Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

martes, 13 de septiembre de 2016

Economia de 4rt ESO 2016-2017. Normativa d'avaluació.

ECONOMIA 4RT ESO. IES SON FERRER.
NORMATIVA D’AVALUACIÓ 2016-2017.
Normativa d'avaluació de 4rt ESO.
Hi haurà tres avaluacions, o el que determinin l’IES i la normativa de la Conselleria d’Educació. S’aprovarà el curs amb una mitja ponderada de 5, havent de sumar 15 punts entre les tres avaluacions al final del curs; es podrà aprovar si se suspèn una avaluació amb un 4 però no amb un 3, ni tampoc si es suspenen dues avaluacions amb un 4.
Cada avaluació s’aprovarà si s’aprova la mitja de les notes de les distintes Unitats Didàctiques (UD). Es podrà aprovar si se suspèn una UD amb un 4 però no amb un 3, ni tampoc si se suspenen dues UD amb un 4.
El conceptes i els procediments se valoraran en exàmens escrits i/o orals, en grup o individuals, amb apunts i sense apunts, d’acord amb la programació d’aula.
Els procediments se valoraran amb el control dels apunts de classe, i les activitats, exercicis i els treballs específics que comani el professor.
L'actitud valorarà la conducta, participació i assistència de l'alumne.

Recuperacions i avaluacions extraordinàries i especials.
La recuperació es farà en exàmens escrits i/o orals, d'acord amb la programació d'aula.
La recuperació d’una UD es farà oralment abans del següent examen d’UD, i comprendrà les competències bàsiques assenyalades.
La recuperació d’una avaluació durant el curs es farà oralment abans del final de la següent avaluació, i comprendrà les competències bàsiques assenyalades.
L’avaluació ordinària final (recuperació) de juny i les avaluacions extraordinàries de setembre i febrer seran en les dates acordades pel centre, i comprendran exàmens escrits i un quadern de treball amb activitats de recuperació de competències bàsiques comanades pel professor, que els alumnes hauran de presentar al principi de l’examen. Per regla general, que pot variar segons la programació d'aula, valdran 7 punts els exàmens i 3 punts el quadern de treball.
Els alumnes amb NEE, NESE o disfuncions d’aprenentatge importants rebran un tracte individualitzat, amb adaptacions curriculars significatives o no significatives segons cada cas, i es valoraran de manera distinta a la general els conceptes, els procediments i l’actitud, a més de tenir treballs, exàmens i recuperacions especials si cal. Se fomentarà el treball en grup amb alumnes avençats que puguin ajudar-los.

Criteris de qualificació:
S'aplicaran les proporcions següents per a cada una de les avaluacions:
Coneixements conceptuals (proves objectives): 50%.
Coneixements procedimentals (activitats): 30 %.
Actitud (conducta, participació i assistència): 20%.

Sobre la programació d'aula.
Els conceptes (5 punts) se valoraran en dos tipus de proves escrites.
El primer tipus, amb valor de 2,5 punts, serà una prova sobre tota la UD. En aquest examen, quan el professor ho estableixi, els alumnes que hagin fet correctament els apunts i les activitats podran participar en grups de 2 o 3 membres, a més de consultar i dialogar sobre els materials manuscrits per ells mateixos, i està previst que en qualque examen àdhuc es pugui utilitzar el llibre, per a valorar la rapidesa i cura en la recerca i anàlisi d’informació. El temps en tots aquests exàmens serà limitat, per a estimular la preparació prèvia i l’atenció.
El segon tipus de prova, amb valor de 2,5 punts, serà un examen individual i sense apunts sobre les competències bàsiques de la UD. El contingut el detallarà el professor en cada cas, i en general consistirà en les activitats de conceptes i sintesi de competències de cada UD.
Els alumnes hauran de tenir un mínim de 5 de mitja ponderada d’aquestes dues proves i tenir al manco un 3 sobre 10 en la segona prova per a poder aprovar l’avaluació de la UD, i si la suspenen podran recuperar-la amb un examen oral en temps de pati, que consistirà únicament en el segon tipus de prova, havent en aquest cas per recuperar una nota màxima de 5.
Procediments (3 punts): se valoraran en cada UD el subratllat i apunts correctes a llapis en el llibre de text (si hagués finalment), la regularitat en l’ús i la bona organització de l’agenda, la realització al quadern de treball en temps i amb correcció dels apunts de classe i de les activitats sobre les qüestions. A més, en l'avaluació se valorarà la realització voluntària dels treballs de recerca individuals (0,5 punts) i de grup (0,5 punts), que preferiblement se publicaran en el bloc personal de l'alumne per a fomentar les TIC, i aquests punts incrementaran la nota general global. El professor valorarà aquests treballs de recerca en una entrevista.
Actitud (2 punts): se valoraran la participació i bona conducta en l’aula (1 punt) i la puntualitat i assistència (1 punt).
Es fomentarà la consulta de llibres en biblioteques i el treball amb mitjans de comunicació com diaris i revistes, ràdio i televisió, i medis digitals.
Es promouran activitats d’aprenentatge lúdic de tipus competitiu entre grups.

RECUPERACIÓ.
La recuperació de les UD suspeses es farà en proves individuals i orals en els temps de pati en les dates que determini el professor després de entrevistar l'alumne, abans de les proves de la següent UD, excepte quan hi hagi malalties, viatges o causes de força major.
El mateix s'entèn per a recuperar les avaluacions suspeses. L'avaluació final de juny per a recuperar serà escrita i comprendrà totes les competències bàsiques de les avaluacions suspeses.
En canvi, les avaluacions extraordinàries de setembre i febrer, que comprendran tot el temari, seran escrites i en les dates acordades pel centre. Els alumnes hauran de presentar al principi de l’examen un quadern de treball (fins a 3 punts) amb les respostes als exercicis de les competències bàsiques de cada UD i que consisteixen generalment en un esquema general, unes preguntes de síntesi i exercicis complementaris. L’examen versarà només sobre aquestes competències bàsiques.

AVALUACIONS ESPECIALS.
Els alumnes amb NEE o disfuncions d’aprenentatge importants rebran un tracte individualitzat, amb adaptacions curriculars no significatives o, si cal, significatives, i en aquest segon cas el professor podria valorar els conceptes en 4 punts, els procediments en 3 punts, i l’actitud i assistència en 3 punts. Se fomentarà el seu treball en grup amb alumnes avençats que puguin ajudar-los, i podran tenir exàmens i treballs especials adaptats a la seva realitat.

METODOLOGIA.
Explicació del professor en la part conceptual, amb aclariment continu dels dubtes.
Participació dels alumnes: se fomenta la participació dels alumnes en l’explicació de la matèria i la resolució de les activitats, per incentivar la seva implicació.

MATERIALS.
Materials de llibres de text d'Economia adaptats a 4rt ESO.
Quadern d’apunts i activitats.
Blogs personals dels alumnes, el professor i altres.
Pissarra i projector digital.

Diaris, revistes, llibres i webs de consulta.

No hay comentarios: