; Pàg. 282; Pàg. 283, Ajudes... Recepcions...; Pàg. 284, Act. 3; Pàg. 285, Act. 4).
Competència en comunicació lingüística: Definir conceptes i argumentar les explicacions personals utilitzant el vocabulari pertinent. (Pàg. 269, Act. 3 i 4; Pàg. 271, Act. 1 i 2; Pàg. 273, Act. 1; Pàg. 275, Act. 3 a 5; Pàg. 276, Act. 3; Pàg. 278, Act. 1 i 2; Pàg. 281, Act. 1 a 5; Pàg. 283, Act. 1 a 3; Pàg. 284, Act. 2 i 3; Pàg. 285, Act. 4).
Competència matemàtica: Analitzar dades numèriques. (Pàg. 276, Act. 2; Pàg. 278, Ajuda...; Pàg. 281, Recaptació...).
Competència per aprendre a aprendre: Relacionar i sintetitzar els continguts treballats al llarg de la UD.(Pàg.269, Act. 3 i 4; Pàg. 271, Act. 3 i 4; Pàg. 273, Act. 1 i 2; Pàg. 275, Act. 4 i 5; Pàg. 278, Act. 1 i 2; Pàg. 281, Act. 1 a 3; Pàg. 283, Act. 3 a 5; Pàg. 284, Act., 1 i 2).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions en relació amb la planificació del procés de resolució de les activitats proposades. (Pàg. 279, Act. 3; Pàg. 285, Act. 4).

Objectius didàctics:
Reconèixer les diferents fases en el procés de construcció de la Unió Europea.
Identificar els països que formen part de la Unió Europea en l'actualitat.
Conèixer la composició i les funcions de les institucions de la Unió Europea.
Comprendre els pilars de les polítiques comunes de la Unió Europea.
Reconèixer la diversitat i les particularitats dels països que formen la UE.
Valorar els reptes als quals s'enfronta la Unió Europea en l'actualitat, posant una atenció especial en la immigració.
Descriure les principals etapes del procés d'integració d'Espanya a la Unió Europea i valorar-ne les conseqüències econòmiques i socials.

Continguts:
La Comunitat Econòmica Europea.
La creació de la Unió Europea.
Les institucions europees en l'actualitat.
Les polítiques comunes de la Unió Europea.
La Unió Europea en l'actualitat i els reptes de futur.
La integració d'Espanya a la Comunitat Europea.
Les conseqüències de la incorporació d'Espanya a la Unió Europea.
Enumeració dels països que formen la Unió Europea en l'actualitat.
Localització en el temps de les diferents fases del procés de creació de la UE.
Lectura i comentari d'alguns articles dels Tractats de Roma i de Maastricht.
Descripció de les funcions de les principals institucions de la Unió Europea.
Anàlisi del repartiment de les partides pressupostàries de la Unió Europea.
Explicació de la funció dels Fons Estructurals de la Unió Europea.
Recerca d'informació a Internet sobre la immigració a Europa.
Reflexió sobre els grans reptes als quals s'enfronta la UE en l'actualitat.
Anàlisi comparativa del nivell de renda per càpita dels països de la Unió Europea.
Valoració de l'evolució de l'economia espanyola després de la integració a la UE.
Elaboració d'un mapa conceptual sobre la Unió Europea.
Anàlisi d'un cartell publicitari amb la divisa de la Unió Europea.
Comentari d'un organigrama polític de la Unió Europea.

Criteris d’avaluació:
Descobrir si determinen les principals funcions de les institucions europees.
Comprovar si saben indicar la veracitat d'una sèrie d'afirmacions sobre les condicions exigides a Espanya per a la seva integració a la CEE.
Verificar que reconeixen les primeres institucions europees i alguns reptes de futur de la UE.
Observar si saben explicar d'on prové el pressupost de la UE.
Confirmar que saben identificar i localitzar en el temps els principals tractats de constitució de la UE.
Veure si saben classificar els països membres de la UE segons el seu any d'incorporació.
Assegurar-se que expliquen correctament les transformacions econòmiques que va significar per Espanya l'entrada a la Comunitat Europea.

UD 15. El món actual.
8.     El nou ordre internacional.
Investiga... El nou paper de l’ONU i l’OTAN.
2. Conflictes en el món actual.
3. La globalització.
4. Un món desigual.
5. La societat del segle XXI.
Investiga...La ciutat actual.
Dossier: Les dones en el Tercer Món.
6. La revolució tecnològica.
7. Els reptes del món actual.

Periodització: 5 sessions amb dos temes per sessió.
Contribució de l’UD 15 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Conèixer els àmbits geopolítics i econòmics en els quals s'emmarquen els esdeveni-ments i els conflictes estudiats. (Pàg. 289, Investiga...; Pàg. 290; Pàg. 291, Act. 1; Pàg. 293, Àrees...; Pàg. 294; Pàg. 297, Investiga...; Pàg. 303, Les migracions...).
Competència cultural i artística: Tractament de la informació i competència digital: Buscar informació a Internet. (Pàg. 299, Act. 3; Pàg. 303, Act. 2; Pàg. 305, Zon@web). Analitzar diferents tipus de textos i documents. (Pàg. 288, El paper...; Pàg. 291, Bin Laden...; Pàg. 303, Act. 1).
Analitzar la informació d’ il·lustracions, taules, gràfics, fotografies, etc (Pàg. 290; Pàg. 292; Pàg. 293, Act. 1; Pàg. 295, Distribució... i Acts. 1 i 2; Pàg. 297, Acts. 1 i 2; Pàg. 299, Act. 2; Pàg. 301, Internet... i Act. 1; Pàg. 303, Els residus...).
Competència en comunicació lingüística: Definir conceptes i argumentar les explicacions personals utilitzant el vocabulari pertinent de les ciències socials (Pàg. 288, Acts. 1 i 2; Pàg. 291, Acts. 2 a 4; Pàg. 293, Acts. 2 i 3; Pàg. 295, Acts. 3 i 4; Pàg. 297, Act. 1 Investiga…; i Acts. 3 i 4; Pàg. 299, Acts. 4 i 5; Pàg. 301, Acts. 2 i 3).
Competència matemàtica:
Competència per aprendre a aprendre: Relacionar i sintetitzar els continguts treballats al llarg de la UD.(Pàg. 288, Acts. 1 i 2; Pàg. 291, Acts. 2 a 4; Pàg. 293, Acts. 2 i 3; Pàg. 295, Acts. 3 i 4; Pàg. 297, Acts. 3 i 4; Pàg. 299, Act. 1; Pàg. 301, Acts. 2 i 3; Pàg. 303, Acts. 3 a 5; Pàg. 304, Acts. 1 a 3).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions per organitzar la recerca d'informació i per raonar i argumentar les opinions personals. (Pàg. 299, Acts. 4 i 5; Pàg. 303, Act. 2).

Objectius didàctics:
Reconèixer les característiques del nou ordre internacional i les causes que han fet dels Estats Units l'única superpotència mundial.
Identificar els principals conflictes bèl·lics del final del segle XX a Europa, l'Àsia i l'Àfrica, així com el paper del terrorisme en el panorama internacional.
Explicar en què consisteix la globalització i quins efectes té sobre l'economia.
Comprendre les causes que expliquen les desigualtats entre centre i perifèria.
Valorar els grans canvis socials que s'han produït els últims anys.
Prendre consciència dels problemes de les dones al tercer món.
Reconèixer els avenços científics i tècnics que s'han produït en les darreres dècades i reflexionar sobre els reptes presents i futurs del món actual.

Continguts:
El nou ordre internacional: el lideratge dels Estats Units.
Els conflictes en el món actual: les guerres i el fonamentalisme islàmic.
La globalització i el fenomen de la mundialització.
Les desigualtats en el món actual: centre i perifèria.
La societat del segle XXI: el nou paper de la dona i els nous models socials.
La situació de les dones al tercer món.
Els canvis científics i tècnics; l'era de les comunicacions.
Els reptes del món actual: el creixement sostenible i la justícia social.
Localització geogràfica dels principals conflictes bèl·lics en el món actual.
Lectura i comentari de diferents tipus de documents.
Observació, anàlisi i interpretació de la informació continguda en fotografies, gràfics, sèries estadístiques i il·lustracions.
Anàlisi de les causes dels principals conflictes bèl·lics del nostre temps: els conflictes nacionalistes a l'est d'Europa, el fonamentalisme islàmic, etc.
Reflexió crítica sobre les intervencions militars americanes en altres països.
Valoració de la revolució científico-tècnica que ha tingut lloc en les últimes dècades.
Elaboració d'un mapa conceptual sobre els problemes del món actual.
Anàlisi i comentari d'un mapa anamòrfic sobre els conflictes actuals.
Recerca d'informació a Internet sobre la problemàtica del canvi climàtic.
Valoració de la recerca de solucions pacífiques a qualsevol mena de conflicte.
Anàlisi crítica del procés de globalització com l'únic model econòmic possible.

Criteris d’avaluació:
Observar si defineixen correctament el significat de globalització.
Confirmar que determinen la veracitat d'una sèrie de frases sobre les principals característiques de l'ordre internacional actual.
Verificar que identifiquen les principals innovacions tecnològiques i científiques del segle XX i que les valoren críticament.
Comprovar que reconeixen la creixent desigualtat que hi ha al món com a conseqüència de la globalització.
Descobrir si identifiquen les causes dels reptes que ha d’afrontar la humanitat.
Constatar que saben comparar els models socials dels països occidentals i els països del Tercer Món.

UD 16. L’art del segle XX.
1. La ruptura artística del segle XX.
2. La nova arquitectura.
3. Les primeres avantaguardes del segle XX.
4. Les tendències abstractes.
5. Les darreres tendències.
6. L’escultura.
7. Les avantguardes a Espanya.
Dossier: Pablo Picasso,un gran intèrpret del segle XX.

Periodització: 4 sessions amb dos temes per cesio (una és la de Picasso).
Contribució de l’UD 16 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: no hi ha.
Competència cultural i artística: Conèixer les particularitats dels principals corrents artístics del segle XX i valorar la funció social de l'art. (En totes les activitats). Desenvolupar el sentit estètic i la capacitat d'emocionar-se davant les obres d'art. (Pàg. 308 i 309; Pàg. 310; Pàg. 311, Act. 2; Pàg. 314; Pàg. 316; Pàg. 317, Antonio López; Pàg. 318; Pàg. 319; Pàg. 321; Pàg. 325, Act. 3).
Tractament de la informació i competència digital: Buscar informació a Internet. (Pàg. 321, Act. 1 i 2; Pàg. 323, Act. 3; Zon@web). Analitzar i comentar diferents tipus d'obres d'art. (Pàg. 308; Pàg. 309, Act. Picasso; Pàg. 310; Pàg. 312; Pàg. 314; Pàg. 316; Pàg. 318; Pàg. 323, Act. 1 a 3).
Competència en comunicació lingüística: Descriure les característiques d'una obra d'art; definir conceptes i argumentar les explicacions utilitzant el vocabulari propi de la història de l'art. (Pàg. 308, Act. Oteiza...; Pàg. 309, Act. 1 a 4; Pàg. 311, Act. 2; Pàg. 313, Act. 1; Pàg. 315, Act. 2 i 3; Pàg. 317, Act. 1 a 3; Pàg. 319, Act. 1 a 3; Pàg. 321, Act. 3; Pàg. 323, Act. 3).
Competència matemàtica:
Competència per aprendre a aprendre: Relacionar i sintetitzar els continguts treballats en cada apartat. (Pàg. 309, Act. 1 a 4; Pàg. 311, Act. 1 i 2; Pàg. 313, Act. 1 i 2; Pàg. 315, Act. 1 a 4; Pàg. 317, Act. 1 a 3; Pàg. 319, Act. 1 a 3; Pàg. 321, Act. 1 a 3; Pàg. 323, Act. 1 a 3; Pàg. 324, Act. 1 i 2).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions per organitzar la recerca d'informació i desenvolupar les habilitats de planificació. (Pàg. 321, Act. 1 i 3; Pàg. 323, Act. 3). Manifestar les preferències artístiques personals. (Pàg. 311, Act. 2; Pàg. 313, Act. 2; Pàg. 315, Act. 4; Pàg. 312, Act. 2; Pàg. 323, Act. 3; Pàg. 325, Act. 3).

Objectius didàctics:
Comprendre la gran revolució estètica de l'art que va tenir lloc al segle XX i relacionar-la amb els esdeveniments i les inquietuds de l'època.
Distingir les primeres avantguardes artístiques del segle XX.
Identificar les particularitats de les tendències abstractes del segle XXI, així com els artistes més representatius de cada una d'elles.
Reconèixer les característiques de les tendències artístiques de la societat de masses.
Valorar els canvis que ha experimentat l'arquitectura i l'escultura del segle XX en relació amb les tendències del segle anterior.
Identificar els principals artistes avantguardistes a Espanya, i analitzar l'evolució de l'obra de Pablo Picasso.

Continguts:
La ruptura artística del segle XX.
La nova arquitectura: el funcionalisme, l'organicisme i les últimes tendències.
Les primeres avantguardes del segle XX: fauvisme, cubisme, futurisme, expressionisme, dadaisme i surrealisme.
Les tendències abstractes: l'art minimalista, el pop-art i l'informalisme.
Les últimes tendències: el pop-art, l'hiperrealisme i altres tendències.
L'escultura: el trencament amb el naturalisme, Calder i Moore.
Les avantguardes a Espanya: arquitectura, pintura i escultura.
Pablo Picasso, un gran intèrpret del segle XX.
Descripció de les característiques dels principals corrents artístics.
Anàlisi i interpretació de pintures, escultures i obres arquitectòniques dels diferents estils artístics estudiats.
Elaboració d'un àlbum sobre l'obra de Pablo Picasso.
Recerca d'informació a Internet sobre l'obra d'alguns artistes del segle XX.
Reconeixement de les obres més importants dels artistes estudiats.
Descripció dels materials utilitzats en la construcció d'algunes obres.
Elaboració d'un mapa conceptual sobre l'art del segle XX.
Valoració de les motivacions de l'artista a través de l'observació de la seva obra.
Desenvolupament de la sensibilitat estètica i valoració del patrimoni artístic.
Justificació i argumentació de les preferències artístiques personals.

Criteris d’avaluació:
Comprovar que reconeixen les característiques dels principals moviments artístics del segle XX.
Observar si saben determinar la veracitat d'una sèrie d'afirmacions sobre les escoles de l'art abstracte.
Confirmar que expliquen adequadament la influència del context històric en el canvi estètic del segle XX.
Constatar que enumeren els principals moviments arquitectònics del segle XX.
Descobrir si reconeixen la disciplina en què van destacar els grans artistes del segle XX.
Valorar si saben citar algunes de les obres més importants dels principals corrents artístics del segle XX.
Veure si identifiquen diverses obres i les relacionen amb l'estil artístic corresponent.

UD 17 (Annex): Les Illes Balears a l’Edat Contemporània.
1. Les Illes Balears al segle XVIII.
2. Economia i societat a les Illes Balears al segle XVIII.
3. Les Illes Balears al segle XIX.
4. Transformacions econòmiques i socials al segle XIX.
5. Les Illes Balears al primer terç del segle XX.
6. L’economia i la població de les Illes Balears fins al 1936.
7. La Guerra Civil i el franquisme a les Illes Balears.
8. Les Illes Balears en democràcia.
9. Art i cultura a les Illes Balears fins al 1950.
10. Art i cultura a les Illes Balears des del 1950.

Periodització: 5 sessions amb dos temes per sessió.
Contribució de l’UD 17 (sobre Illes Balears) al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Diferenciar les zones republicanes i insurrectes en un mapa. (Pàg. 16, Act. 1 i 2) Relacionar el medi amb les activitats econòmiques i les repercusions mediambientals. (Pàg. 5, Act. 1 i 2, Quadre; Pàg. 15, Act. 1 a 4; Pàg. 19, Act. 4; Pàg. 21, Act. 1).
Competència cultural i artística: Observar i descriure obres d’art de les Illes Balears. (Pàg. 5, Act. 1 i 2, Quadre; Pàg. 6, Act. El Barroc; Pàg. 21, Act. 1, Joves i taronges… i 1 a 4; Pàg. 23, Act. 1 a 3). Definir i explicar el moviment literari de la Renaixença (Pàg. 10, Act. La Renaixença).
Tractament de la informació i competència digital: Analitzar atles, quadres, nombres i gràfics (Pàg. 5, Act. 1 i 2, Quadre; Pàg. 14, Act. 1 a 3, Evolució…; Pàg. 16, Act. 1 i 2; Pàg. 19, Act. 1 i 2, Població…). Buscar informació. (Pàg. 13, Act. 1, Resultats…; Pàg. 16, Act. 3; Pàg. 23, Act. 3).
Competència en comunicació lingüística: Llegir i elaborar textos de diverses tipologies. (Pàg. 5, Act. 1 a 4; Pàg. 7, Act. 1 a 5; Pàg. 9, Act. 1 a 5; Pàg. 17, act. 1 a 4; Pàg. 23, Act. Poetes i Novel·listes…). Definir termes per millorar el vocabulari de l'alumnat. (Pàg. 10, Act. La Renaixença).
Competència matemàtica: Calcular diversos valors. (Pàg. 8, Act. 1 i 2, Contribució…; Pàg. 11, Act. 1 a 6; Pàg. 13, Act. 1, Resultats…; Pàg. 14, Act. 1 a 3, Evolució…; Pàg. 19, Act. 1 i 2, Població…). Identificar elements geomètrics. (Pàg. 23, Act. 1, Mosaic…).
Competència per aprendre a aprendre: Analitzar I sintetitzar els principals continguts del tema. (Pàg. 5, Act. 1 a 4; Pàg. 7, Act. 1 a 5; Pàg. 9, Act. 1 a 5; Pàg. 11, Act. 1 a 6; Pàg. 15, Act. 1 a 4). Ordenar i classificar els continguts treballats. (Pàg. 13, Act. 1; Pàg. 21, Act. 2).
Autonomia i iniciativa personal: Reflexionar i extreure conclusions personals i defensar-les. (Pàg. 7, Act. El problema; Pàg. 8, Act. 1 i 2, Contribució…; Pàg. 19, Act. 4). Planificar, idear, analitzar i relacionar els continguts així com cercar informació. (Pàg. 12, Act. 1, Caricatura…; Pàg.16, Act. 3; Pàg. 19, Act. 4; Pàg. 21, Act. 3 i 4).

Objectius didàctics:
Reconèixer els dos bàndols enfrontats a la Guerra de Successió i les repercussions polítiques a les Illes Balears.
Explicar les transformacions econòmiques i socials de les Illes Balears al segle XIX.
Diferenciar els sectors balears que van donar suport als liberals i els absolutistes.
Desenvolupar les transformacions econòmiques i socials del s. XIX a les Illes Balears.
Observar i descriure tècnicament obres artístiques contemporànies.
Exposar la evolució econòmica i demogràfica de les Illes Balears al llarg del segle XX.
Conèixer els principals esdeveniments de la història contemporània a les Illes Balears.

Continguts:
Les Illes Balears al segle XVIII: la Guerra de Successió, el decret de Nova Planta i Menorca sota el domini britànic.
Identificació de les principals activitats econòmiques a les Illes Balears al segle XVIII.
Distinció dels grups socials balears al segle XVIII.
La Il·lustració a Mallorca.
Les Illes Balears al segle XIX: la Guerra del Francès, el liberalisme i la Restauració.
Transformacions econòmiques i socials al segle XIX.
L’evolució política de les Illes Balears al primer terç del segle XX: el regnat d’Alfons XIII, la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República.
Interpretació d’una taula per conèixer els resultats electorals a les Balears celebrades durant la Segona República.
L’economia i la població de les Illes Balears en el primer terç del segle XX.
La Guerra Civil i el franquisme a les ISEQUÈNCIACIÓ DE CONTINGUTS.
UD 1. El segle XVIII: la crisi de l’antic règim.
1.     L’Europa del segle XVIII.
Dossier: El comerç colonial i el tràfic d’esclaus.
2.     La societat estamental.
Investiga...La noblesa en el segle XVIII.
3.     El pensament il·lustrat.
4.     La fallida de l’absolutisme.
5.     La revolució americana.
6.     El segle XVIII a Espanya: els Borbons.
7.     El reformisme borbònic.

UD 2. Liberalisme i nacionalisme.
1. L’esclat de la Revolució francesa.
2. Les etapes de la Revolució francesa (1).
3. Les etapes de la Revolució francesa (2).
Dossier. Les dones i la Revolució francesa.
4. l’Imperi napoleònic.
5. Restauració, liberalisme i nacionalisme.
6. Les revolucions liberals i nacionals.
7. Cap a una Europa de nacions.

UD 3. La industrialització de les societats europees.
1. Augment demogràfic i expansió agrícola.
2. L’era del maquinisme.
3. La revolució dels transports.
4. El capitalisme industrial.
5. La segona fase de la industrialització.
6. La nova societat industrial.
Dossier: La ciutat industrial del segle XIX.
8.     Marxisme, anarquisme i internacionalisme.

UD 4. L’Espanya del segle XIX: la construcció d’un règim liberal.
1. La crisi de l’Antic Règim (1808-1814).
2. L’enfrontament entre absolutisme i liberalisme.
3. Independència de les colònies americanes (1808-1826).
Investiga… La societat hispanoamericana.
4. La revolució liberal (1833-1843).
5. L’etapa isabelina: el liberalisme moderat (1843-1868).
6. El Sexenni Democràtic (1868-1874).
7. La Restauració monàrquica (1874-1898).

UD 5. Industrialització i societat en l’Espanya del segle XIX.
1. La població espanyola en el segle XIX.
2. Les transformacions en l’agricultura.
3. Els inicis de la industrialització.
4. Mineria i ferrocarril.
5. La indústria espanyola des de finals del segle XIX.
6. La societat espanyola del segle XIX.
Investiga... La dona obrera.
Dossier: La vida quotidiana en l’Espanya del segle XIX.
7. Moviment obrer: anarquisme i marxismo.

UD 6. L’època de l’imperialisme.
1. L’imperialisme i les seves causes.
2. Conquesta, organització i explotació de les colònies.
3. El repartiment del món.
4. Les conseqüències de la colonització.
5. Les causes de la Primera Guerra Mundial.
6. La Gran Guerra.
Investiga... Les dones en la Primera Guerra Mundial.
Dossier: La guerra en les trinxeres.
7. L’organització de la pau.

UD 7. Art del segle XIX.
1.     Els antecedents: el segle XVIII.
Dossier: Un artista excepcional: Francisco de Goya.
2. El moviment romàntic.
3. El Realismo.
4. Escultura i arquitectura del segle XIX.
5. Art i tècnica en el segle XIX.
Investiga… Les estacions de ferrocarril.
6. L’art en el canvi de segle: l’Impressionisme.
7. El Modernismo.

UD 8. El període d’entreguerres (1919-1939).
1. La Revolució russa.
2. La URSS de Stalin.
3. Els Estats Units: els feliços anys 20.
Dossier: La dona del segle XX.
4. El “crac” del 29 i el “New Deal”.
5. El feixisme Italia.
6. La instauració del nazisme a Alemanya.
7. El III Reich Alemany.

UD 9. Temps de confrontació a Espanya (1902-1939).
1.     El declivi del torn dinàstic (1898-1917).
2.     Investiga... La Guerra del Marroc.
3.     Crisi de la Restauració i dictadura (1917-1931).
4.     De la Monarquia a la República.
Investiga... El vot de les dones.
5.     El Bienni Reformista (1931-1933).
6.     El Bienni Conservador i el Front Popular (1933-1936).
7.     L’esclat de la Guerra Civil (1936-1939).
8.     Les dues zones enfrontades.
Dossier: Una societat en guerra.
9.     L’evolució bèl·lica.

UD 10. La II Guerra Mundial i les seves conseqüències.
1. Causes i contendents de la Segona Guerra Mundial
2. El desenvolupament del conflicte (1939-1945).
Dossier: L’holocaust.
3. Les conseqüències de la guerra.
4. La formació de blocs antagònics.
5. Guerra Freda i coexistència pacífica.
6. La fi dels imperis colonials.
7. Descolonització i Tercer Món.

UD 11. Un món bipolar.
1.     Els Estats Units, líder del món capitalista.
2.     Investiga... Lluita per la igualtat dels negres americans.
2. L’Europa occidental (1945-1973).
3. El Japó, una potència asiàtica.
4. La Unió Soviètica, una gran potència.
5. L’expansió del comunismo.
Dossier: La revolució xinesa.
6. Crisi econòmica i política en els països industrialitzats.
7. Crisi i enfonsament del comunisme.

UD 12. Espanya durante el franquisme.
1. El franquisme: una dictadura militar.
2. La postguerra: misèria i autarquía.
Investiga... Racionament i pobresa.
Dossier: La dona sota el franquisme.
3. L’època del desenvolupament (1959-1973).
4. La modernització de la societat espanyola.
5. L’oposició al franquisme.
6. La fi del franquisme.

UD 13. Espanya en democràcia.
1. La instauració de la democràcia.
2. L’Espanya de les Autonomies.
3. La crisi del govern d’UCD.
4. L’etapa socialista (1982-1996).
5. Els governs del Partit Popular (1996-2004).
6. La societat espanyola en el canvi de segle.
Investiga... La nova immigració.
Dossier: La dona en l’Espanya actual.

UD 14. La Unió Europea.
1. El procés de construcció: la CEE.
2. La creació de la Unió Europea.
3. Les institucions europees en l’actualitat.
4. Les polítiques comunes de la Unió Europea.
Dossier: La Unió Europea avui.
5. Els reptes de futur de la Unió Europea.
Investiga... Immigrants en la Unió Europea.
6. La integració d’Espanya en la Comunitat Europea.
7. Espanya, un país de la Unió Europea.

UD 15. El món actual.
1.     El nou ordre internacional.
Investiga... El nou paper de l’ONU i l’OTAN.
2. Conflictes en el món actual.
3. La globalització.
4. Un món desigual.
5. La societat del segle XXI.
Investiga...La ciutat actual.
Dossier: Les dones en el Tercer Món.
6. La revolució tecnològica.
7. Els reptes del món actual.

UD 16. L’art del segle XX.
1. La ruptura artística del segle XX.
2. La nova arquitectura.
3. Les primeres avantaguardes del segle XX.
4. Les tendències abstractes.
5. Les darreres tendències.
6. L’escultura.
7. Les avantguardes a Espanya.
Dossier: Pablo Picasso, un gran intèrpret del segle XX.

UD 17 (Annex): Les Illes Balears a l’Edat Contemporània.
1 Les Illes Balears al segle XVIII.
2. Economia i societat a les Illes Balears al segle XVIII.
3. Les Illes Balears al segle XIX.
4. Transformacions econòmiques i socials al segle XIX.
5. Les Illes Balears al primer terç del segle XX.
6. L’economia i la població de les Illes Balears fins al 1936.
7. La Guerra Civil i el franquisme a les Illes Balears.
8. Les Illes Balears en democràcia.
9. Art i cultura a les Illes Balears fins al 1950.
10. Art i cultura a les Illes Balears des del 1950.


SEQUÈNCIACIÓ DE CONTINGUTS, COMPETÈNCIES… PER UD.
UD 1. El segle XVIII: la crisi de l’antic règim.
1. L’Europa del segle XVIII.
Dossier: El comerç colonial i el tràfic d’esclaus.
2.     La societat estamental.
Investiga...La noblesa en el segle XVIII.
3.     El pensament il·lustrat.
4.     La fallida de l’absolutisme.
5.     La revolució americana.
6.      El segle XVIII a Espanya: els Borbons.
7.      El reformisme borbònic.
Videos: Serie ‘Memoria de España’: De los Austrias a los Borbones. / La nueva España de Felipe V. / Carlos III y sombras del reformismo.

Periodització: 5 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució de La UD 1 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciudadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Reconèixer l'extensió territorial de les rutes comercials i la distribució dels règims polítics i apreciar la variació històrica de les fronteres. (Pàg. 7, Act. 1 i 3, Europa al segle….; Pàg. 9, Act. 1; Pàg. 23, Act. 4). Reconèixer l'espai més immediat del poder reial, el palau. (Pàg. 19, Act. 1 i 2).
Competència cultural i artística: Apreciar el valor estètic de les fonts primàries i la informació que ens permet conèixer les arrels culturals de les societats. (Pàg. 9, Act. 2; Pàg. 16, Act. 1; Pàg. 17, Act. Els ideals…). Identificar l'estil d'una obra arquitectònica i valorar les expressions estètiques del segle XVIII (Pàg. 11, Act. 1 a 3; Pàg. 12, Act. 1; Pàg. 15, Act. 1; Pàg. 19, Act. 1 i 2).
Tractament de la informació i competència digital: Interpretar mapes, gràfics i fonts primàries. (Pàg. 7, Act. 1, Act. 1 a 3, Europa al segle…; Pàg. 10, Act. 1; Pàg. 11, Act. 1; Pàg. 13, Act. 1; Pàg. 14, Acts. 1 i 2; Pàg. 21, Act. 1 i 2). Buscar informació en diversos formats i a Internet per ampliar els continguts. (Pàg. 7, Act. 1 i 2, Europa al segle …; Pàg. 16, Act. 1; Pàg. 23, Zon@web).
Competència en comunicació lingüística: Elaborar textos de diversa tipologia amb el vocabulari adequat. (Pàg. 7, Act. 3; Pàg. 9, Act. 2; Pàg. 11, Act. 1 a 4; Pàg. 13, Act. 6; Pàg. 16, Act. 1 a 3; Pàg. 22, Act. 2). Exercitar la comprensió lectora. (Pàg. 18, Act. Decret…; Pàg. 21, Act. 1 a 5).
Competència matemàtica: Ordenar països en funció dels seus valors i comparar-ne el creixement. (Pàg. 7, Act. 2). Indicar el període de govern dels monarques del segle XVIII (Pàg. 22, Act. 3).
Competència per aprendre a aprendre: Analitzar, sintetitzar i relacionar les idees principals. (Pàg. 7, Act. 3; Pàg. 13, Act. 4 a 6; Pàg. 16, Act. 1 a 3; Pàg. 19, Act. 3 i 4; Pàg. 21, Act. 3 a 5; Pàg. 22, Act. 2). Exposar els continguts principals del tema per autoavaluar-se. (Pàg.15, Act. 2 i 3).
Autonomia i iniciativa personal: Argumentar els punts de vista. (Pàg. 9, Act. 3; Pàg. 13, Act. 2 i 3; Pàg. 14, Act. 3). Seleccionar els continguts més rellevants segons un criteri objectiu. (Pàg. 11, Act. 4; Pàg. 16, Act. 1; Pàg. 21, Act. 1 i 2; Pàg. 23, Act. 5).

Objectius didàctics:
Identificar els principals pensadors de la Il·lustració i les seves propostes.
Entendre la formació i el desenvolupament de la Il·lustració i el Despotisme Il·lustrat.
Conèixer la importància històrica per la limitació del poder reial de la divisió de poders i la Declaració de Drets de l'Anglaterra del segle XVII.
Saber com es va produir la independència de les colònies americanes i valorar la importància històrica de la Constitució americana.
Conèixer els fets que van desencadenar la Guerra de Successió al tron espanyol.
Reconèixer els aspectes principals del Despotisme Il·lustrat.
Comprendre el procés de centralització del poder polític de la monarquia absoluta de Felip V i analitzar les conseqüències dels Decrets de Nova Planta.
Conèixer els principals aspectes del Despotisme Il·lustrat.

Continguts:
L'agricultura senyorial i la monarquia absoluta.
Anàlisi del creixement econòmic de l'Europa del segle XVIII.
Identificació de la diversitat de règims polítics a Europa mitjançant l'observació d'un mapa històric.
El comerç colonial i el tràfic d'esclaus.
La societat estamental: els privilegiats i els no privilegiats.
Identificació dels pensadors il·lustrats més importants i síntesi de les principals idees del seu pensament.
Anàlisi del context de la fallida de la monarquia absoluta al segle XVIII: el despotisme il·lustrat i el parlamentarisme anglès.
La revolució americana: la independència de les tretze colònies i la Constitució dels Estats Units.
Explicació de la guerra de Successió i l'absolutisme borbònic del segle XVIII.
Explicació de les característiques del despotisme il·lustrat i de les principals reformes desenvolupades per Carles III.
Lectura i interpretació de fonts primàries.
Ús del vocabulari específic dels sistemes polítics i de la ideologia del segle XVIII.
Observació de quadres i gravats que retraten escenes històriques.

Criteris d’avaluació:
Veure si són capaços de descriure les característiques de l'Antic Règim.
Confirmar que saben explicar la societat estamental i reconèixer els membres de cada grup social.
Descobrir si detallen correctament les principals idees del pensament il·lustrat.
Verificar que expliquen les raons que van conduir a la Guerra de Successió.
Assegurar-se que relacionen correctament la definició política amb l'estat al qual fan més referència.
Observar si interpreten les idees econòmiques d'una font primària del règim borbònic.
Veure si són capaços d'identificar les principals idees de la Il·lustració espanyola i el programa reformista de Carles III.

UD 2. Liberalisme i nacionalisme.
1. L’esclat de la Revolució francesa.
2. Les etapes de la Revolució francesa (1).
3. Les etapes de la Revolució francesa (2).
Dossier. Les dones i la Revolució francesa.
4. l’Imperi napoleònic.
5. Restauració, liberalisme i nacionalisme.
6. Les revolucions liberals i nacionals.
7. Cap a una Europa de nacions.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució del Tema 2 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Millorar el coneixement d'Europa amb anàlisi de les transformacions polítiques que ha patit al llarg del segle XIX. (Pàg. 34, Act. 1 i 2; Pàg. 39, Act. 1 a 3; Pàg. 41, Act. 1 a 3).Determinar els canvis de les fronteres dels països europeus. (Pàg. 36, Act. 1).
Competència cultural i artística: Analitzar una obra pictòrica. (Pàg. 27, Act. 1 a 3; Pàg. 38, Act. 1 a 3). Valorar culturalment les fonts literàries i pictòriques. (Pàg. 30, Act. La igualtat social; Pàg. 35, Act. 1 i 2; Pàg. 37, Act. 1 a 3; Pàg. 41, Act. La unificació alemanya).
Tractament de la informació i competència digital: Interpretar un esquema i un mapa (Pàg. 28, Act. 1; Pàg. 41, Act. 1 a 3). Buscar informació en diversos formats per ampliar informació. (Pàg. 33, Act. 1; Pàg. 35, Act. 6; Pàg. 37, Act. 3; Pàg. 43, Act. Zon@web).
Competència en comunicació lingüística: Elaborar textos per millorar l'expressió i la comprensió lectora. (Pàg. 27, Act. 1 a 6; Pàg. 33, Act. 2 a 4; Pàg. 35, Act. 1 a 6; Pàg. 42, Act. 1 a 3; Pàg. 43, Act. 4). Adoptar el vocabulari precís per al context històric que s'estudia mitjançant definicions. (Pàg. 28, Act. 1; Pàg. 31, Act. 1; Pàg. 37, Act. 6; Pàg. 39, Act. 5).
Competència matemàtica: Apreciar la diferència entre despeses i ingressos en un pressupost. (Pàg. 26, Act. 1). Escriure la cronologia d'un esdeveniment històric per apreciar l'escala temporal utilitzada per estudiar-lo. (Pàg. 29, Act. 1; Pàg. 31, Act. 1).
Competència per aprendre a aprendre: Analitzar, sintetitzar i relacionar les idees principals. (Pàg. 27, Act. 4 a 6; Pàg. 29, Act. 1 i 2; Pàg. 31, Act. 1 a 4; Pàg. 41, Act. 4 a 6; Pàg. 42, Act. 2 i 3). Exposar per escrit els continguts treballats per autoavaluar la comprensió. (Pàg. 33, Act. 1 a 5; Pàg. 35, Act. 2 a 6; Pàg. 39, Act. 3 a 5).
Autonomia i iniciativa personal: Reflexionar per justificar les pròpies respostes. (Pàg. 27, Act. 6; Pàg. 30, Act. La igualtat social; Pàg. 37, Act. 2; Pàg. 43, Act. 4). Escriure una redacció personal exercitant els continguts. (Pàg. 33, Act. 5).

Objectius didàctics:
Conèixer i descriure els principals esdeveniments de la Revolució Francesa i les causes que la van impulsar.
Descriure el pas de la Constitució del 1791 a l'Imperi napoleònic, diferenciant les postures i els interessos dels diversos sectors socials.
Reconèixer la participació de les dones en la Revolució Francesa i adoptar una actitud crítica envers la seva discriminació en relació amb la ideologia.
Analitzar el context polític i econòmic de l'Europa de la Restauració, així com les diverses mesures dutes a terme per restablir l'Antic Règim.
Conèixer el contingut ideològic i polític del liberalisme i del nacionalisme.
Diferenciar les característiques de les diferents revolucions liberals.
Entendre els processos d'unificació política d'Alemanya i d'Itàlia.

Continguts:
Les causes de la Revolució Francesa.
L'esclat de la Revolució Francesa: convocatòria dels Estats Generals, l'Assemblea Nacional i el final de l'antic Règim.
Les etapes de la Revolució Francesa: la monarquia constitucional (1789-1792), la república democràtica (1792-1794) i la república burgesa (1794-1799).
Les dones i la Revolució Francesa.
Lectura i interpretació de fonts primàries amb el testimoni de la participació de les dones a la Revolució Francesa i la discriminació que van patir.
Explicació de l'Imperi napoleònic i les causes de la seva caiguda.
Anàlisi i interpretació d'un mapa d'Europa del 1811 per estudiar l'expansió dels exèrcits francesos dirigits per Napoleó.
Descripció dels canvis territorials imposats pel Congrés de Viena mitjançant el comentari d'un mapa de l'Europa del 1815.
Definició dels conceptes: liberalisme i nacionalisme.
Comentari dels objectius de cada una de les revolucions liberals.
Identificació en un mapa de les principals zones on es van originar les revolucions liberals.
Explicació i comparació de les unificacions italiana i alemanya.
Ús del vocabulari específic dels sistemes polítics i la ideologia del segle XIX.
Observació de quadres romàntics i gravats que retraten escenes històriques.

Criteris d’avaluació:
Descobrir si són capaços d'ordenar cronològicament els episodis de l'esclat de la Revolució Francesa.
Confirmar que identifiquen les etapes de la Revolució Francesa i que especifiquen les característiques de cada una d'elles.
Veure si expliquen el desenvolupament i el significat de l'Imperi napoleònic.
Verificar que reconeixen els principals conceptes de l'Europa de la Restauració.
Assegurar-se que descriuen les principals característiques del liberalisme.
Observar si defineixen els termes relatius al nacionalisme i al liberalisme.
Veure si són capaços d'explicar les revolucions liberals del segle XIX.

UD 3. La industrialització de les societats europees.
1. Augment demogràfic i expansió agrícola.
2. L’era del maquinisme.
3. La revolució dels transports.
4. El capitalisme industrial.
5. La segona fase de la industrialització.
6. La nova societat industrial.
Dossier: La ciutat industrial del segle XIX.
7. Marxisme, anarquisme i internacionalisme.
Periodització: 5 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució de l’UD 3 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Estudiar l'espai de la fàbrica i l'extensió territorial de la industrialització. (Pàg. 49, Act. 1; Pàg. 53, Act. 1 a 3, La industrialització…; Pàg. 63, Act. 4). Reconèixer l'acció de l'ésser humà en la transformació de l'entorn físic de diversa extensió. (Pàg. 50, Act. 1; Pàg. 58, Act. 1 a 3).
Competència cultural i artística: Identificar teories econòmiques de la nostra història cultural. (Pàg. 51 Act. 6). Interpretar gravats apreciant-ne el sentit estètic. (Pàg. 54, Act. 1; Pàg. 60, Act. 1 i 2).
Tractament de la informació i competència digital: Interpretar informació presentada en esquemes, mapes i altres formats. (Pàg. 47, Act. 1 a 3, Investiga…; Pàg. 49, Act. 1; Pàg. 52, Act. 1 i 2; Pàg. 53, Act. 1 a 3, La industrialització…; Pàg. 57, Act. 1; Pàg. 63, Act. 4). Buscar informació en fonts alternatives al llibre. (Pàg. 61, Act. 1 i 2).
Competència en comunicació lingüística: Elaborar textos amb el vocabulari adequat. (Pàg. 47, Act. 1 i 2; Pàg. 62, Act. 2). Definir termes per millorar el vocabulari de l'alumnat. (Pàg. 49, Act. 3; Pàg. 53, Act. 2; Pàg. 55, Act. 1 i 3; Pàg. 57, Act. 5; Pàg. 58, Act. 1 a 3; Pàg. 62, Act. 3).
Competència matemàtica: Calcular la progressió de determinats valors en un espai de temps expressat en diferents valors. (Pàg. 46, Act. 1; Pàg. 51, Act. 1 a 3; Pàg. 55, Act. 4).
Competència per aprendre a aprendre: Analitzar i sintetitzar els principals continguts del tema. (Pàg. 47, Act. 1 i 2; Pàg. 55, Act. 1 a 4; Pàg. 58, Act. 1 a 3; Pàg. 61, Act. 1 i 2; Pàg. 62, Act. 1 a 3). Exposar les idees del tema perquè s'autoavaluï la comprensió dels continguts. (Pàg. 51, Act. 4 a 6; Pàg. 53, Act. 1 a 4; Pàg. 57, Act. 3 a 5).
Autonomia i iniciativa personal: Reflexionar sobre els continguts estudiats. (Pàg. 49, Act. 2; Pàg. 57, Act. 2; Pàg. 58, Act. 2). Planejar la recerca d'informació en diverses fonts i seleccionar la informació adequada per solucionar les activitats. (Pàg. 54, Act. 1; Pàg. 61, Act. 1 i 2).

Objectius didàctics:
Entendre la industrialització com un procés de transformacions econòmiques i socials del XIX europeu, en el qual Gran Bretanya va ser el bressol d'aquesta Revolució.
Conèixer els canvis que va experimentar el sector agrari com a conseqüència de les transformacions dels sistemes de conreu i l'estructura de propietat.
Identificar els avenços tècnics de la Revolució Industrial i els sectors industrials pioners, i reconèixer les causes de la conflictivitat laboral del moviment obrer.
Entendre la revolució dels transports.
Identificar les noves fonts d'energia i els sectors industrials de la Segona Revolució Industrial.
Conèixer el pensament liberal, marxista, socialista i anarquista.

Continguts:
Anàlisi de l'evolució de la població dels estats europeus i del món.
Enumeració dels avenços agrícoles del segle XVIII.
Explicació de les principals innovacions tecnològiques i les noves matèries primeres que van conduir a la Revolució Industrial.
Anàlisi de les innovacions en el sector dels transports, amb especial atenció als ferrocarrils i el vaixell de vapor, així com les seves conseqüències comercials.
Explicació dels principals conceptes del liberalisme econòmic.
Exposició del paper desenvolupat pels bancs i les societats anònimes en la conformació del capitalisme industrial.
Identificació de les principals novetats en les fonts d'energia, les indústries i l'organització industrial que van conduir a la segona fase de la industrialització.
Comparació de les condicions de vida de les dues classes socials.
Exposició de l'evolució de les primeres associacions obreres.
La ciutat industrial: causes del creixement i distribució urbanística.
Comparació dels postulats defensats pels diferents corrents del pensament obrer del segle XIX: marxisme, anarquisme i internacionalisme.
Interpretació de textos i gravats amb la finalitat d'arribar a conclusions sobre la ideologia, l'organització industrial i les condicions laborals dels obrers.
Ús del vocabulari adequat.

Criteris d’avaluació:
Confirmar que expliquen els factors que van afavorir la Revolució Industrial.
Descobrir si relacionen els avenços del sector tèxtil i metal·lúrgic amb els seus inventors.
Veure si identifiquen la nova organització del treball.
Verificar que expliquen l'evolució dels transports i la seva influència en el desenvolupament econòmic.
Assegurar-se que reconeixen les principals característiques en el funcionament del capitalisme industrial.
Observar si identifiquen les modalitats d'organització obrera del segle XIX.
Veure si són capaços d'establir les característiques del pensament obrer.
Constatar que diferencien les fonts d'energia, les indústries i els avenços tècnics entre les dues revolucions industrials.

UD 4. L’Espanya del segle XIX: la construcció d’un règim liberal.
1. La crisi de l’Antic Règim (1808-1814).
2. L’enfrontament entre absolutisme i liberalisme.
3. Independència de les colònies americanes (1808-1826).
Investiga… La societat hispanoamericana.
4. La revolució liberal (1833-1843).
5. L’etapa isabelina: el liberalisme moderat (1843-1868).
6. El Sexenni Democràtic (1868-1874).
7. La Restauració monàrquica (1874-1898).
Videos: Serie ‘Memoria de España’: / A la sombra de la revolución (Carles IV). / ¡Vivan las caenas! / Por la senda liberal (María Cristina e Isabel II). / Viva España con honra (Isabel II). / El regreso de los Borbones (El Sexenio Democrático y la Restauración).

Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució de l’UD 4 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Conèixer l'espai físic on es van desenvolupar determinats episodis històrics. (Pàg. 67, Act. 2; Pàg. 71, Act. 1, Independència…). Reconèixer recursos del passat utilitzats per l'home. (Pàg. 75, Act. 1; Gravat).
Competència cultural i artística: Comentar un gravat interpretant el significat de determinats símbols. (Pàg. 66 Act. 1; Pàg. 72, Act. 1; Pàg. 75, Act. 1, Gravat). Analitzar una obra pictòrica seguint els criteris establerts en una pauta i comentar-ne el context històric. (Pàg. 69, Act. 1 i 2; Pàg. 81, Act. 3).
Tractament de la informació i competència digital: Comprendre dades en diversos formats. (Pàg. 67, Act. 1, Constitució del 1812; Pàg. 71, Act. 1, Independència…; Pàg. 77, Act. 1 a 3, Dibuix… ; Pàg. 79, Act. 1 i 2). Obtenir informació d'Internet. (Pàg. 69, Act. 3; Pàg. 80, Act. Zon@web i 3).
Competència en comunicació lingüística: Definir alguns termes i establir la diferència semàntica de diverses expressions. (Pàg. 67, Act. 1, Constitució del 1812; Pàg. 79, Act. 2). Expressar-se coherentment i comprendre textos. (Pàg. 73, Act. 3; Pàg. 75, Act. 1 a 3).
Competència matemàtica: Realitzar operacions de diverses magnituds i proporcions representades gràficament. (Pàg. 71, Act. 2, Investiga…; Pàg. 76, Act. 1 i 2, Preu mitjà…). Exercitar els criteris de mesura del temps en història. (Pàg. 80, Act. 2).
Competència per aprendre a aprendre: Aplicar raonaments de diferent tipus per concloure amb explicacions. (Pàg. 67, Act. 1 i 2; Pàg. 73, Act. 1 a 3; Pàg. 75, Act. 1 a 3; Pàg. 80, Act. 1 i 2). Autoavaluar-se. (Pàg. 69, Act. 4 a 6; Pàg. 77, Act. 1 a 3; Pàg. 79, Act. 3 a 5).
Autonomia i iniciativa personal: Idear un treball individual. (Pàg. 69, Act. 3; Pàg. 72, Act. El Carlisme; Pàg. 75, Act. El Manifest…; Pàg. 76, Act. La revolució…; Pàg. 81, Act. 3). Analitzar críticament. (Pàg. 71, Act. 2; Investiga…; Pàg. 79, Act. 2).

Objectius didàctics:
Analitzar la Guerra de la Independència i les Corts de Cadis com l'inici del liberalisme espanyol..
Comprendre les causes i les conseqüències de la independència de les colònies.
Conèixer els principals aspectes de la revolució liberal..
Descriure la configuració del règim moderat (1843-1848).
Entendre el Sexenni Democràtic com el primer intent democratitzador.
Analitzar la restauració monàrquica com la instauració del règim liberal, però escassament democràtic.
Comprendre la situació política i econòmica d'Espanya al final del segle XIX i analitzar-ne les causes i les conseqüències a través de la crisi del 98.

Continguts:
Localització dels principals fets i esdeveniments de l'Espanya del segle XIX en un eix cronològic.
Anàlisi de les causes i l'evolució de la Guerra de la Independència.
Les Corts de Cadis.
La Restauració de l'absolutisme.
El Trienni Liberal.
La fallida de l'absolutisme.
Exposició de les causes i l'evolució de la independència de les colònies.
Anàlisi dels grups enfrontats en les guerres carlistes i les causes que van conduir al seu esclat.
La revolució liberal.
Les reformes progressistes i la regència d'Espartero.
L'etapa isabelina: el liberalisme moderat.
El Sexenni Democràtic: la revolució del 1868, la monarquia democràtica (1870-1873) i la primera República (1873-1874).
Entendre en què consistia el sistema canovista i comprendre les causes de la irrupció dels nacionalismes durant la Restauració.
Anàlisi de fonts primàries i artístiques per conèixer l'evolució ideològica i social que es produeix a Espanya al llarg del segle XIX.

Criteris d’avaluació:
Verificar que identifiquen els principis bàsics de la Constitució del 1812.
Constatar que enumeren les mesures que van conduir a la restauració de l'absolutisme i les causes de la seva fallida.
Veure si són capaços d'explicar l'evolució del procés d'independència de les colònies americanes.
Constatar que són capaços de definir els conceptes clau de la revolució liberal i el liberalisme espanyol.
Observar si enumeren els problemes que va afrontar la monarquia d'Amadeu de Savoia i la Primera República.
Comprovar que expliquen l'alternança en el poder del sistema canovista que va conformar el sistema de la Restauració.

UD 5. Industrialització i societat en l’Espanya del segle XIX.
1. La població espanyola en el segle XIX.
2. Les transformacions en l’agricultura.
3. Els inicis de la industrialització.
4. Mineria i ferrocarril.
5. La indústria espanyola des de finals del segle XIX.
6. La societat espanyola del segle XIX.
Investiga... La dona obrera.
Dossier: La vida quotidiana en l’Espanya del segle XIX.
7. Moviment obrer: anarquisme i marxismo.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.
Contribució de l’UD 5 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Reconèixer l'espai físic, immediat i extens, on es va desenvolupar l'activitat humana. (Pàg. 85, Act. 1 i 2; Pàg. 89, Act. 1 i 2, Un vapor…; Pàg. 101, Act. 4). Establir la interacció de l'ésser humà amb el medi físic a través d'un mapa. (Pàg. 87, Act. 1 i 2, L'estructura…; Pàg. 90, Act. 1; Pàg. 93, Act. 1 i 2, L'economia...).
Competència cultural i artística: Analitzar una poesia i algunes manifestacions artístiques del segle XIX. (Pàg. 88, Guerra…; Pàg. 94, Act. 1, Els ducs...; Pàg. 97, Act. 4; Pàg. 98, Act. 1, La càrrega).
Tractament de la informació i competència digital: Localitzar diversos elements en un mapa i en un plànol. (Pàg. 84, Act. 1 a 3, Plànol de Madrid…; Pàg. 89, Act. 1 i 2, Un vapor …; Pàg. 90, Act. 1; Pàg. 101, Act. 4). Obtenir informació de diversos recursos, especialment a través d'Internet. (Pàg. 92, Act. 2, Automòbil…; Pàg. 97, Act. 4; Pàg.100, Zon@web).
Competència en comunicació lingüística: Definir paraules pròpies de la matèria. (Pàg. 86, Act. 1, Terres…; Pàg. 100, Act. 1). Comprendre textos i elaborar descripcions. (Pàg. 91, Act. 1, Investiga…; Pàg. 94, Act. 1, Els ducs de Montpensier; Pàg. 97, Act. 3; Pàg. 99, Act. 1).
Competència matemàtica: Interpretar gràfics de diverses magnituds distribuïts en una escala temporal. (Pàg. 84, Act. 1 i 2, Evolució…; Pàg. 89, Act. 1; Pàg. 94, Act. 1 i 2, Cens…). Comparar percentatges. (Pàg. 85, Act. 1, Emigració…; Pàg. 87, Act. 1 i 2).
Competència per aprendre a aprendre: Revisar els coneixements adquirits. (Pàg. 87, Act. 3 i 4; Pàg. 93, Act. 1 a 3; Pàg. 95, Act. 1 i 2; Pàg. 97, Act. 1 a 3; Pàg. 99, Act. 2 a 4; Pàg. 100, Act. 2). Compilar i classificar la informació. (Pàg. 90, Act. 2 a 4; Pàg. 100, Act. 1).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions reflexionades i extreure conclusions. (Pàg. 91, Act. 1 i 2, Investiga…; Pàg. 95, Act. 1 i 2; Pàg. 99, Act. 1; Pàg. 101, Act. 4). Idear una petita investigació. (Pàg. 92, Act. 1 i 2, Automòbil…; Pàg. 97, Act. 4)

Objectius didàctics:
Conèixer l'evolució demogràfica espanyola del segle XIX.
Identificar els conceptes bàsics de la reforma agrària liberal.
Reconèixer les diferències respecte de la propietat de la terra a Espanya.
Valorar els motius de la lentitud de la industrialització espanyola.
Conèixer el procés d'industrialització a Espanya.
Entendre les repercussions per a la indústria del desenvolupament de noves fonts
d'energia: l'electricitat i el petroli.
Analitzar els canvis i les transformacions de la societat espanyola.
Descriure l'aparició i l'actuació dels moviments obrers a Espanya.

Continguts:
Localització dels principals fets del procés d'industrialització a l'Espanya del segle XIX en un eix cronològic.
Anàlisi de l'evolució de la població espanyola al segle XIX: el creixement i els moviments migratoris cap als nuclis urbans espanyols i cap a l'exterior.
Interpretació d'un mapa de la població d'Espanya al final del segle XIX.
Identificació de les característiques més importants de la reforma agrària liberal i anàlisi dels problemes agraris del camp espanyol.
Reconeixement dels conreus de l'agricultura espanyola durant el segle XIX.
Enumeració dels problemes de la industrialització espanyola.
Anàlisi dels inicis de la industrialització: la siderúrgia i la indústria tèxtil.
Anàlisi del desenvolupament de la mineria i la siderúrgia i la construcció del ferrocarril al segle XIX.
Descripció de les noves energies i les indústries del final del segle XIX.
Estudi de la societat espanyola del segle XIX.
La vida quotidiana a l'Espanya del segle XIX.
Observació del desenvolupament del moviment obrer: l'anarquisme i el socialisme.

Criteris d’avaluació:
Descobrir si coneixen l'evolució de la població espanyola al segle XIX i explicar les causes del creixement demogràfic.
Comprovar que defineixen una sèrie de conceptes bàsics relacionats amb la reforma agrària liberal.
Veure si expliquen els obstacles que van frenar el ritme de creixement de la indústria espanyola al segle XIX.
Verificar que reconeixen les matèries primeres, les innovacions tècniques i els sectors industrials de les principals etapes del procés d'industrialització d'Espanya.
Observar si coneixen la localització dels jaciments miners més importants d'Espanya al segle XIX i si saben localitzar la construcció del ferrocarril en el temps.
Comprovar que identifiquen les classes socials de l'Espanya del segle XIX.
Confirmar que saben com era la vida quotidiana de les classes socials de l'Espanya del segle XIX.
Descobrir si reconeixen les característiques principals de les ideologies dels mo-viments anarquistes i socialistes.

UD 6. L’època de l’imperialisme.
1. L’imperialisme i les seves causes.
2. Conquesta, organització i explotació de les colònies.
3. El repartiment del món.
4. Les conseqüències de la colonització.
5. Les causes de la Primera Guerra Mundial.
6. La Gran Guerra.
Investiga... Les dones en la Primera Guerra Mundial.
Dossier: La guerra en les trinxeres.
7. L’organització de la pau.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució de l’UD 6 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Identificar els principals àmbits geopolítics i econòmics de l'imperialisme. (Pàg. 107, Act. 1 a 3, Migracions…; Pàg.111, Act. 1 a 3). Detectar els canvis en la geografia europea. (Pàg. 114, Act. 1, Els Balcans…; Pàg. 115, Act. 1 a 3, Europa…; Pàg. 121, Act. 1 i 2; Pàg. 123, Act. 4). Reconèixer les característiques físiques de les trinxeres. (Pàg. 119, Act. 1 a 4).
Competència cultural i artística: Observar i apreciar obres d'art de manera crítica. (Pàg. 107, Act. 1 i 2; Pàg. 109, Act. 1 i 2; Pàg. 115, Act. 1, Gravat; Pàg. 120, Act. 1, Saló dels Miralls…). Valorar la igualtat entre les cultures i rebutjar l'aculturització. (Pàg. 113, Act. 1).
Tractament de la informació i competència digital: Interpretar mapes, plànols i un esquema. (Pàg. 107, Act. 1 a 3, Migracions…; Pàg. 111, Act. 1 a 3; Pàg. 113, Act. 1, Les conseqüències…Pàg. 119, Act. 1 a 4). Obtenir i processar informació a Internet. (Pàg.123, Zon@web).
Competència en comunicació lingüística: Comprendre el contingut d'un text. (Pàg. 110, Act. L'assalt…; Pàg. 119, Act. 4). Elaborar textos amb el vocabulari adequat(Pàg. 109, Act. 4 i 5; Pàg. 113, Act. 4; Pàg. 117, Act. 1, Investiga…; Pàg. 122, Act. 1).
Competència matemàtica: Comparar dades numèriques. (Pàg. 106, Act. 1, Creixement…; Pàg. 107, Act. 1, El pes…Pàg. 111, Act. 1 a 3; Pàg. 120, Act. 1, Evolució…Pàg. 122, Act. 3). Interpretar un eix cronològic. (Pàg. 117, Act. 1 i 2).
Competència per aprendre a aprendre: Revisar els continguts treballats. (Pàg. 108, Act. Els indígenes…; Pàg. 111, Act. 4 i 5; Pàg. 115, Act. 1; Pàg. 117, Act. 3 a 5; Pàg. 119, Act. 4; Pàg. 122, Act. 2). Recopilar i classificar la informació en un esquema per facilitar la comprensió dels continguts. (Pàg. 113, Act. 1, Les conseqüències…; Pàg. 122, Act. 1).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions reflexionades i extreure conclusions. (Pàg. 109, Act. 1, Caricatura). Decidir de manera raonada i motivar la reflexió individual. (Pàg. 113, Act. 1; Pàg. 115, Act. 2; Pàg. 117, Act. 2, Investiga…; Pàg. 120, Act. El Tractat…).

Objectius didàctics:
Analitzar les causes i les conseqüències dels fenòmens colonials al segle XIX.
Descriure les formes d'organització i d'explotació de les colònies i valorar-ne les repercussions en la situació econòmica i social d'aquests països.
Rebutjar les justificacions del colonialisme i la segregació racial.
Identificar les causes que van desencadenar la Primera Guerra Mundial.
Analitzar les fases de la guerra i les repercussions econòmiques, socials, polítiques i territorials de la Gran Guerra.

Continguts:
Observació i interpretació d'un mapa dels grans Imperis colonials.
Exposició de les causes que van conduir a l'imperialisme.
Classificació dels diferents tipus de colònies.
Reconeixement dels imperis colonials.
Comentari de les repercussions econòmiques i socials de l'explotació colonial.
Lectura i interpretació de diferents documents històrics sobre l'imperialisme.
Anàlisi de les causes profundes i conjunturals de la Primera Guerra Mundial.
Identificació dels països que formaven part dels blocs enfrontats en el conflicte i exposició de les causes de la configuració de les aliances.
Les etapes de la Gran Guerra: la guerra de moviments, la guerra de trinxeres, la crisi del 1917 i el final de la guerra.
Valoració del paper de les dones en la indústria de rereguarda i reconeixement de les repercussions en els moviments sufragistes.
Descripció de les característiques de la guerra a les trinxeres.
Anàlisi de les repercussions econòmiques i socials de la Primera Guerra Mundial.
Descripció de la nova configuració territorial d'Europa després de la guerra.
L'organització de la pau: les condicions imposades en el Tractat de Versalles i la Societat de Nacions.

Criteris d’avaluació:
Veure si són capaços de reconèixer les raons ètiques i morals utilitzades per les potències europees per justificar l'imperialisme.
Comprovar que expliquen les causes i les conseqüències econòmiques de l'expansió colonial de l'últim terç del segle XIX.
Verificar que identifiquen els territoris corresponents als principals imperis colonials de l'època.
Constatar que identifiquen les causes de la Primera Guerra Mundial.
Observar si expliquen com era la vida a les trinxeres i quin armament es va utilitzar durant la Gran Guerra.
Descobrir si reconeixen les aliances militars que es van establir entre els països europeus durant la I Guerra Mundial.
Comprovar si saben reconèixer alguns episodis clau en el desenvolupament de la Primera Guerra Mundial.
Veure si saben explicar els canvis territorials que es van produir al mapa d'Europa després de l'organització de la pau.

UD 7. Art del segle XIX.
1.     Els antecedents: el segle XVIII.
Dossier: Un artista excepcional: Francisco de Goya.
2. El moviment romàntic.
3. El Realismo.
4. Escultura i arquitectura del segle XIX.
5. Art i tècnica en el segle XIX.
Investiga… Les estacions de ferrocarril.
6. L’art en el canvi de segle: l’Impressionisme.
7. El Modernismo.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució de l’UD 7 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema, i especialment al Conèixer influències i antecedents en l'art del segle XIX. (Pàg. 127, Act. 1 i 2). Conèixer possibilitats, funcions i efectes d'obres d'art i arquitectura en el seu context de creació. (Pàg 136, Act 2; Pàg 137, Act 2; Pàg. 138, Act. 2; Pàg 139, Act 1).
Coneixement i interacció amb el món físic: Identificar les característiques de diferents obres. (Pàg. 127, Act. 1; Pàg. 128, Act. 1; Pàg. 131, Act. 3; Pàg. 132, Act. 2; Pàg. 134, Acts. 1 i 2, Observa les escultures; Pàg 137, Act 2; Pàg. 143, Act. 4). Observar diversos edificis modernistes. (Pàg. 141, Act. 3).
Competència cultural i artística: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Tractament de la informació i competència digital: Resumir característiques de diferents moviments artístics (Pàg. 129, Act. 1; Pàg. 131, Act. 1 i 2; Pàg. 133, Act. 2; Pàg. 135, Act. 1 i 2; Pàg. 139, Act. 2; Pàg. 141, Act. 1). Analitzar diferents tipus de fonts per a l'anàlisi d'obres d'art. (Pàg. 134, Act 2; Observa les escultures; Pàg 141, Act 1 i 2; Pàg. 143, Zon@web).
Competència en comunicació lingüística: Explicar continguts utilitzant el vocabulari específic del tema. (Pàg. 130, Act 1; Pàg. 133, Act. 1; Pàg. 135, Act. 1 i 2; Pàg. 136, Act. 1 i 3; Pàg. 137, Act. 1). Expressar de manera exemplificada i comunicar idees contingudes en una obra d'art. (Pàg. 127, Act. 2; Pàg. 130, Act. 1; Pàg. 139, Act. 3; Pàg. 143, Acts. 1 i 4).
Competència matemàtica: no hi ha.
Competència per aprendre a aprendre: Sintetitzar, avaluar i comprendre estils d'obres d'art. (Pàg. 129, Act. 2 i 3; Pàg. 135, Act. 3; Pàg 139, Acts 2 i 3; Pàg. 142, Acts. 1 i 3).
Autonomia i iniciativa personal: Argumenta de forma lògica i coherent l’opinió personal.. (Pàg. 128, Act. 2; Pàg. 129, Act. 2; Pàg. 130, Act 1; Pàg. 132, Act. 1 (Jean-François Mollet) i Act. 1 (Honoré Daumier);; Pàg. 136, Act. 3; Pàg. 138, Act. 1 i 2; Pàg 141, Act. 3)

Objectius didàctics:
Conèixer, analitzar i explicar els principals moviments artístics del segle XIX.
Analitzar les característiques artístiques de les obres estudiades en cada moviment: Barroc, Neoclàssic, Romanticisme, Realisme, Arquitectura i Escultura, època industrial, Impressionisme i Modernisme.
Reconèixer les obres d'art principals i identificar els autors pertanyents a cada moviment.
Analitzar i comprendre el contingut i l'estil utilitzat en les obres d'art dels autors estudiats.
Comprendre l'evolució i el desenvolupament dels diferents moviments artístics pertanyents al segle XIX.

Continguts:
Els antecedents artístics: el segle XVIII. La pervivència del Barroc.
L'evolució artística del Rococó al Neoclàssic.
L'obra de Francisco de Goya.
El moviment romàntic. El romanticisme pictòric i els seus pintors.
El realisme. L'estil pictòric realista.
L'evolució de l'escultura del segle XIX.
L'evolució de l'arquitectura del segle XIX. Art i tècnica del segle XIX.
L'Impressionisme. Principals obres i artistes impressionistes.
El modernisme. L'arquitecte Antoni Gaudí.
Definició de les principals característiques dels estils artístics del segle XIX.
Anàlisi i interpretació d'obres artístiques del segle XIX.
Preocupació pel rigor i la claredat en l'argumentació personals.
Valoració de la diversitat artística i la riquesa dels estils del segle XIX.
Identificació dels artistes més representatius de cada estil artístic.
Cerca d’informació sobre l’obra d’alguns artistes contemporanis.
Anàlisi de l'evolució i el desenvolupament dels diferents moviments artístics pertanyents al segle XIX.

Criteris d’avaluació:
Veure si reconeixen l'evolució de les formes estètiques i artístiques que va tenir lloc al llarg del segle XVIII.
Comprovar si saben comparar els estils arquitectònics del segle XIX i analitzar les causes de la renovació de l'arquitectura.
Comprovar que coneixen les diferents etapes de l'obra de Francisco de Goya i algunes de les seves obres més rellevants.
Constatar que coneixen als principals artistes del segle XIX i que els saben relacionar amb el moviment artístic al qual pertanyen.
Observar si saben identificar algunes de les obres dels pintors més rellevants del segle XIX treballades al llarg de la UD.
Valorar si saben explicar les característiques de l'art modernista i reconèixer les particularitats de l'obra d'Antoni Gaudí.
Valorar si coneixen i diferencien les característiques essencials dels diferents moviments artístics del segle XIX.

UD 8. El període d’entreguerres (1919-1939).
1. La Revolució russa.
2. La URSS de Stalin.
3. Els Estats Units: els feliços anys 20.
Dossier: La dona del segle XX.
4. El “crac” del 29 i el “New Deal”.
5. El feixisme Italia.
6. La instauració del nazisme a Alemanya.
7. El III Reich Alemany.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució de l’UD 8 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Percebre l'espai físic de diversos països parant una atenció especial a la seva organització política i els seus canvis de fronteres. (Pàg. 147, Act. 1 i 2, Territoris…; Pàg. 148, Act. 1 i 2, L'URSS; Pàg. 153, Act. 3; Pàg. 156, Act. 1, Aspiracions…).
Competència cultural i artística: Analitzar diversos dibuixos i pel·lícules per entendre la història i la cultura dels seus pobles. (Pàg. 147, Act. 1 a 4; Pàg. 154, Act. 1, Vinyeta; Pàg. 163, Act. 4). Conèixer i apreciar costums i llegendes. (Pàg. 153, Act. 3; Pàg. 157, Act. 1 i 2).
Tractament de la informació i competència digital: Combinar informació presentada en diversos formats com esquemes, gràfics, mapes, textos i fotografies. (Pàg. 155, Act. 1 i 2; Pàg. 156, Act. 1, Aspiracions…; Pàg. 159, Act. 1 i 2; Pàg. 161, Act. 1 a 3). Obtenir informació en diversos suports, especialment a través de les tecnologies de la informació. (Pàg.147, Act. 4; Pàg. 153, Act. 2; Pàg. 163, Act. Zon@web).
Competència en comunicació lingüística: Ampliar el vocabulari mitjançant la definició de nous conceptes i el seu ús posterior en l'elaboració de textos. (Pàg. 151, Act. 2 i 3; Pàg. 161, Act. 6; Pàg. 162, Act. 1). Elaborar textos amb correcció sintàctica i semàntica. (Pàg. 149, Act. 1 a 3; Pàg. 155, Act. 3 i 4; Pàg. 157, Act. 1; Pàg. 158, Act. El Programa).
Competència matemàtica: Comparar valors de diverses magnituds en gràfics i quadres. (Pàg. 150, Act. 1 i 2, Distribució…, Pàg. 151, Act. 1, Preus i estocs…; Pàg. 154, Act. 1, Cotitzacions…; Pàg. 159, Act. 1 i 2; Pàg. 161, Act. 1, Les despeses…; Pàg. 162, Act. 3).
Competència per aprendre a aprendre: Revisar els continguts i organitzar-los en esquemes. (Pàg. 147, Act. 5 a 8; Pàg. 149, Act. 1 a 3; Pàg. 159, Act. 3 a 5; Pàg. 162, Act. 1 i 2). Autoavaluar l'assimilació dels continguts. (Pàg. 151, Act. 1 a 4; Pàg. 161, Act. 6).
Autonomia i iniciativa personal: Raonar diverses afirmacions sobre el contingut estudiat. (Pàg. 149, Act. 2; Pàg. 151, Act. 1 a 4; Pàg. 156, Act. 1, Aspiracions…). Planificar una breu investigació. (Pàg. 153, Act. 2).

Objectius didàctics:
Conèixer la caiguda del tsarisme i descriure la presa del poder en la jornada revolucio-nària d'octubre i com es va dur a terme la construcció del primer estat socialista.
Comprendre el procés de formació de l'URSS i l'ascens de Stalin al poder.
Reconèixer i valorar els èxits socials i polítics de la dona del segle XX.
Analitzar les causes que van provocar el crac borsari del 1929 i el desencadenament de la depressió econòmica generalitzada.
Descriure els factors que expliquen l'ascens al poder dels règims totalitaris a Alemanya i a Itàlia.
Conèixer les característiques principals del règim feixista italià i de la dictadura nazi.
Analitzar i criticar la ideologia del feixisme italià i del nazisme alemany.

Continguts:
Anàlisi de les causes del procés revolucionari rus: de l'aristocràcia tsarista a la Revolució d'Octubre.
Exposició de la guerra civil (1918-1921) i la creació de l'URSS.
Identificació dels aspectes més significatius de l'estalinisme.
Estudi de la prosperitat econòmica dels Estats Units en la dècada dels anys vint.
Valoració del nou paper polític i social de la dona al segle XX.
Anàlisi del crac de la Borsa del 1929 i de la Gran Depressió.
Enumeració dels principis bàsics del New Deal.
Exposició de les causes que van permetre l'ascens del feixisme.
Reconeixement de les característiques del feixisme italià.
Explicació de la instauració del nazisme a Alemanya: de la república de Weimar a l'ascens del nazisme al poder.
Descripció de la ideologia i la política duta a terme pel III Reich alemany.
Interpretació de gràfics per estudiar l'evolució econòmica del període.
Lectura i comentari de textos històrics del període d’entreguerres.
Visionat i anàlisi d’una pel·lícula sobre els mètodes de producció industrial i la pobresa dels Estats Units en els anys 30.
Rebuig de qualsevol mena de totalitarisme polític, de la intolerància i de la discriminació dirigida contra persones o grups socials.

Criteris d’avaluació:
Veure si reconeixen els esdeveniments previs a la revolució d'Octubre del 1917 i les primeres mesures adoptades pels bolxevics després de la presa de poder.
Constatar que expliquen les mesures implantades per Stalin per assegurar el des-envolupament econòmic i el control social de l'URSS.
Verificar que elaboren un esquema sobre les causes que van desencadenar la Gran Depressió.
Comprovar si expliquen els principis en els quals es basava la dictadura feixista de Benito Mussolini.
Observar si reconeixen els elements principals de la ideologia nacionalsocialista i les mesures que va dur a terme el III Reich per defensar el seu model de societat.
Descobrir si expliquen els objectius i els èxits dels moviments sufragistes de les primeres dècades del segle XX.

UD 9. Temps de confrontació a Espanya (1902-1939).
1.     El declivi del torn dinàstic (1898-1917).
Investiga... La Guerra del Marroc.
2.     Crisi de la Restauració i dictadura (1917-1931).
3.     De la Monarquia a la República.
Investiga... El vot de les dones.
4.     El Bienni Reformista (1931-1933).
5.     El Bienni Conservador i el Front Popular (1933-1936).
6.     L’esclat de la Guerra Civil (1936-1939).
7.     Les dues zones enfrontades.
Dossier: Una societat en guerra.
8.     L’evolució bèl·lica.
Periodització: 5 sessions amb dos temes per sessió.
Contribució de l’UD 9 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Conèixer els àmbits geopolítics i l'espai físic en els quals s'emmarquen els conflictes i els esdeveniments estudiats. (Pàg. 167, Act. Investiga...; Pàg. 173, Act. 1 Finques...; Pàg.181, Act. 1).
Competència cultural i artística: Tractament de la informació i competència digital: Buscar informació a Internet i a d'altres fonts de consulta alternatives al llibre de text. (Pàg. 167, Act. 1; Pàg. 185, Zon@web). Analitzar la informació de caricatures, gràfics, textos històrics, etc(Pàg. 166; Pàg. 167, Act. 1; Pàg. 168; Pàg. 169, Act. 1 i 2; Pàg. 170; Pàg. 171, Act. 1 Investiga…; Pàg. 174, Act. 1 i 2 i Les demandes…; Pàg. 175, Cartells...; Pàg. 171; Pàg. 177, Act. 1 i 2; Pàg. 178; Pàg. 179, Cartell El Govern...; Pàg. 183, Víctimes...; Pàg. 185, Act. 4).
Competència en comunicació lingüística: Elaborar diferents tipus de textos i saber argumentar les explicacions i opinions personals, oralment i per escrit. (Pàg. 169, Act. 2; Pàg. 171, Act. 2 Investiga…; Pàg. 173, Act. 2 Finques…; Pàg. 175, Act. 2 i 3; Pàg. 177, Act. 3 i 4; Pàg. 179, Act. 1; Pàg. 181, Act. 1 a 4; Pàg. 183, Act. 1).
Competència matemàtica: Analitzar i interpretar dades de tipus quantitatiu. (Pág. 183, Act. Víctimes...).
Competència per aprendre a aprendre: Relacionar i sintetitzar els continguts treballats al llarg de la UD.(Pàg.167, Act. 2 i 3; Pàg. 169, Act. 3 i 4; Pàg. 171, Act. 1 a 3; Pàg. 173, Act. 1 i 2; Pàg. 175, Act. 1 a 3; Pàg. 177, Act. 3 i 4; Pàg. 179, Act. 1 a 3; Pàg. 183, Act. 1 i 2; Pàg. 184, Act. 1 i 2).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions en relació amb la planificació del procés de resolució de les activitats proposades. (Pàg. 171, Act. 2 Investiga…; Pàg. 181, Act. 3).

Objectius didàctics:
Analitzar la situació socioeconòmica i política d'Espanya en el primer terç del segle XX.
Identificar les causes de la revolta popular de la Setmana Tràgica en el marc de la política internacional espanyola del principi de segle.
Explicar les característiques del sistema polític de la Dictadura de Primo de Rivera i valorar críticament la repressió exercida per aquest govern.
Analitzar el context en el qual es va produir la proclamació de la Segona República i les reformes que es van dur a terme per modernitzar i democratitzar la societat espanyola.
Conèixer les causes que van desencadenar la Guerra Civil espanyola i saber explicar, amb l'ajuda de mapes, l'evolució del conflicte.
Valorar les conseqüències de la guerra per a la població civil i comprendre la situació política i econòmica d'Espanya en finalitzar el conflicte.

Continguts:
El declivi del torn dinàstic (1898-1917).
La crisi de la Restauració i la dictadura de Primo de Rivera (1917-1931).
La República. El govern provisional, la constitució del 1931 i el vot femení.
El Bienni Reformista (1931-1933) i l'oposició a les reformes.
El Bienni Conservador i el Front Popular (1933-1936).
La Guerra Civil. El desenvolupament del conflicte, la societat en guerra i l'exili.
Localització dels principals fets i esdeveniments de l'Espanya del primer terç del segle XX en un eix cronològic.
Anàlisi i interpretació de dades a partir de diferents tipus de fonts: vinyetes, caricatures, il·lustracions, mapes, etc.
Recerca d'informació a Internet sobre el sufragi femení a Espanya.
Redacció d'un text sobre els arguments utilitzats per Clara Campoamor per defensar el vot femení a les Corts.
Anàlisi i comparació dels resultats de les eleccions legislatives del 1933 i el 1936.
Lectura i interpretació de diversos textos històrics sobre la Guerra Civil.
Anàlisi de dades estadístiques sobre les conseqüències demogràfiques de la guerra.
Localització i adscripció cronològica de les principals batalles de la Guerra Civil.
Elaboració d'un mapa conceptual sobre els temps de confrontació a Espanya.
Actitud de rebuig davant la repressió i el terror comesos durant la guerra.

Criteris d’avaluació:
Comprovar si reconeixen la política reformista i els grups d'oposició durant la crisi de la Restauració.
Veure si coneixen les causes de l'èxit i el fracàs de la dictadura de Primo de Rivera.
Descobrir si identifiquen les característiques del context històric en el qual es va proclamar la República i si saben explicar-ne els principis constitucionals.
Verificar que reconeixen i classifiquen correctament els diferents tipus de reformes dutes a terme durant el Bienni Reformista.
Confirmar si saben definir les línies polítiques de la CEDA i del Front Popular.
Observar si saben classificar en un quadre els personatges i les característiques del bàndol republicà i del franquista.
Veure si saben situar cronològicament els principals episodis de la Guerra Civil.

UD 10. La II Guerra Mundial i les seves conseqüències.
1. Causes i contendents de la Segona Guerra Mundial
2. El desenvolupament del conflicte (1939-1945).
Dossier: L’holocaust.
3. Les conseqüències de la guerra.
4. La formació de blocs antagònics.
5. Guerra Freda i coexistència pacífica.
6. La fi dels imperis colonials.
7. Descolonització i Tercer Món.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.
Contribució de l’UD 10 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Conèixer els àmbits geopolítics en els quals s'emmarquen els conflictes estudiats. (Pàg. 190, 13 de Març...Pàg. 191, El camí...; Pàg. 193, L'expansió...; Pág 195, Act. 1; Pàg. 199, Europa...; Pàg. 203, Act. 1 a 3; Pàg. 205, Les desigualtats...; Pàg. 207).
Competència cultural i artística:
Tractament de la informació i competència digital: Analitzar la informació procedent de diverses fonts: caricatures, il·lustracions, gràfics, etc. (Pàg. 190, Caricatura...; Pàg. 192; Pàg. 193 Cartell; Pàg. 195, Act. 1; Pàg. 197, Els protagonistes...Observa...; Pàg. 199, Observa...; Pàg. 200; Pàg. 207, Act. 4). Buscar informació a Internet i en altres fonts. (Pàg. 195; Pàg. 207, Zon@web).
Competència en comunicació lingüística: Llegir i comentar alguns textos històrics. (Pàg. 198; Pàg. 191; Pàg. 202; Pàg. 206, Act. 3). Definir conceptes i saber argumentar les explicacions i els punts de vista personals. (Pàg. 190, Caricatura...Pàg. 191, El Pacte...; Pàg. 193, Act. 4; Pàg. 195, Acts. 1 i 2; Pàg. 197, Act. 5; Pàg. 199, Acts. 1 i 3; Pàg. 201, Acts. 4 i 5; Pàg. 202, Pàg. 205, Act. 3 Les desigualtats... i Act. 1).
Competència matemàtica: Analitzar i interpretar dades de tipus quantitatiu. (Pàg. 197, Act. 1 a 3).
Competència per aprendre a aprendre: Relacionar i sintetitzar els continguts treballats al llarg de la UD.(Pàg. 191, Act. 1 a 3; Pàg. 193, Act. 1 a 4; Pàg. 195, Act. 1; Pàg. 197, Act. 4 i 5; Pàg. 199, Act. 2 a 4; Pàg. 201, Act. 4 i 5; Pàg. 203, Act. 4 i 5; Pàg. 205, Act. 1 i 2; Pàg. 206, Act. 1 i 2).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions sobre la planificació del procés de resolució de les activitats proposades. (Pàg. 195, Act. 1; Pàg. 207, Act. 4 i Zon@web).

Objectius didàctics:
Conèixer les causes que van desencadenar la Segona Guerra Mundial.
Identificar les ofensives més importants de la Segona Guerra Mundial.
Valorar les conseqüències demogràfiques, econòmiques i polítiques del conflicte.
Conèixer l'evolució dels Estats Units i l'URSS durant la Guerra Freda, i analitzar les causes que expliquen la polarització del món en dos blocs antagònics.
Identificar els principals conflictes de la Guerra freda: la guerra de Corea, Vietnam, etc.
Explicar els motius que van conduir a la “coexistència pacífica” dels anys 50 i 60.
Reconèixer les principals etapes del procés de descolonització.
Comprendre les conseqüències de la descolonització: l'aparició del concepte de Tercer Món i els problemes econòmics i socials dels països que l’engloben.

Continguts:
Les causes i els contendents en la Segona Guerra Mundial.
El desenvolupament del conflicte (1939-45).
L'Holocaust. El camp de concentració de Mauthausen.
Les conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
La formació de blocs antagònics.
La Guerra Freda i la coexistència pacífica.
El final dels imperis colonials i el conflicte de l'Orient Mitjà.
La descolonització i l'aparició del Tercer Món.
Localització dels principals esdeveniments estudiats en un eix cronològic.
Anàlisi de les causes de la Segona Guerra Mundial.
Observació i interpretació de mapes històrics d'algunes campanyes del conflicte.
Elaboració d'un quadre esquemàtic sobre les conseqüències de la guerra.
Descripció dels canvis territorials en el mapa d'Europa després de la guerra.
Lectura, interpretació, comentari i síntesi de diferents textos històrics.
Anàlisi i interpretació de cartells propagandístics i caricatures de l'època.
Elaboració d'un informe sobre la vida en un camp de concentració nazi.
Definició dels conceptes de Guerra Freda, Tercer Món i neocolonialisme.
Elaboració d'un mapa conceptual sobre la II Guerra Mundial.
Anàlisi d'un conflicte bèl·lic a partir de diferents fonts d'informació.
Recerca d'informació a Internet i en fonts de consulta alternatives.
Observació, anàlisi i interpretació de gràfics, fotografies i quadres estadístics.

Criteris d’avaluació:
Descobrir si saben explicar les causes que van conduir a la Segona Guerra Mundial.
Comprovar que coneixen el desenvolupament de la Segona Guerra Mundial.
Veure si saben indicar les conseqüències immediates de la Segona Guerra Mundial.
Observar si saben especificar la política seguida per les dues potències en la divisió d'Europa en dos blocs.
Confirmar que expliquen correctament què va ser la guerra Freda i que detecten les principals línies de la seva evolució.
Comprovar si saben valorar la influència de determinats factors respecte de la descolonització dels països del Tercer Món.

UD 11. Un món bipolar.
1.     Els Estats Units, líder del món capitalista.
Investiga... Lluita per la igualtat dels negres americans.
2. L’Europa occidental (1945-1973).
3. El Japó, una potència asiàtica.
4. La Unió Soviètica, una gran potència.
5. L’expansió del comunismo.
Dossier: La revolució xinesa.
6. Crisi econòmica i política en els països industrialitzats.
7. Crisi i enfonsament del comunisme.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.
Contribució de l’UD 11 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Conèixer els àmbits geopolítics en els quals s'emmarquen els esdeveniments estudiats. (Pàg. 215, Act. 1 a 3; Pàg. 218; Pàg. 219, Observa…).
Competència cultural i artística:
Tractament de la informació i competència digital: Buscar informació a Internet. (Pàg. 211, Act. 2; Investiga…; Pàg. 227, Zon@web). Elaborar un fris cronològic comparat. (Pàg. 227, Act. 4). Analitzar la informació recollida en caricatures, gràfics, textos històrics, etc. (Pàg. 210, Act. 1 i El nou...; Pàg. 211, Investiga…; Pàg. 212; Pàg. 213, Act. 1 i 2; Pàg. 214, Pàg. 215, Act. 1 a 3; Pàg. 216; Pàg. 217, Khrusxov...; Pàg. 221, Act. 3; Pàg. 222, Pàg. 223, Esquema i La revolució..; Pàg. 224, Pàg. 225 La ruptura i Analitza...).
Competència en comunicació lingüística: Definir conceptes i saber argumentar de manera lògica les explicacions i les opinions personals. (Pàg. 211, Act. 2; Investiga… i Act. 2 Sintetitza; Pàg. 213, Act. 5; Pàg. 215, Act. 6; Pàg. 217, Act. 1 a 3; Pàg. 219, Act. 1; Pàg. 221, Act. 3 i 4; Pàg. 223, Act. 1 a 3; Pàg. 225, Act. 3).
Competència matemàtica: Realitzar càlculs matemàtics senzills. (Pàg. 222, Act. 1).
Competència per aprendre a aprendre: Analitzar, relacionar i sintetitzar els continguts treballats. (Pàg. 211, Act. 1 i 2; Pàg. 213, Act. 3 a 6; Pàg. 215, Act. 4 a 6; Pàg. 217, Act. 1 a 3; Pàg. 219, Act. 1 i 2; Pàg. 221, Act. 4; Pàg. 223. Act. 1 a 3; Pàg. 225, Act. 3 a 5; Pàg. 226, Act. 1 i 2).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions sobre la planificació del procés de resolució de les activitats proposades. (Pàg. 226, Act. 1; 227, Act. 4).

Objectius didàctics:
Conèixer els factors que, després de la Segona Guerra Mundial, van permetre els Estats Units convertir-se en el líder del món capitalista.
Entendre el procés de construcció d'Europa després de la Segona Guerra Mundial i la consolidació dels sistemes polítics democràtics.
Analitzar el desenvolupament dels països del sud-est asiàtic a partir de l'exemple del Japó.
Reconèixer les característiques de la Unió Soviètica com una gran potència mundial, i el procés d'expansió del comunisme arreu del món.
Comprendre l'evolució política, social i econòmica de la Xina comunista.
Analitzar les causes de la crisi econòmica als països industrialitzats.
Identificar els canvis experimentats a l'URSS després de la mort de Stalin i conèixer les causes de la crisi i l'enfonsament del comunisme.

Continguts:
Estats Units, líder del món capitalista.
L'Europa occidental (1945-1973).
El Japó, una potència asiàtica.
La Unió Soviètica, una gran potència.
L'expansió del comunisme al món.
La revolució xinesa.
La crisi econòmica i política als països industrialitzats.
L'enfonsament del comunisme.
Definició de conceptes com American Way of Life, societat del benestar, etc.
Lectura, interpretació, comentari i síntesi de diferents textos històrics.
Comparació dels règims polítics d'Europa de la segona meitat del segle XX.
Descripció del miracle japonès a partir de l'anàlisi de dades econòmiques.
Anàlisi i interpretació de cartells propagandístics i caricatures de l'època.
Càlcul de l'evolució dels preus del petroli entre el 1973 i el 1975.
Elaboració d'un mapa conceptual sobre el món bipolar.
Recerca d'informació a Internet i a d'altres fonts de consulta.
Observació, anàlisi i interpretació de gràfics, fotografies i quadres estadístics.
Elaboració d'un fris cronològic comparat del període estudiat.

Criteris d’avaluació:
Descobrir si saben determinar la ideologia de les principals forces polítiques europees i nord-americanes.
Observar si identifiquen els factors que expliquen el miracle econòmic japonès.
Verificar que saben explicar la crisi econòmica del 1973, incidint en les seves causes i conseqüències.
Veure si determinen la veracitat de frases sobre la reconstrucció econòmica de l'URSS.
Confirmar que reconeixen alguns dels processos socials i econòmics que van marcar l'evolució de l'URSS des de la mort de Stalin fins al final del comunisme.
Comprovar que identifiquen els països on es va estendre el comunisme i els motius d'aquesta expansió.
Assegurar-se que saben explicar la política militar i econòmica dels dos blocs per mantenir d'altres països sota la seva influència.

UD 12. Espanya durante el franquisme.
1. El franquisme: una dictadura militar.
2. La postguerra: misèria i autarquía.
Investiga... Racionament i pobresa.
Dossier: La dona sota el franquisme.
3. L’època del desenvolupament (1959-1973).
4. La modernització de la societat espanyola.
5. L’oposició al franquisme.
6. La fi del franquisme.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.
Contribució de l’UD 12 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Conèixer els àmbits geopolítics en els quals s'emmarquen els conflictes estudiats. (Pàg. 239, Act. Migracions...; Pàg. 240, Act. 1 i 2).
Competència cultural i artística:
Tractament de la informació i competència digital: Buscar informació a Internet. (Pàg. 241, Act. 1; Pàg. 245, Zon@web). Realitzar un exercici d'història oral sobre la dona sota el franquisme. (Pàg. 235, Act. 2). Analitzar la informació procedent de diverses fonts: il·lustracions, esquemes, vinyetes, gràfics, etc. (Pàg. 230; Pàg. 231 Fotografies; Pàg. 233, Act. 1 i 3; Pàg. 235, Act. 1; Pàg. 236; Pàg. 237, Act. 1 i 2; Pàg. 238 Evolució...; Pàg. 243, Act. Conflictes... i Act. 1 i 2; Pàg. 245, Act. 4). Llegir i interpretar diferents tipus de textos històrics. (Pàg. 238, Act. La vida...; Pàg. 240, Act. Els orígens...; Pàg. 241, Act. Una veu...; Pàg. 245, Act. 5).
Competència en comunicació lingüística: Definir conceptes i argumentar les explicacions personals utilitzant el vocabulari pertinent. (Pàg. 231, Fotografies i Act. 1; Pàg. 232, Act. 1; Pàg. 233, Act. 2 i 3; Pàg. 235, Act. 1 i 2; Pàg. 237, Act. 4; Pàg. 239, Act. 1 a 4; Pàg. 243, Act. 4 i 5).
Competència matemàtica:
Competència per aprendre a aprendre: Relacionar i sintetitzar els continguts treballats al llarg de la UD.(Pàg. 232, Act. 1 i 2; Pàg. 233, Act. 1 a 4; Pàg. 235, Act. 1; Pàg. 237, Act. 2 i 4; Pàg. 239, Act. 5 i 6; Pàg. 241, Act. 2 i 3; Pàg. 243, Act. 3 a 5; Pàg. 244, Act. 1 i 3).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions sobre la planificació del procés de resolució de les activitats proposades. (Pàg. 235, Act. 1 i 2).

Objectius didàctics:
Identificar les característiques bàsiques del sistema polític franquista.
Avaluar els costos humans de la Guerra Civil i la situació de penúria econòmica que va haver de fer front la població durant la postguerra.
Comprendre la condició de les dones durant el franquisme.
Conèixer l'evolució de la política econòmica franquista, de l'autarquia al desarrollisme, i els canvis que va experimentar la societat espanyola a partir de la dècada del 1960.
Identificar els principals moviments d'oposició al franquisme i reflexionar de manera crítica sobre la repressió que va exercir el règim.
Analitzar les causes de la crisi de la dictadura des del principi dels anys 70 i comprendre la configuració del mapa polític que va possibilitar la transició a la democràcia.

Continguts:
El franquisme: una dictadura militar
La postguerra, misèria i autarquia.
La dona sota el franquisme.
L'època del desarrollisme i la modernització de la societat espanyola.
La repressió franquista i les forces polítiques de l'oposició.
Els últims anys del franquisme i la transició a la democràcia.
Localització dels principals esdeveniments de la postguerra en un eix cronològic.
Descripció i comentari de fotografies i vinyetes de l'Espanya franquista.
Valoració de les condicions econòmiques de la postguerra a partir de l'anàlisi d'una sèrie d'indicadors.
Lectura i comentari de diferents tipus de textos i documents històrics.
Elaboració d'un informe sobre la condició de les dones durant el franquisme.
Anàlisi de les causes i les conseqüències de l'emigració espanyola dels anys 60.
Posada en comú de les experiències recollides en una enquesta sobre la postguerra.
Anàlisi de la balança de pagaments espanyola durant l'època del desarrollisme.
Reflexió crítica sobre la repressió exercida pel franquisme.
Localització dels principals focus de resistència armada antifranquista i recerca d'informació sobre algunes de les accions més importants del maquis.
Elaboració d'un eix cronològic amb les principals etapes del franquisme.
Anàlisi d'un eslògan de propaganda política de l'oposició antifranquista.

Criteris d’avaluació:
Veure si saben explicar les característiques del sistema polític franquista.
Observar si daten correctament les etapes de la política exterior del franquisme.
Comprovar que saben definir alguns conceptes clau de l'economia de postguerra.
Descobrir si saben explicar el desarrollisme indicant quins en van ser els impulsors polítics, quins mitjans va utilitzar i quines en van ser les conseqüències.
Observar si saben identificar els canvis socials i econòmics que es van produir en la dècada dels seixanta.
Constatar que saben distingir i ordenar cronològicament les principals forces i moviments d'oposició al règim franquista.
Valorar si reconeixen la situació econòmica, política i social del final dels últims anys del règim franquista.

UD 13. Espanya en democràcia.
1. La instauració de la democràcia.
2. L’Espanya de les Autonomies.
3. La crisi del govern d’UCD.
4. L’etapa socialista (1982-1996).
5. Els governs del Partit Popular (1996-2004).
6. La societat espanyola en el canvi de segle.
Investiga... La nova immigració.
Dossier: La dona en l’Espanya actual.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió.

Contribució de l’UD 13 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Conèixer els àmbits geopolítics en els quals s'emmarquen els conflictes estudiats. (Pàg. 253, Act. 1; Pàg. 254, Act. 1; Pàg. 258, Act. Resultats…).
Competència cultural i artística:
Tractament de la informació i competència digital: Llegir i interpretar diferents tipus de textos i documents històrics. (Pàg. 252, Act. Constitució...; Pàg. 255, L'Al·locució...).
Buscar informació a Internet i en altres fonts de consulta. (Pàg. 259, Act. 2; Pàg. 263, Act. 3; Pàg. 265, Act. 4 i Zon@web). Analitzar la informació de vinyetes, cartells, taules i gràfics. (Pàg. 251, Act. 1; Pàg. 251 Act. 1 a 4; Pàg. 252, Imatges…; Pàg. 254, Act. 1; Pàg. 257, Act. 1 i 2; Pàg. 258, Act. Evolució; Pàg. 261, Investiga...; Pàg. 263, Act. 1 a 3; Pàg. 264, Act. 2; Pàg. 265, Act. 4).
Competència en comunicació lingüística: Definir conceptes i saber argumentar les explicacions personals utilitzant el vocabulari històric pertinent. (Pàg. 251, Act. 1; Pàg. 251, Act. 1; Pàg. 253, Act. 3; Pàg. 255, Act. 1 a 3; Pàg. 257, Act. 1 i 2; Pàg. 259, Act. 1 a 3; Pàg. 261, Act. 2 i Act. 3 Investiga…; Pàg. 263, Act. 1 i 4; Pàg. 264, Act. 1; Pàg. 265, Act. 4).
Competència matemàtica: Analitzar i interpretar dades de tipus numèric. (Pàg. 257, Act. 1 i 2).
Competència per aprendre a aprendre: Relacionar i sintetitzar els continguts treballats al llarg de la UD.(Pàg. 251, Act. 5 a 7; Pàg. 253, Act. 3; Pàg. 255, Act. 1 a 3; Pàg. 257, Act. 3 a 5; Pàg. 259, Act. 1 a 3; Pàg. 261, Act. 1 a 4; Pàg. 264, Act. 1 a 3).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions en relació amb la planificació i l'organització del procés de resolució de les activitats proposades. (Pàg. 263, Act. 3 i 4).

Objectius didàctics:
Conèixer els resultats de les eleccions democràtiques del juny del 1977 i l'evolució dels governs d'UCD, fins a l'intent colpista del 23-F.
Reconèixer els trets essencials de la Constitució del 1978 i l'estructura territorial resultant del nou Estat de les Autonomies.
Comprendre les raons que van donar lloc a la victòria del PSOE a les eleccions del 1982 i analitzar-ne la trajectòria política fins a les eleccions del 1996.
Comparar les accions polítiques de les dues legislatures del Partit Popular i comprendre les causes per les quals aquest partit va perdre les eleccions del 2004.
Explicar les accions que ha emprès l'actual govern socialista.
Analitzar els grans canvis socials i econòmics que s'han produït a la societat espanyola durant les dues últimes dècades.

Continguts:
La instauració de la democràcia, el primer govern d'UCD i la Constitució del 1978.
Els primers Estatuts d'Autonomia i la consolidació del mapa autonòmic.
La crisi del govern d'UCD i el cop d'Estat del 23-F.
L'etapa socialista (1982-1996).
Els governs del Partit Popular (1996-2004) i el retorn del PSOE.
La societat espanyola en el canvi de segle i la nova immigració.
La dona a l'Espanya actual. Les polítiques d'igualtat.
Localització dels principals personatges i esdeveniments històrics de l'Espanya en democràcia en un eix cronològic.
Enumeració dels partits polítics que es van enfrontar a les eleccions del 1977.
Descripció de la nova organització territorial de l'Estat de les Autonomies.
Lectura i comentari d'alguns articles de la Constitució espanyola del 1978.
Anàlisi i interpretació de vinyetes i cartells de propaganda de l'època.
Recerca d'informació a Internet sobre la Llei d'Igualtat efectiva entre homes i dones i sobre el sistema electoral espanyol.
Anàlisi de l'evolució de les despeses socials a Espanya en les dues últimes dècades.
Elaboració d'una proposta de llei per fomentar la igualtat entre sexes.
Anàlisi de l'evolució demogràfica d'Espanya en les últimes dècades.
Comentari d'un esquema sobre el funcionament del sistema electoral espanyol.
Elaboració d'un mapa conceptual sobre l'Espanya democràtica.
Valoració de les llibertats assolides a Espanya després de la conquesta de la democràcia.

Criteris d’avaluació:
Descobrir si saben explicar els principis de la Constitució espanyola del 1978.
Observar si completen correctament una explicació sobre la configuració de l'Estat de les Autonomies.
Veure si saben descriure la política duta a terme pels governs socialistes.
Confirmar que reconeixen les principals línies d'actuació dels governs del PP.
Comprovar si relacionen correctament una sèrie de mesures polítiques amb els governs democràtics que les van dur a terme.
Verificar que identifiquen els canvis socials que han tingut lloc a Espanya des de la instauració de la democràcia.

UD 14. La Unió Europea.
1. El procés de construcció: la CEE.
2. La creació de la Unió Europea.
3. Les institucions europees en l’actualitat.
4. Les polítiques comunes de la Unió Europea.
Dossier: La Unió Europea avui.
5. Els reptes de futur de la Unió Europea.
Investiga... Immigrants en la Unió Europea.
6. La integració d’Espanya en la Comunitat Europea.
7. Espanya, un país de la Unió Europea.
Periodització: 4 sessions amb dos temes per sessió (una de tres).
Contribució de l’UD 14 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Descriure l'àmbit geopolític i econòmic de la Unió Europea. (Pàg. 269, El Consell...; Pàg. 271, Evolució...; Pàg. 276, Act. 1; Pàg. 279, Act. 1).
Competència cultural i artística:
Tractament de la informació i competència digital: Llegir i interpretar alguns textos sobre el procés de construcció de la Unió Europea. (Pàg. 269, Act. 1 i 2; Pàg. 271, Act. 1 i 2). Buscar informació a Internet i en altres fonts de consulta alternatives al llibre de text. (Pàg. 279, Act. 3; Pàg. 285, Zon@web). Analitzar i interpretar la informació de cartells, il·lustracions, esquemes, gràfics, etc. (Pàg. 269, Act. La Europa...; Pàg. 270, Cartell...; Pàg. 273, Membres... i Institucions...; Pàg. 275, Act. 1 a 3; Pàg. 276, Act. 2; Pàg. 280; Pàg. 281, Act. 1; Pàg. 282; Pàg. 283, Ajudes... Recepcions...; Pàg. 284, Act. 3; Pàg. 285, Act. 4).
Competència en comunicació lingüística: Definir conceptes i argumentar les explicacions personals utilitzant el vocabulari pertinent. (Pàg. 269, Act. 3 i 4; Pàg. 271, Act. 1 i 2; Pàg. 273, Act. 1; Pàg. 275, Act. 3 a 5; Pàg. 276, Act. 3; Pàg. 278, Act. 1 i 2; Pàg. 281, Act. 1 a 5; Pàg. 283, Act. 1 a 3; Pàg. 284, Act. 2 i 3; Pàg. 285, Act. 4).
Competència matemàtica: Analitzar dades numèriques. (Pàg. 276, Act. 2; Pàg. 278, Ajuda...; Pàg. 281, Recaptació...).
Competència per aprendre a aprendre: Relacionar i sintetitzar els continguts treballats al llarg de la UD.(Pàg.269, Act. 3 i 4; Pàg. 271, Act. 3 i 4; Pàg. 273, Act. 1 i 2; Pàg. 275, Act. 4 i 5; Pàg. 278, Act. 1 i 2; Pàg. 281, Act. 1 a 3; Pàg. 283, Act. 3 a 5; Pàg. 284, Act., 1 i 2).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions en relació amb la planificació del procés de resolució de les activitats proposades. (Pàg. 279, Act. 3; Pàg. 285, Act. 4).

Objectius didàctics:
Reconèixer les diferents fases en el procés de construcció de la Unió Europea.
Identificar els països que formen part de la Unió Europea en l'actualitat.
Conèixer la composició i les funcions de les institucions de la Unió Europea.
Comprendre els pilars de les polítiques comunes de la Unió Europea.
Reconèixer la diversitat i les particularitats dels països que formen la UE.
Valorar els reptes als quals s'enfronta la Unió Europea en l'actualitat, posant una atenció especial en la immigració.
Descriure les principals etapes del procés d'integració d'Espanya a la Unió Europea i valorar-ne les conseqüències econòmiques i socials.

Continguts:
La Comunitat Econòmica Europea.
La creació de la Unió Europea.
Les institucions europees en l'actualitat.
Les polítiques comunes de la Unió Europea.
La Unió Europea en l'actualitat i els reptes de futur.
La integració d'Espanya a la Comunitat Europea.
Les conseqüències de la incorporació d'Espanya a la Unió Europea.
Enumeració dels països que formen la Unió Europea en l'actualitat.
Localització en el temps de les diferents fases del procés de creació de la UE.
Lectura i comentari d'alguns articles dels Tractats de Roma i de Maastricht.
Descripció de les funcions de les principals institucions de la Unió Europea.
Anàlisi del repartiment de les partides pressupostàries de la Unió Europea.
Explicació de la funció dels Fons Estructurals de la Unió Europea.
Recerca d'informació a Internet sobre la immigració a Europa.
Reflexió sobre els grans reptes als quals s'enfronta la UE en l'actualitat.
Anàlisi comparativa del nivell de renda per càpita dels països de la Unió Europea.
Valoració de l'evolució de l'economia espanyola després de la integració a la UE.
Elaboració d'un mapa conceptual sobre la Unió Europea.
Anàlisi d'un cartell publicitari amb la divisa de la Unió Europea.
Comentari d'un organigrama polític de la Unió Europea.

Criteris d’avaluació:
Descobrir si determinen les principals funcions de les institucions europees.
Comprovar si saben indicar la veracitat d'una sèrie d'afirmacions sobre les condicions exigides a Espanya per a la seva integració a la CEE.
Verificar que reconeixen les primeres institucions europees i alguns reptes de futur de la UE.
Observar si saben explicar d'on prové el pressupost de la UE.
Confirmar que saben identificar i localitzar en el temps els principals tractats de constitució de la UE.
Veure si saben classificar els països membres de la UE segons el seu any d'incorporació.
Assegurar-se que expliquen correctament les transformacions econòmiques que va significar per Espanya l'entrada a la Comunitat Europea.

UD 15. El món actual.
8.     El nou ordre internacional.
Investiga... El nou paper de l’ONU i l’OTAN.
2. Conflictes en el món actual.
3. La globalització.
4. Un món desigual.
5. La societat del segle XXI.
Investiga...La ciutat actual.
Dossier: Les dones en el Tercer Món.
6. La revolució tecnològica.
7. Els reptes del món actual.

Periodització: 5 sessions amb dos temes per sessió.
Contribució de l’UD 15 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Conèixer els àmbits geopolítics i econòmics en els quals s'emmarquen els esdeveni-ments i els conflictes estudiats. (Pàg. 289, Investiga...; Pàg. 290; Pàg. 291, Act. 1; Pàg. 293, Àrees...; Pàg. 294; Pàg. 297, Investiga...; Pàg. 303, Les migracions...).
Competència cultural i artística: Tractament de la informació i competència digital: Buscar informació a Internet. (Pàg. 299, Act. 3; Pàg. 303, Act. 2; Pàg. 305, Zon@web). Analitzar diferents tipus de textos i documents. (Pàg. 288, El paper...; Pàg. 291, Bin Laden...; Pàg. 303, Act. 1).
Analitzar la informació d’ il·lustracions, taules, gràfics, fotografies, etc (Pàg. 290; Pàg. 292; Pàg. 293, Act. 1; Pàg. 295, Distribució... i Acts. 1 i 2; Pàg. 297, Acts. 1 i 2; Pàg. 299, Act. 2; Pàg. 301, Internet... i Act. 1; Pàg. 303, Els residus...).
Competència en comunicació lingüística: Definir conceptes i argumentar les explicacions personals utilitzant el vocabulari pertinent de les ciències socials (Pàg. 288, Acts. 1 i 2; Pàg. 291, Acts. 2 a 4; Pàg. 293, Acts. 2 i 3; Pàg. 295, Acts. 3 i 4; Pàg. 297, Act. 1 Investiga…; i Acts. 3 i 4; Pàg. 299, Acts. 4 i 5; Pàg. 301, Acts. 2 i 3).
Competència matemàtica:
Competència per aprendre a aprendre: Relacionar i sintetitzar els continguts treballats al llarg de la UD.(Pàg. 288, Acts. 1 i 2; Pàg. 291, Acts. 2 a 4; Pàg. 293, Acts. 2 i 3; Pàg. 295, Acts. 3 i 4; Pàg. 297, Acts. 3 i 4; Pàg. 299, Act. 1; Pàg. 301, Acts. 2 i 3; Pàg. 303, Acts. 3 a 5; Pàg. 304, Acts. 1 a 3).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions per organitzar la recerca d'informació i per raonar i argumentar les opinions personals. (Pàg. 299, Acts. 4 i 5; Pàg. 303, Act. 2).

Objectius didàctics:
Reconèixer les característiques del nou ordre internacional i les causes que han fet dels Estats Units l'única superpotència mundial.
Identificar els principals conflictes bèl·lics del final del segle XX a Europa, l'Àsia i l'Àfrica, així com el paper del terrorisme en el panorama internacional.
Explicar en què consisteix la globalització i quins efectes té sobre l'economia.
Comprendre les causes que expliquen les desigualtats entre centre i perifèria.
Valorar els grans canvis socials que s'han produït els últims anys.
Prendre consciència dels problemes de les dones al tercer món.
Reconèixer els avenços científics i tècnics que s'han produït en les darreres dècades i reflexionar sobre els reptes presents i futurs del món actual.

Continguts:
El nou ordre internacional: el lideratge dels Estats Units.
Els conflictes en el món actual: les guerres i el fonamentalisme islàmic.
La globalització i el fenomen de la mundialització.
Les desigualtats en el món actual: centre i perifèria.
La societat del segle XXI: el nou paper de la dona i els nous models socials.
La situació de les dones al tercer món.
Els canvis científics i tècnics; l'era de les comunicacions.
Els reptes del món actual: el creixement sostenible i la justícia social.
Localització geogràfica dels principals conflictes bèl·lics en el món actual.
Lectura i comentari de diferents tipus de documents.
Observació, anàlisi i interpretació de la informació continguda en fotografies, gràfics, sèries estadístiques i il·lustracions.
Anàlisi de les causes dels principals conflictes bèl·lics del nostre temps: els conflictes nacionalistes a l'est d'Europa, el fonamentalisme islàmic, etc.
Reflexió crítica sobre les intervencions militars americanes en altres països.
Valoració de la revolució científico-tècnica que ha tingut lloc en les últimes dècades.
Elaboració d'un mapa conceptual sobre els problemes del món actual.
Anàlisi i comentari d'un mapa anamòrfic sobre els conflictes actuals.
Recerca d'informació a Internet sobre la problemàtica del canvi climàtic.
Valoració de la recerca de solucions pacífiques a qualsevol mena de conflicte.
Anàlisi crítica del procés de globalització com l'únic model econòmic possible.

Criteris d’avaluació:
Observar si defineixen correctament el significat de globalització.
Confirmar que determinen la veracitat d'una sèrie de frases sobre les principals característiques de l'ordre internacional actual.
Verificar que identifiquen les principals innovacions tecnològiques i científiques del segle XX i que les valoren críticament.
Comprovar que reconeixen la creixent desigualtat que hi ha al món com a conseqüència de la globalització.
Descobrir si identifiquen les causes dels reptes que ha d’afrontar la humanitat.
Constatar que saben comparar els models socials dels països occidentals i els països del Tercer Món.

UD 16. L’art del segle XX.
1. La ruptura artística del segle XX.
2. La nova arquitectura.
3. Les primeres avantaguardes del segle XX.
4. Les tendències abstractes.
5. Les darreres tendències.
6. L’escultura.
7. Les avantguardes a Espanya.
Dossier: Pablo Picasso,un gran intèrpret del segle XX.

Periodització: 4 sessions amb dos temes per cesio (una és la de Picasso).
Contribució de l’UD 16 al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: no hi ha.
Competència cultural i artística: Conèixer les particularitats dels principals corrents artístics del segle XX i valorar la funció social de l'art. (En totes les activitats). Desenvolupar el sentit estètic i la capacitat d'emocionar-se davant les obres d'art. (Pàg. 308 i 309; Pàg. 310; Pàg. 311, Act. 2; Pàg. 314; Pàg. 316; Pàg. 317, Antonio López; Pàg. 318; Pàg. 319; Pàg. 321; Pàg. 325, Act. 3).
Tractament de la informació i competència digital: Buscar informació a Internet. (Pàg. 321, Act. 1 i 2; Pàg. 323, Act. 3; Zon@web). Analitzar i comentar diferents tipus d'obres d'art. (Pàg. 308; Pàg. 309, Act. Picasso; Pàg. 310; Pàg. 312; Pàg. 314; Pàg. 316; Pàg. 318; Pàg. 323, Act. 1 a 3).
Competència en comunicació lingüística: Descriure les característiques d'una obra d'art; definir conceptes i argumentar les explicacions utilitzant el vocabulari propi de la història de l'art. (Pàg. 308, Act. Oteiza...; Pàg. 309, Act. 1 a 4; Pàg. 311, Act. 2; Pàg. 313, Act. 1; Pàg. 315, Act. 2 i 3; Pàg. 317, Act. 1 a 3; Pàg. 319, Act. 1 a 3; Pàg. 321, Act. 3; Pàg. 323, Act. 3).
Competència matemàtica:
Competència per aprendre a aprendre: Relacionar i sintetitzar els continguts treballats en cada apartat. (Pàg. 309, Act. 1 a 4; Pàg. 311, Act. 1 i 2; Pàg. 313, Act. 1 i 2; Pàg. 315, Act. 1 a 4; Pàg. 317, Act. 1 a 3; Pàg. 319, Act. 1 a 3; Pàg. 321, Act. 1 a 3; Pàg. 323, Act. 1 a 3; Pàg. 324, Act. 1 i 2).
Autonomia i iniciativa personal: Prendre decisions per organitzar la recerca d'informació i desenvolupar les habilitats de planificació. (Pàg. 321, Act. 1 i 3; Pàg. 323, Act. 3). Manifestar les preferències artístiques personals. (Pàg. 311, Act. 2; Pàg. 313, Act. 2; Pàg. 315, Act. 4; Pàg. 312, Act. 2; Pàg. 323, Act. 3; Pàg. 325, Act. 3).

Objectius didàctics:
Comprendre la gran revolució estètica de l'art que va tenir lloc al segle XX i relacionar-la amb els esdeveniments i les inquietuds de l'època.
Distingir les primeres avantguardes artístiques del segle XX.
Identificar les particularitats de les tendències abstractes del segle XXI, així com els artistes més representatius de cada una d'elles.
Reconèixer les característiques de les tendències artístiques de la societat de masses.
Valorar els canvis que ha experimentat l'arquitectura i l'escultura del segle XX en relació amb les tendències del segle anterior.
Identificar els principals artistes avantguardistes a Espanya, i analitzar l'evolució de l'obra de Pablo Picasso.

Continguts:
La ruptura artística del segle XX.
La nova arquitectura: el funcionalisme, l'organicisme i les últimes tendències.
Les primeres avantguardes del segle XX: fauvisme, cubisme, futurisme, expressionisme, dadaisme i surrealisme.
Les tendències abstractes: l'art minimalista, el pop-art i l'informalisme.
Les últimes tendències: el pop-art, l'hiperrealisme i altres tendències.
L'escultura: el trencament amb el naturalisme, Calder i Moore.
Les avantguardes a Espanya: arquitectura, pintura i escultura.
Pablo Picasso, un gran intèrpret del segle XX.
Descripció de les característiques dels principals corrents artístics.
Anàlisi i interpretació de pintures, escultures i obres arquitectòniques dels diferents estils artístics estudiats.
Elaboració d'un àlbum sobre l'obra de Pablo Picasso.
Recerca d'informació a Internet sobre l'obra d'alguns artistes del segle XX.
Reconeixement de les obres més importants dels artistes estudiats.
Descripció dels materials utilitzats en la construcció d'algunes obres.
Elaboració d'un mapa conceptual sobre l'art del segle XX.
Valoració de les motivacions de l'artista a través de l'observació de la seva obra.
Desenvolupament de la sensibilitat estètica i valoració del patrimoni artístic.
Justificació i argumentació de les preferències artístiques personals.

Criteris d’avaluació:
Comprovar que reconeixen les característiques dels principals moviments artístics del segle XX.
Observar si saben determinar la veracitat d'una sèrie d'afirmacions sobre les escoles de l'art abstracte.
Confirmar que expliquen adequadament la influència del context històric en el canvi estètic del segle XX.
Constatar que enumeren els principals moviments arquitectònics del segle XX.
Descobrir si reconeixen la disciplina en què van destacar els grans artistes del segle XX.
Valorar si saben citar algunes de les obres més importants dels principals corrents artístics del segle XX.
Veure si identifiquen diverses obres i les relacionen amb l'estil artístic corresponent.

UD 17 (Annex): Les Illes Balears a l’Edat Contemporània.
1. Les Illes Balears al segle XVIII.
2. Economia i societat a les Illes Balears al segle XVIII.
3. Les Illes Balears al segle XIX.
4. Transformacions econòmiques i socials al segle XIX.
5. Les Illes Balears al primer terç del segle XX.
6. L’economia i la població de les Illes Balears fins al 1936.
7. La Guerra Civil i el franquisme a les Illes Balears.
8. Les Illes Balears en democràcia.
9. Art i cultura a les Illes Balears fins al 1950.
10. Art i cultura a les Illes Balears des del 1950.

Periodització: 5 sessions amb dos temes per sessió.
Contribució de l’UD 17 (sobre Illes Balears) al desenvolupament de les competències bàsiques:
Competència social i ciutadana: Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema.
Coneixement i interacció amb el món físic: Diferenciar les zones republicanes i insurrectes en un mapa. (Pàg. 16, Act. 1 i 2) Relacionar el medi amb les activitats econòmiques i les repercusions mediambientals. (Pàg. 5, Act. 1 i 2, Quadre; Pàg. 15, Act. 1 a 4; Pàg. 19, Act. 4; Pàg. 21, Act. 1).
Competència cultural i artística: Observar i descriure obres d’art de les Illes Balears. (Pàg. 5, Act. 1 i 2, Quadre; Pàg. 6, Act. El Barroc; Pàg. 21, Act. 1, Joves i taronges… i 1 a 4; Pàg. 23, Act. 1 a 3). Definir i explicar el moviment literari de la Renaixença (Pàg. 10, Act. La Renaixença).
Tractament de la informació i competència digital: Analitzar atles, quadres, nombres i gràfics (Pàg. 5, Act. 1 i 2, Quadre; Pàg. 14, Act. 1 a 3, Evolució…; Pàg. 16, Act. 1 i 2; Pàg. 19, Act. 1 i 2, Població…). Buscar informació. (Pàg. 13, Act. 1, Resultats…; Pàg. 16, Act. 3; Pàg. 23, Act. 3).
Competència en comunicació lingüística: Llegir i elaborar textos de diverses tipologies. (Pàg. 5, Act. 1 a 4; Pàg. 7, Act. 1 a 5; Pàg. 9, Act. 1 a 5; Pàg. 17, act. 1 a 4; Pàg. 23, Act. Poetes i Novel·listes…). Definir termes per millorar el vocabulari de l'alumnat. (Pàg. 10, Act. La Renaixença).
Competència matemàtica: Calcular diversos valors. (Pàg. 8, Act. 1 i 2, Contribució…; Pàg. 11, Act. 1 a 6; Pàg. 13, Act. 1, Resultats…; Pàg. 14, Act. 1 a 3, Evolució…; Pàg. 19, Act. 1 i 2, Població…). Identificar elements geomètrics. (Pàg. 23, Act. 1, Mosaic…).
Competència per aprendre a aprendre: Analitzar I sintetitzar els principals continguts del tema. (Pàg. 5, Act. 1 a 4; Pàg. 7, Act. 1 a 5; Pàg. 9, Act. 1 a 5; Pàg. 11, Act. 1 a 6; Pàg. 15, Act. 1 a 4). Ordenar i classificar els continguts treballats. (Pàg. 13, Act. 1; Pàg. 21, Act. 2).
Autonomia i iniciativa personal: Reflexionar i extreure conclusions personals i defensar-les. (Pàg. 7, Act. El problema; Pàg. 8, Act. 1 i 2, Contribució…; Pàg. 19, Act. 4). Planificar, idear, analitzar i relacionar els continguts així com cercar informació. (Pàg. 12, Act. 1, Caricatura…; Pàg.16, Act. 3; Pàg. 19, Act. 4; Pàg. 21, Act. 3 i 4).

Objectius didàctics:
Reconèixer els dos bàndols enfrontats a la Guerra de Successió i les repercussions polítiques a les Illes Balears.
Explicar les transformacions econòmiques i socials de les Illes Balears al segle XIX.
Diferenciar els sectors balears que van donar suport als liberals i els absolutistes.
Desenvolupar les transformacions econòmiques i socials del s. XIX a les Illes Balears.
Observar i descriure tècnicament obres artístiques contemporànies.
Exposar la evolució econòmica i demogràfica de les Illes Balears al llarg del segle XX.
Conèixer els principals esdeveniments de la història contemporània a les Illes Balears.

Continguts:
Les Illes Balears al segle XVIII: la Guerra de Successió, el decret de Nova Planta i Menorca sota el domini britànic.
Identificació de les principals activitats econòmiques a les Illes Balears al segle XVIII.
Distinció dels grups socials balears al segle XVIII.
La Il·lustració a Mallorca.
Les Illes Balears al segle XIX: la Guerra del Francès, el liberalisme i la Restauració.
Transformacions econòmiques i socials al segle XIX.
L’evolució política de les Illes Balears al primer terç del segle XX: el regnat d’Alfons XIII, la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República.
Interpretació d’una taula per conèixer els resultats electorals a les Balears celebrades durant la Segona República.
L’economia i la població de les Illes Balears en el primer terç del segle XX.
La Guerra Civil i el franquisme a les Illes Balears.
Cerca d’informació per a complementar els continguts estudiats.
Les Illes Balears en democràcia: des del procés autonòmic fins als nostres dies, l’economia de les Illes Balears i la integració a la Unió Europea.
L’art i la cultura a les Illes Balears durant el segle XX.

Criteris d’avaluació:
Confirmar que descriuen correctament l’economia de les Illes Balears durant el segle XVIII.
Descobrir si detecten els principals esdeveniments que defineixen l’evolució política balear al segle XIX.
Comprovar que expliquen el desenvolupament demogràfic i comercial a les Illes Balears durant el segle XIX.
Veure si daten els corrents artístics contemporanis presents a les Illes Balears i esmenten artistes i obres rellevants.
Verificar que exposen les transformacions econòmiques i socials de les Illes Balears al segle XIX.
Assegurar-se que descriuen el context històric en el qual es van produir fets clau del primer terç del segle XX.
Observar si ordenen cronològicament els fets polítics i econòmics més rellevats de les Illes Balears durant la democràcia.
Veure si són capaços d'identificar l’autor d’una pintura de l’art contemporani balear.
lles Balears.
Cerca d’informació per a complementar els continguts estudiats.
Les Illes Balears en democràcia: des del procés autonòmic fins als nostres dies, l’economia de les Illes Balears i la integració a la Unió Europea.
L’art i la cultura a les Illes Balears durant el segle XX.

Criteris d’avaluació:
Confirmar que descriuen correctament l’economia de les Illes Balears durant el segle XVIII.
Descobrir si detecten els principals esdeveniments que defineixen l’evolució política balear al segle XIX.
Comprovar que expliquen el desenvolupament demogràfic i comercial a les Illes Balears durant el segle XIX.
Veure si daten els corrents artístics contemporanis presents a les Illes Balears i esmenten artistes i obres rellevants.
Verificar que exposen les transformacions econòmiques i socials de les Illes Balears al segle XIX.
Assegurar-se que descriuen el context històric en el qual es van produir fets clau del primer terç del segle XX.
Observar si ordenen cronològicament els fets polítics i econòmics més rellevats de les Illes Balears durant la democràcia.
Veure si són capaços d'identificar l’autor d’una pintura de l’art contemporani balear.

No hay comentarios: