Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

lunes, 2 de enero de 2017

Programa de Geomorfologia.

PROGRAMA DE GEOMORFOLOGIA.
TEMA 0. GEOMORFOLOGIA.
TEMA 1. ELS MATERIALS DE L’ESCORÇA DE LA TERRA.
TEMA 2. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TERRA.
TEMA 3. DINÀMICA DE L’ESCORÇA TERRESTRE.
TEMA 4. GEOMORFOLOGIA ESTRUCTURAL.
TEMA 5. LITOLOGIA I MODELAT: RELLEUS A ROQUES CRISTAL·LINES.
TEMA. 6. LITOLOGIA I MODELAT: MORFOLOGIA CÀRSTICA.
TEMA 7. VULCANISME. FORMES DE RELLEU ASSOCIADES.
TEMA 8. AMBIENTS SEDIMENTARIS. ESTRATIGRAFIA I SEDIMENTACIÓ. ELS RELLEUS DE LES CONQUES SEDIMENTÀRIES.
TEMA 9. ELS RELLEUS A ESTRUCTURES PLEGADES I A ESTRUCTURES FALLADES.
TEMA 10. LA METEORITZACIÓ.
TEMA 11. ELS VESSANTS. PROCESSOS DE VESSANTS.
TEMA 12. CURSOS FLUVIALS: GEOMETRIA I PROCESSOS.
TEMA 13. LES XARXES DE DRENATGE. LA CONCA DE DRENATGE COM A SISTEMA.
TEMA 14. MORFOLOGIA FLUVIAL.
TEMA 15. PROCESSOS I MORFOLOGIES GLACIALS I PERIGLACIALS.
TEMA 16. PROCESSOS I MODELATS DE LES REGIONS ÀRIDES I TROPICALS.
TEMA 17. PROCESSOS I MORFOLOGIA EÒLICS.
TEMA 18. PROCESSOS I MORFOLOGIA LITORALS.
TEMA 19. L’HOME COM AGENT GEOMORFOLÒGIC.
TEMA 20. RISCS NATURALS D’ORIGEN GEOMORFOLÒGIC.

TEMA 0. GEOMORFOLOGIA.
A. GEOMORFOLOGIA, CONCEPTES I DEFINICIONS.
B. BREU EVOLUCIÓ HISTÒRICA.
C. GEOMORFOLOGIA I GEOLOGIA.
D. GEOMORFOLOGIA ESTRUCTURAL, CLIMÀTICA, DE PROCESSOS I QUANTITATIVA.
E. L’ESCALA TEMPORAL: ESCALA GEOLÒGICA I ESCALA GEOMORFOLÒGICA.

TEMA 1. ELS MATERIALS DE L’ESCORÇA DE LA TERRA.
A. ELS MINERALS I LES ROQUES, DEFINICIÓ.
B. CLASSIFICACIÓ GENÈTICA DE LES ROQUES.
C. ROQUES ÍGNIES, ERUPTIVES O ENDÒGENES.
D. ROQUES SEDIMENTÀRIES.
E. ROQUES METAMÒRFIQUES.
F. PROPIETATS I CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I QUÍMIQUES DE LES ROQUES.

TEMA 2. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TERRA.
A. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TERRA.
B. LA LITOSFERA.
C. EL MAGNETISME TERRESTRE.

TEMA 3. DINÀMICA DE L’ESCORÇA TERRESTRE.
A. L’ENERGIA INTERNA DEL PLANETA.
B. LA DERIVA CONTINENTAL DE WEGENER.
C. LA TEORIA DE LA TECTÒNICA DE PLAQUES.
D. PLAQUES TECTÒNIQUES: CARACTERÍSTIQUES I CONTACTES.
E. ÀREES OROGÈNIQUES.
F. MOVIMENTS EPIROGÈNICS.

TEMA 4. GEOMORFOLOGIA ESTRUCTURAL.
A. TECTÒNICA.
B. PLECS I FALLES.
C. ESTILS TECTÒNICS.
D. RELLEUS ESTRUCTURALS.
E. GRANS CONJUNTS ESTRUCTURALS.

TEMA 5. LITOLOGIA I MODELAT: RELLEUS A ROQUES CRISTAL·LINES
A. RELLEUS A ROQUES CRISTAL·LINES.
B. ESCUTS.
C. SÒCOLS.
D. BATÒLITS.

TEMA 6. LITOLOGIA I MODELAT: MORFOLOGIA CÀRSTICA.
A. MORFOLOGIA CÀRSTICA: DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES.
B. PROCESSOS DE DISOLUCIÓ I PRECIPITACIÓ DE LES CALCÀRIES.
C. CIRCULACIÓ DE LES AIGÜES I CARST.
D. EL MASSÍS CÀRSTIC.
E. FORMES CÀRSTIQUES EN SUPERFÍCIE.
F. FORMES CÀRSTIQUES SUBTERRÀNIES.
G. EL PAISATGE CÀRSTIC.

TEMA 7. VULCANISME. FORMES DE RELLEU ASSOCIADES.
A. VOLCANS, TIPUS I PARTS.
B. TIPUS D’ERUPCIONS.
C. PRODUCTES EMESOS PER LES ERUPCIONS VOLCÀNIQUES.
D. FORMES DE RELLEU D’ORIGEN VOLCÀNIC.
E. LOCALITZACIÓ DEL VULCANISME.
F. VULCANISME I SISMICITAT.

TEMA 8. AMBIENTS SEDIMENTARIS. ESTRATIGRAFIA I SEDIMENTACIÓ. ELS RELLEUS DE LES CONQUES SEDIMENTÀRIES.
A. LA COLUMNA ESTRATIGRÀFICA.
B. PROCESSOS SEDIMENTARIS.
C. MEDIS SEDIMENTARIS I CONQUES DE SEDIMENTACIÓ. RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES I PRINCIPIS DE SEDIMENTACIÓ.
D. CONCEPTE DE FÀCIES.
E. LES ESTRUCTURES TABULARS. PLATAFORMES ESTRUCTURALS, MESES O MOLES.
F. LES ESTRUCTURES SUBTABULARS. MONOCLINALS.
G. ELS RELLEUS DE “CUESTA”.

TEMA 9. ELS RELLEUS A ESTRUCTURES PLEGADES I A ESTRUCTURES FALLADES.
A. ELS PLECS DE COBERTURA.
B. CARACTERÍSTIQUES I FORMES DEL RELLEU JURÀSSIC.
C. RELLEUS INVERTITS.
D. CARACTERÍSTIQUES DELS RELLEUS A ESTRUCTURES FALLADES.
E. HORSTS I FOSSES TECTÒNIQUES.
F. ESCARPES DE LÍNIES DE FALLA.

TEMA 10. LA METEORITZACIÓ.
A. EL CONCEPTE DE METEORITZACIÓ.
B. METEORITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES LITOLÒGIQUES.
C. LA METEORITZACIÓ FÍSICA.
D. LA METEORITZACIÓ QUÍMICA.
E. METEORITZACIÓ PER ACCIONS DE TIPUS BIOLÒGIC.
F. ACTUACIÓ CONJUNTA DELS DIVERSOS TIPUS DE METEORITZACIÓ.
G. METEORITZACIÓ I EROSIÓ.
H. SISTEMA MORFOGENÈTIC.
I. AGENTS EROSIUS.

TEMA 11. ELS VESSANTS. PROCESSOS DE VESSANTS.
A. ELS VESSANTS. DEFINICIÓ I CONCEPTES BÀSICS.
B. ANÀLISI DEL PERFIL DELS VESSANTS: FORMA I ANGLE.
C. LITOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DELS VESSANTS.
D. EVOLUCIÓ DELS VESSANTS: HIPÒTESIS I MODELS. CLASSIFICACIÓ.
E. COMPONENTS GRAVITATORIS ALS COSTERS.
F. MOVIMENTS ALS VESSANTS.
G. TÈCNIQUES PER ANÀLISI DEL TRANSPORT ALS VESSANTS.          

TEMA 12. CURSOS FLUVIALS: GEOMETRIA I PROCESSOS.
A. GEOMETRIA DEL LLIT FLUVIAL I VARIABLES HIDRÀULIQUES.
B. PROCESSOS DE TRANSPORT I SEDIMENTACIÓ FLUVIALS.
C. EVOLUCIÓ DEL LLIT FLUVIAL.
D. EL PERFIL LONGITUDINAL D’UN CORRENT FLUVIAL.
E. MEANDROS.

TEMA 13. LES XARXES DE DRENATGE. LA CONCA DE DRENATGE COM A SISTEMA.
A. MODELS DE DRENATGE.
B. ELEMENTS DE ORDENACIÓ DELS CURSOS.
C. PROCEDIMENTS D’ORDENACIÓ DELS CURSOS.
D. LA LONGITUD DE LA XARXA I LA DENSITAT DE DRENATGE.
E. LES LLEIS D’HORTON.
F. TIPUS DE XARXA FLUVIAL I ENTORN FÍSIC.

TEMA 14. MORFOLOGIA FLUVIAL.
A. L’EROSIÓ FLUVIAL.
B. ELS TORRENTS.
C. EL LLIT FLUVIAL: TIPUS I FORMES.
D. LES VALLS FLUVIALS.
E. TERRASSES FLUVIALS.
F. DEPÒSITS AL·LUVIALS: PLANES D’INUNDACIÓ I DELTES.

TEMA 15. PROCESSOS I MORFOLOGIES GLACIALS I PERIGLACIALS.
A. PROPIETATS FÍSIQUES DEL GEL.
B. ELS GLACIARS: DEFINICIÓ I GÈNESI.
C. CLASSIFICACIÓ MORFOLÒGICA DELS GLACIARS.
D. EXCAVACIÓ I MODELAT GLACIAL.
E. DEPÒSITS D’ORIGEN GLACIAL.
F. PROCESSOS PERIGLACIALS, DEFINICIÓ, GÈNESI I CONDICIONATS CLIMÀTICS.
G. TIPUS DE PROCESSOS PERIGLACIALS.
H. FORMES PERIGLACIALS ASSOCIADES AL PERMAFROST I ALS MOVIMENTS DE MASSES.

TEMA 16. PROCESSOS I MODELATS DE LES REGIONS ÀRIDES I TROPICALS.
A. DESERTIFICACIÓ.
B. EROSIÓ.
C. MODELATS I PROCESSOS LLIGATS A AMBIENTS HUMITS.

TEMA 17. PROCESSOS I MORFOLOGIA EÒLICS.
A. EL VENT COM AGENT EROSIU.
B. MODELAT EÒLIC.
C. EL TRANSPORT I LA DEPOSICIÓ EÒLICS.
D. ELS DEPÒSITS EÒLICS: DUNES I LOESS.

TEMA 18. PROCESSOS I MORFOLOGIA LITORALS.
A. PROCESSOS LITORALS: DERIVES DE LITORAL I REFRACCIÓ D’ONADES.
B. EL PERFIL DE LA ZONA LITORAL.
C. FORMES LITORALS EROSIVES.
D. DEPÒSITS COSTANERS: PLATGES.
E. TIPUS DE COSTA.
F. EVOLUCIÓ DE LA LÍNIA LITORAL I LES SEVES FORMES.

TEMA 19. L’HOME COM AGENT GEOMORFOLÒGIC.
A. FACTORS DE LA GEOMORFOLOGIA ANTRÒPICA.
B. DEFORESTACIÓ I PASTURATGE. CONSEQÜÈNCIES MORFOLÒGIQUES.
C. GEOMORFOLOGIA ASSOCIADA A L’AGRICULTURA.
D. MINERIA I FORMES ASSOCIADES.
E. MODIFICACIONS INDUÏDES PER LA REGULACIÓ I APROFITAMENT DE CURSOS FLUVIALS.

TEMA 20. RISCS NATURALS D’ORIGEN GEOMORFOLÒGIC.
A. MOVIMENTS EN MASSA I ESLLAVISSAMENTS.
B. COL·LAPSES.
C. RISCS LLIGATS A L’ACCIÓ FLUVIAL.
D. RISCS LLIGATS A LA DINÀMICA FLUVIAL.

PROGRAMA PRÀCTIC
Reconeixement de les formes de relleu a partir de la interpretació de la topografia.
Reconeixement de les formes de relleu sobre imatge aèria.
Reconeixement de les formes de relleu sobre el terreny.
Seguiment de pràctiques a traves de quadern de camp.
Introducció a la cartografia geomorfològica.


No hay comentarios: