Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

viernes, 19 de junio de 2015

Programa de geomorfologia estructural, dinàmica i climàtica.

PROGRAMA DE GEOMORFOLOGIA ESTRUCTURAL, DINÀMICA I CLIMÀTICA, 
*Font: Rosselló, V. M.; et al. Manual de geografía física. Universitat de València. 1994. pp. 185-438.


PART IV. GEOMORFOLOGIA ESTRUCTURAL.
10. GEOMORFOLOGIA: OBJECTIUS, MÈTODES I TÈCNIQUES. L’ESTRUCTURA DEL GLOBUS.
10.1. BREU ULLADA HISTÒRICA.
10.2. MÈTODES, TÈCNIQUES I ENFOCAMENTS.
10.2.1. Mètodes d’investigació.
10.2.2. Mètodes d’anàlisi.
10.2.3. Causalitat i enfocaments de la geomorfologia.
10.3. ESTRUCTURA DEL GLOBUS. LA LITOSFERA.
10.3.1. Els ensenyaments de les ones sísmiques.
10.3.2. L’estructura interna de la terra.

11. TECTÒNICA DE PLAQUES. CRATONS, ESCUTS I MASSISSOS. RELLEU ACLINAL I MONOCLINAL.
11.1. LA TECTÒNICA DE PLAQUES.
11.1.1. Zones d’expansió.
11.1.2. Zones de compressió o convergència.
11.1.3. Geometria de les plaques.
11.2. ESCUTS I MASSISSOS.
11.2.1. Els escuts.
11.2.2. Els massissos antics.
11.3. EL RELLEU ACLINAL I MONOCLINAL
11.3.1. El relleu aclinal.
11.3.1. El relleu monoclinal. Las cuestas.

12. PLEGAMENTS I SERRALADES.
12.1. CAUSES I PROVES DELS MOVIMENTS CORTICALS.
12.1.1. Isostàsia, epirogènia i orogènia.
12.1.2. Proves dels moviments.
12.2. ELS ELEMENTS TECTÒNICS.
12.2.1. Els plecs simples.
12.2.2. Plecs distordionats i complexos.
12.3. MUNTANYES DE PLEGAMENT I SERRALADES.
12.3.1. Estructures senzilles i intracontinentals.
12.3.2. Estructures compostes i complexes.
12.4. NOCIÓ ACTUALITZADA DE GEOSINCLINAL-OROGEN.
12.4.1. El concepte actual de geosinclinal.
12.4.2. Geosinclinals-orògens.

13. FRACTURES I FALLES.
13.1. DEFORMACIÓ I TECTODINÀMICA.
13.1.1. Deformació i fracturació de les roques.
13.1.2. Classes de falles.
13.1.3. La disposició de les falles.
13.1.4. El diaclasament de les roques.
13.2. LES FORMES ORIGINADES PER FRACTURES I FALLES.
13.2.1. Les formes tectòniques.
13.2.2. Zones de trituració (i filons).
13.2.3. Accidents produïts per erosió diferencial i falles transcurrents.
13.2.4. Xarxa hidrogràfica, falles i fractures.

PART V. GEOMORFOLOGIA DINÀMICA.
14. PROCESSOS DE MODELAT.
14.1. PRINCIPIS, FORCES, SISTEMES.
14.1.1. Sistemes i principis.
14.1.2. Forces externes.
14.2. CONDICIONS MECÀNIQUES DE LA ROCA, LA REGOLITA.
14.2.1. Propietats físiques de sòls i sediments.
14.2.2. El moviment de sòl i la regolita sobre el substrat.
14.2.3. la resistència mecànica.
14.3. LA METEORITZACIÓ.
14.3.1. La meteorització mecànica.
14.3.2. La meteorització química.

15. LES ROQUES I EL SEU MODELAT.
15.1. LITOLOGIA. ORIGEN I TRANSFORMACIONS DE LA ROCA.
15.1.1. Roques ígnies.
15.1.2. Roques sedimentàries.
15.1.3. Roques metamòrfiques.
15.2. COMPOSICIÓ DE LES ROQUES.
15.2.1. Els minerals de la litosfera.
15.2.2. Les roques segons la seva composició.
15.2.3. Sediments i sedimentologia.
15.3. MODELAT DE LES ROQUES.
15.3.1. Modelat de les roques sedimentàries.
15.3.2. Modelat de les roques cristal·lines.
15.3.3. Laves i roques piroclàstiques. Paisatge volcànic.
15.4. MODELAT DELS CALCARIS MASSISSOS: EL CARST.
15.4.1. Formes elementals de l’exocarst.
15.4.2. Endocarst i circulació de les aigües.

16. L’AIGUA CORRENT I LES FORMES ASSOCIADES. (EL MODELAT FLUVIAL).
16.1. HIDRAÙLICA FLUVIAL.
16.1.1. Escolament difús i concentrat. Naturalesa del flux.
16.1.2. Gradient i fondària. Velocitat i turbulència.
16.1.3. El transport i el desgastament de la càrrega.
16.1.4. Incisió i rebliment del canal.
16.1.5. L’erosió sobre la roca.
16.1.6. L’erosió sobre els al·luvions.
16.1.7. Dipòsits dels llits fluvials.
16.1.8. Mecanismes d’al·luvionament.
16.2. PROCESSOS I FORMES FLUVIALS.
16.2.1. Els canals de pla d’inundació. Meandres i braiding.
16.2.2. Plans d’inundació convexos.
16.2.3. Plans d’inundació llisos.
16.2.4. Els deltes.
16.2.5. Els cons al·luvials.
16.2.6. Les terrasses fluvials.
16.2.7. Rius inadaptats.
16.3. CONQUES I RIUS: GEOMETRIA.
16.3.1. Geometria hidràulica.
16.3.2. Nivell de base i perfil longitudinal.
16.3.3. Els perfils transversals.
16.3.4. Densitat i ordre de cursos.
16.3.5. Cabal i àrea de la conca.
16.3.6. Conques, sistemes i xarxes.

17. EL DESENVOLUPAMENT DE VESSANTS.
17.1. LA CONTRIBUCIÓ DE L’AIGUA.
17.1.1. Infiltració de la pluja.
17.1.2. Escolament i erosionabilitat.
17.1.3. Filets (regalls) i xaragalls (còrrecs).
17.1.4. Modelats complexos d’escolament.
17.1.5. Moviment del material dissolt.
17.2. EL MOVIMENT GRAVITATORI DELS CLASTS INDIVIDUALS.
17.2.1. Caiguda lliure o solsida (enderrossall).
17.2.2. Esllavissada de blocs i roca.
17.2.3. Enfonsament rotacional de blocs.
17.2.4. El crep o reptació de blocs i les colades de pedres.
17.3. ELS MOVIMENTS DE MASSA.
17.3.1. Reptació de regolita (creep de sòl).
17.3.2. Solsides de terra (slump).
17.3.3. Colades de fang.
17.3.4. Allaus.
17.3.5. La solifluxió.
17.4. FORMA I PERFIL DELS VESSANTS.
17.4.1. Mesurament i cartografia. Perfils.
17.4.2. Retrocés i rebaixament.
17.4.3. Desenvolupament complex de vessants.

18. PEDIMENTS, INSELBERGS, GLACIS I D’ALTRES APLANAMENTS.
18.1. FORMES VARIADES I CONVERGENTS.
18.1.1. Àmbits desèrtics i subdesèrtics.
18.1.2. Àmbit mediterrani (i encontorns).
18.1.3. Les sabanes i els inselbergs.
18.1.4. Les conques intermontanes.
18.2. EXPLICACIONS MORFOGENÈTIQUES.
18.2.1. Formes i definicions.
18.2.2. Processos àrids i subàrids.
18.3.3. Processos intertropicals humits.

19. EL MODELAT LITORAL.
19.1. FACTORS I AGENTS.
19.1.1. Nivells marins, rocam i estructura.
19.1.2. Els agents mecànics, químics i biològics.
19.2. ELS PROCESSOS LITORALS.
19.2.1. L’erosió.
19.2.2. L’acumulació o acreció.
19.2.3. El transport.
19.3. LES FORMES RESULTANTS DE PROCESSOS CONCRETS.
19.3.1. Les costes baixes.
19.3.2. Penya-segats i plataformes.
19.4. EVOLUCIÓ I FORMES LITORALS EN CONDICIONS ESPECIALS.
19.4.1. Els escuts coral·lins.
19.4.2. Deltes i estuaris.
19.4.3. Albuferes i maresmes.
19.4.4. Les dunes litorals.
19.4.5. L’impacte humà al litoral.

20. MODELAT ANTROPOGÈNIC I GEOMORFOLOGIA APLICADA.
20.1. ELS PROCESSOS NATURALS MODIFICATS.
20.1.1. Influx en els processos endògens.
20.1.2. Efectes sobre els processos exògens.
20.2. ELS PROCESSOS ARTIFICIALS.
20.2.1. L’aprofitament de recursos.
20.2.2. L’home i les aigües.
20.2.3. L’habitat humà.
20.3. ASPECTES ZONALS DE L’INFLUX ANTRÒPIC.
20.4. GEOMORFOLOGIA APLICADA.
20.4.1. Un regadiu nou en medi àrid.
20.4.2. Geomorfologia fluvial i protecció civil.
20.4.3. Planificació litoral i defensa del paisatge.

PART VI. GEOMORFOLOGIA CLIMÀTICA.
21. INTRODUCCIÓ A LA GEOMORFOLOGIA CLIMÀTICA.
21.1. ZONALITAT I DIVISIÓ MORFOCLIMÀTICA DE LA TERRA.
21.1.1. Azonal i zonal.
21.1.2. Divisió morfoclimàtica de la terra.
21.2. ELS MECANISMES MORFOCLIMÀTICS DE LA TERRA.
21.2.1. El capteniment de les roques.
21.2.2. Influx directe i indirecte del clima.
21.3. PALEOCLIMES I PALEOFORMES, HERETATGES I ALTERNANCES.
21.3.1. Els heretatges morfoclimàtics i la seva identificació.
21.3.2. Les alternances climàtiques.
22. ELS DOMINIS INTERTROPICALS HUMITS.
22.1. ELS SÒLS I EL SEU SIGNIFICAT GEOMÒRFIC.
22.1.1. La laterita.
22.1.2. Els latosòls rojos.
22.1.3. Els sòls fersialitics rojos i grocs.
22.1.4. Significat geomòrfic dels sòls.
22.2. EL PAISATGE DE SABANA.
22.2.1. Processos i formes.
22.2.2. El carst intertropical.
22.2.3. Sabanes relictes.
22.3. EL PAISATGE DE SELVA PLUVIAL.
22.3.1. Les formes de les conques.
22.3.2. Les formes de muntanya.

23. ELS PAISATGES TEMPERATS HUMITS.
23.1. L’ÀMBIT FORESTAL TEMPERAT.
23.1.1. La meteorització i els processos.
23.1.2. Els sòls forestals.
23.1.3. Paleoclimes i heretatges.
23.1.4. L’impacte humà.
23.2. PRADERIES I PAMPA.
23.2.1. Praderies holàrtiques.
23.2.2. Praderies australs.
23.2.3. Origen de les praderies. La intervenció humana.
23.2.4. Formes de modelat.

24. EL RELLEU DELS PAÏSOS FREDS.
24.1. EL DOMINI PERIGLACIAL.
24.1.1. Definicio i extensió de periglacial.
24.1.2. Processos i formes periglacials.
24.1.3. El paisatge periglacial.
24.2. EL DOMINI GLACIAL.
24.2.1. Glaceres i casquets.
24.2.2. Una visió cronològica.
24.2.3. Processos i formes glacials.
24.2.4. Processos i formes fluvioglacials.

25. ELS PAISATGES ÀRIDS, SEMIÀRIDS I MEDITERRANIS.
25.1. CONDICIONS CLIMÀTIQUES I ÀMBITS.
25.1.1. Climes secs.
25.1.2. Àmbit i dominis.
25.1.3.Els heretatges paleoclimàtics.
25.1.4. L’influx antròpic.
25.2. MORFOGÈNESI NO EÒLICA.
25.2.1. La meteorització.
25.2.2. Sòls i crostes.
25.2.3. Acció de l’aigua i moviments de massa.
25.2.4. L’endorreisme.
25.2.5. Els paisatges desèrtics.
25.3. PROCESSOS I FORMES EÒLICS.
25.3.1. L’energia dels processos.
25.3.2. L’erosió eòlica.
25.3.3. El transport i l’acumulació eòlics.
25.3.4. El loess.
25.4. ELS PAISATGES MEDITERRANIS.
25.4.1. L’àmbit mediterrani.
25.4.2. Clima i vegetació.
25.4.3. Sòls i paleosòls.

25.4.4. Morfogènesi i desequilibris.

No hay comentarios: