Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Normativa d'avaluació de CCSS 4rt ESO. 2017-2018.

Normativa d'avaluació de CCSS 4rt ESO. 2017-2018.

Hi haurà tres avaluacions, o el que determinin l’IES i la normativa de la Conselleria d’Educació. S’aprovarà el curs amb una mitja ponderada de 5, havent de sumar 15 punts entre les tres avaluacions al final del curs; es podrà aprovar si se suspèn una avaluació amb un 4 però no amb un 3, ni tampoc si es suspenen dues avaluacions amb un 4.
Cada avaluació s’aprovarà si s’obté al menys un cinc (5) de mitja de les notes de les distintes Unitats Didàctiques (UD); es podrà aprovar si se suspèn una UD amb un 4 però no amb un 3, ni tampoc si es suspenen dues UD amb un 4.
El conceptes i els procediments se valoraran en exàmens escrits i/o orals, en grup o individuals, amb apunts i sense apunts, d’acord amb la programació d’aula.
Els procediments se valoraran també amb el control del apunts de classe, les activitats del llibre i el quadern de làmines més els exercicis i els treballs específics que comani el professor.
L'actitud es valorarà per la conducta, participació i assistència de l'alumne.
Recuperacions i avaluacions especials: es faran exàmens orals, d'acord amb la programació d'aula, de manera voluntària tant per l’alumne com pel professor, d’una UD, que comprendrà les competències bàsiques assenyalades; i aixímateix la recuperació d’una avaluació, amb exàmens orals abans del final de la següent avaluació, que comprendrà les competències bàsiques assenyalades.
L’avaluació ordinària final (recuperació) de juny i les avaluacions extraordinàries de setembre i febrer seran en les dates acordades pel centre i són obligatòries per tothom i per escrit.
La de juny será un examen escrit de cadascuna de les avaluacions suspeses, en le llurs competències bàsiques. La de setembre comprendrà un examen escrit de tot el curs (7 punts) i s’afegirà un quadern de treball (3 punts) amb activitats de recuperació de les competències bàsiques comanades pel profesor per a l’estiu, que els alumnes hauran de presentar al principi de l’examen. 
Els alumnes amb NEE, NESE o disfuncions d’aprenentatge importants rebran un tracte individualitzat, amb adaptacions curriculars significatives o no significatives segons calgui, i es valoraran de manera distinta a la general els conceptes, els procediments i l’actitud, a més de tenir treballs, exàmens i recuperacions especials si cal. Se fomentarà el treball en grup amb alumnes avençats que puguin ajudar-los.
Criteris de qualificació. S'aplicaran les proporcions següents per a cada una de les avaluacions:
Coneixements conceptuals (proves objectives): 50%.
Coneixements procedimentals (activitats): 30 %.
Actitud (conducta, assistència i participació): 20%.

Programació d’aula 2017-2018.
L’avaluació de cada UD seguirà aquests criteris, sobre el control del desenvolupament de les competències:

Conceptes: 5 punts.
2,5 punts: Examen procedimental, per a valorar la capacitat de fer els procediments. Es podrá fer en grup (2 a 4 alumnes) i s’utilitzaran els apunts manuscrits, les activitats del Quadern i les Làmines. En cas de que un alumne no hagi realitzat totes les activitats, manco 5 qüestions com a màxim, podrá utilitzar les que hagi fet, però haurà de fer tot-sol l’examen.
2,5 punts: Examen memorístic, per a valorar el domini significatiu de la UD que resulta de les qüestions de Consolida i Conceptes que figuren en les Competències Bàsiques al final de cada UD. L’examen será individual i sense cap altre material que el full que donarà el profesor. En cas de no obtenir un mínim de 3 en aquesta prova, se suspèn la UD.
Els exàmens avaluats s’entregaran als alumnes per què els mostrin als seus pares o tutors legals, que signaran l’examen junt a la nota, i si cal apuntaran el que vulguin comunicar al professor sobre el desenvolupament de la matèria. En el tres dies següents els alumnes han de retornar els exàmens, signats.
Les recuperacions d’UD seran sempre voluntàries, en el dia i moment acordats amb el professor, en temps de pati, individuals, orals i memorístiques. La nota máxima será un 5. Preferiblement es faràn abans de la següent prova d’UD.

Procediments: 3 punts.
0,5 punts: Agenda. Es valora l’organització del temps i que l’alumne apunti correctament les feines d’estudi i repàs, les investigacions, els exàmens… S’entregarà al profesor a l’inici de l’examen per a la seva avaluació.
0,5 punts: Llibre. Es valora que se subratlli i identifiquin correctament els continguts i procediments adients de les activitats. L’alumne ha de tenir el llibre en bon estat, sense escrits o dibuixos aliens, ni esguinxades, Es preferible que no s’abusi del subratllat. Si el llibre és de reciclatge l’alumne ho mostrarà al professor perquè aquest valori l’estat del llibre i no hi hagi repercussions desfavorables. S’entregarà al profesor a l’inici de l’examen per a la seva avaluació.
1 punt: Quadern de Làmines. Es valora que es facin les activitats, tant en el Quadern com a les làmines impresses. S’aconsella fer-ho amb llapis, per a poder corregir les respostes, però s’accepta també fer amb tinta de bolígraf o rotulador. S’entregarà al profesor abans de l’examen memorístic per a la seva avaluació.
1 punt: Quadern d’activitats. L’alumne desenvoluparà en un quadern de fulls solts i intercanviables les actiitats de les UD. S’entregarà al profesor abans de l’examen memorístic per a la seva avaluació. 

Actitud: 2 punts.
1 punt: Assistència i puntualitat. Cada falta no justificada amb certificat mèdic descomptarà 0,5 punts de la nota de tota l’avaluació (trimestral); i cinc retards no justificats de la mateixa menera valdrán com una falta. Els alumnes podrán recuperar aquesta puntuació amb treballs sobre les activitats voluntàries del llibre, de manera que un treball que duri al manco una hora compensarà una hora perduda de classe. 
S’entén que només es podrá descomptar 1 punt encara que hi hagi més de dues faltes d’assistència. Les sortides extraescolars o de viatges escolars s’entenen ben justificades. No són válides a efectes d’aquesta nota les justificacions de viatges familiars, exàmens de carné de conduir, de malaltia no signades per personal mèdic sinó per familiars o altres, així que l’alumne haurà de fer els treballs abans indicats si vol compensar la nota.
1 punt: Participació. Es valora la bona conducta en classe, estar concentrat en el treball, ajudar i tractar respectuosament als companys i al professor…

Excepció dels treballs d’investigació.
A més de les notes anteriors, es podrán afegir els treballs d’investigació en en cada avaluació, en la que l’alumne podrá pujar fins a 1 punt la nota definitiva, amb un treball individual (0,5 punts) i un treball col•lectiu (0,5 punts). És a dir, per exemple, que si un alumne tingués un 9 per la nota final de les tres parts principals abans indicades, podria  pujar així fins a un 10. Aquests treballs són sempre voluntaris, sobre temes pactats amb el professor, amb una entrevista personal abans del final de l’avaluació per a explicar el procediment i el que es sap, presentats en format digital en un bloc individual amb text, fotos, vídeos, enllaços… Es procura així fomentar l’ús de les TIC com recomana la legislació i consta en les competències bàsiques.

Metodologia participativa.
El professor i els alumnes desenvoluparan durant el curs, en la mesura del possible en organització del temps i de l’espai, una metodología de treball col•laboratiu.
Els alumnes s’organitzaran en classe en grups, preferiblement de quatre membres, amb responsabilitats específiques per a cadascun, per a realitzar les activitats d’estudi, participació, investigació… Es valorarà la seva feina en equip en els exàmens procedimentals i els treballs d’investigació.

Comunicació digital.
El professor ha desenvolupat en G+ una comunitat per a tots els alumnes (més pares, tutors, professors de reforç i altres) de l’IES per a comunicar-se entre ells i amb el professor, indicar dubtes i respostes, mostrar els treballs digitals... Aquesta comunitat és transparent i pública per a totes les assignatures, des d’ESO a Batxillerat, i qualsevol pot escriure i comentar en aquesta comunitat.
El professor ha desenvolupat en G+ una col•lecció per a cadascuna de les matèries, que informa sobre la normativa, les activitats, exàmens, material d’estudi, vídeos, articles. Només el professor pot escriure en aquesta col•lecció, i els alumnes i persones relacionades poden llegir i comentar tot el publicat.
Els alumnes han de presentar sempre els treballs d’investigació voluntaris en un blog personal, afegint text, fotos, vídeos, enllaços… Així es fomenta la preparació per al món digital, com consta en la legislació i les competències bàsiques.


No hay comentarios: