Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Programació Història 4rt ESO 2017-2018.

Programació Història 4rt ESO Vicens Vives.

Seqüenciació: Cada trimestre (avaluació) es faran cinc UD. Primer trimestre 1-5. Segon trimestre 6-10. Tercer trimestre 11-15.
TEMARI GEOGRAFIA I HISTÒRIA 4rt ESO.
UD 1. EL SEGLE XVIII: LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM.
UD 2. L'ÈPOCA DE LES REVOLUCIONS LIBERALS (1789-1871).
UD 3. L'ORIGEN DE LA INDUSTRIALITZACIÓ.
UD 4. L’ESPANYA DEL SEGLE XIX: LA CONSTRUCCIÓ D’UN RÈGIM LIBERAL.
UD 5. INDUSTRIALITZACIÓ I CANVI SOCIAL A L’ESPANYA DEL SEGLE XIX.
UD 6. L’ÈPOCA DE L’IMPERIALISME.
UD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA.
UD 8. EL PERÍODE D'ENTREGUERRES.
UD 9. ESPANYA DURANT EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX (1902-1939).
UD 10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL.
UD 11. UN MÓN DIVIDIT: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ.
UD 12. CAPITALISME I COMUNISME: DOS SISTEMES ENFRONTATS.
UD 13. ESPANYA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975).
UD 14. TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA A ESPANYA.
UD 15. EL MÓN ACTUAL.

Temari i índex.

UD 1. EL SEGLE XVIII: LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM.
1.     Per què l'Antic Règim va entrar en crisi al segle XVIII?
2.     Creixement econòmic i desenvolupament burgès.
3.     Els primers sistemes parlamentaris: la Gran Bretanya i els Estats Units.
4.     La il·lustració contra l'Antic Règim.
5.     L'Enciclopèdia difon els nous coneixements.
6.     La monarquía borbónica a Espanya.
7.     Les Illes Balear al segle XVIII.
8.     Economia i societat a les Illes Balear al segle XVIII.
9.     Jovellanos, un il·lustrat espanyol.
10.    Del refinament rococó al racionalisme neoclàssic.

UD 2. L'ÈPOCA DE LES REVOLUCIONS LIBERALS (1789-1871).
1.     Per què va esclatar una revolució a França?
2.     El desenvolpament de la Revolució Francesa (1789-1799).
3.     Olympe de Gouges i els drets de la dona.
4.     Napoleó domina Europa.
5.     Quina herència ens ha deixat la Revolució Francesa?
6.     Entre l'absolutisme i el liberalisme (1815-1848).
7.     Quins nous Estats es varen crear a Europa?
8.     El nou art de la burgesia.

UD 3. L'ORIGEN DE LA INDUSTRIALITZACIÓ.
1.     De quina manera la producció de béns va canviar amb la Revolució Industruial?
2.     Les transformacions de l'agricultura.
3.     James Watt i la màquina de vapor.
4.     Desenvolupament de la indústria i augment del comerçl.
5.     El creixement de la població i el desenvolupament urbà.
6.     La victòria del capitalisme.
7.     La nova societat de classes.
8.     Els nous moviments socials.

UD 4. L’ESPANYA DEL SEGLE XIX: LA CONSTRUCCIÓ DEL RÈGIM LIBERAL.
1.     De quina manera el liberalisme es va implantar a Espanya?
2.     Guerra i revolució liberal (1808-1814).
3.     Goya i el naixement de l'art contemporani.
4.     Ferran VII: tornada a l'absolutisme (1814-1833).
5.     Els carlins, defensors de l'Antic Règim
6.     Isabel II i la construcció de l'Estat liberal (1833-1868).
7.     El Sexenni Democràtic (1868-1874).
8.     Les Illes Balears al segle XIX.
8.     La Restauració borbònica (1874-1902).

UD 5. INDUSTRIALITZACIÓ I CANVI SOCIAL A L’ESPANYA DEL SEGLE XIX.
1.     La Revolució industrial a Espanya: èxit o fracàs?
2.     La població i l'agricultura.
3.     Els inicis de la industrialització espanyola.
4.     Mineria, banca i xarxa ferroviària.
5.     El canvi social i els seus límits.
6.     Els pioners del moviment obrer.
7.     Transformacions econòmiques i socials al segle XIX.
8.     L'art del segle XIX a Espanya.

UD 6. L’ÈPOCA DE L’IMPERIALISME.
1.     Per què hi va haver l'exoansió imperialista?
2.     La victòria del capitalisme industrial.
3.     Els emigrants europeus del segle XIX.
4.     Europa, a la conquesta del món.
5.     Com es varen repartir els imperis colonials?
6.     L'herència del colonialisme.
7.     El canvi de segle, cap a una revolució artística.
8.     La influència de l'art asiàtic i africà en l'art occidental.
9.     Del segle XIX al XXI: una transformació constant de la ciència i la tecnologia.

UD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA.
1.     Per què a Europa el 1914 hi va esclatar un guerra?
2.     El desenvolupament de la guerra .
3.     Els soldats al front.
4.     Una guerra total.
5.     Per què hi va haver una revolució a Rússia.
6.     La revolució russa.
7.     Europa en acabar la guerra.
8.     Les avantguardes artístiques.

UD 8. EL PERÍODE D'ENTREGUERRES.
1.     Quins problemes van conduir a una nova guerra mundial en només vint anys?
2.     Els Estats Units: de la prosperitat a la crisi.
3.     1929, exemple de crisi de l'economia capitalista.
4.     La crisi de la democràcia: el feixisme italià.
5.     Alemanya, l'ascens del nazisme.
6.     El règim nazi, un sistema totalitari.
7.     La Unió Soviètica, la dictadura estalinista.
8.     L'art del període d'entreguerres.

UD 9. ESPANYA DURANT EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX (1902-1939).
1.     Per què va entrar en crisi el sistema de la Restauració?.
2.     La dictadura de Primo de Rivera.
3.     La Segona República Espanyola.
4.     Quines reformes va emprendre la República?
5.     Les mestres i els mestres de la República.
6.     El Bienni Conservador i el Front Popular.
7.     La Guerra Civil: els bàndols enfrontats.
8.     La Guerra Civil: les fases militars.
9.     Els desastres de la guerra.
10.     Les Illes Balears al primer terç del segle XX:
11.     L'economia i la població de les Illes Balears fins al 1936.

UD 10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL.
1.     Per què es va arribar a la Segona Guerra Mundial?
2.     El desenvolupament de la guerra.
3.     Una guerra total..
4.     Ocupació i violència durant la guerra.
5.     L’Holocaust jueu.
6.     Les conseqüències de la guerra.
7.     L'Organització de les Nacions Unides (ONU).

UD 11. UN MÓN DIVIDIT: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ.
1.     Per què Europa va quedar dividida per un “teló d'acer”?
2.     Alemanya, centre de la Guerra Freda
3.     Els conflictes de la Guerra Freda
4.     Kennedy/Kruixtxov: cap a una coexistència pacífica?
5.     El procés de descolonització.
6.     El conflicts del Pròxim Orient..
7.     Descolonització i neocolonialisme.

UD 12. CAPITALISME I COMUNISME: DOS SISTEMES ENFRONTATS.
1.     Què diferenciava el bloc capitalista del bloc comunista?
2.     La construcció d'una nova Europa unida.
3.     Del creixement económic a la crisi energètica.
4.     Què és l'Estat del benestar?
5.     Les dones, la lluita per la igualtat i la paritat.
6.     L'evolució del bloc comunista.
7.     La crisi i del món soviètic.
8.     Dues concepcions de l'art: eks EE UU i l'URSS.

UD 13. ESPANYA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975).
1.     Quines són les bases del règim franquista?
2.     La llarga postguerra (1939-1959).
3.     Les dones durant el franquisme.
4.     “Desarrollisme” i crisi del règim (1959-1975).
5.     Què impacte va tenir el creixement econòmic en la societat espanyola?
6.     L'exili i l'oposició al franquisme.
7.     El franquisme a laes Illes Balears.

UD 14. TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA A ESPANYA.
1.     Per què el franquisme no va sobreviure a Franco?
2.     La transició a la democràcia (1975-1977).
3.     Quin nou Estat va sorgir de la Constitució del 1978?
4.     Les mobilitzacions populars
5.     Els governs de la democràcia.
6.     Canvi econòmic i social.
7.     Construccií i crisi de l'estat del benestar .
8.     La Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
9.     Els corrents artístics del segle XX a Espanya.

UD 15. EL MÓN ACTUAL.
1.     Per què al començament dels anys noranta es va acabar la divisió del món en blocs?
2.     Un nou ordre mundial.
3.     Europa després de la caiguda del mur de Berlín.
4.     La construcció de la Unió Europea.
5.     Europa, la crisi del model de benestar.
6.     Un món inestable.
7.     Els conflictes del segle XXI.
8.     Les víctimes de les guerres actuals.
9.     L'art al món actual.

UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM
1. Pregunta clau. Per què l'Antic Règim va entrar en crisi al segle XVIII?
2. Creixement econòmic i desenvolupament burgès.
3. Descobreix. Els sistemes parlamentaris: la Gran Bretanya i els Estats Units.
4. La Il•lustració contra l'Antic Règim.
5. Passat i present. L'Enciclopèdia difon els nous coneixements.
6. La monarquia borbònica a Espanya.
7. Les Illes Balears als segle XVIII.
8. Economia i societat a les Illes Balears als segle XVIII.
9. Protagonistes de la història. Jovellanos, un il•lustrat espanyol.
9. Art i societat. Del refinament rococó al racionalisme neoclàssic.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 2. L'ÈPOCA DE LES REVOLUCIONS LIBERALS (1789-1871).
1. Pregunta clau. Per què va esclatar una revolució a França?
2. El desenvolupament de la Revolució Francesa (1789-1799).
3. Protagonistes de la història. Olympe de Gouges i els drets de la dona.
4. Napoleó domina Europa.
5. Passat i present. Quina herència ens ha llegat la Revolució Francesa?
6. Entre l'absolutisme i el liberalisme (1815-1848).
7. Descobreix. Quins nous estats es van crear a Europa?
8. Art i societat. El nou art de la burgesia.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 3. L'ORIGEN DE LA INDUSTRIALITZACIÓ.
1. Pregunta clau. Com va canviar la producció de béns amb la revolució industrial?
2. Les transformacions de l'agricultura.
3. Protagonistes de la història. James Watt i la màquina de vapor.
4. Desenvolupament de la indústria i augment del comerç.
5. Passat i present. El creixement de la població i el desenvolupament urbà.
6. La victoria del capitalisme.
7. Descobreix. La nova societat de clases.
8. Els nous moviments socials.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 4. L'ESPANYA DEL SEGLE XIX: LA CONSTRUCCIÓ DEL RÈGIM LIBERAL.
1. Pregunta clau. Com es va implantar el liberalisme a Espanya?
2. Guerra i revolució liberal (1808-1814).
3. Art i societat. Goya i el naixement de l'art contemporani.
4. Ferran VII: el retorn a l'absolutisme (1814-1833).
5. Protagonistes de la història. Els carlins, defensors de l'Antic Règim.
6. Isabel II i la construcció de l'Estat liberal (1833-1868).
7. Descobreix. El Sexenni Democràtic (1868-1874).
8. Les Illes Balears al segle XIX.
9. La Restauració borbònica (1874-1902).
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 5. INDUSTRIALITZACIÓ I CANVI SOCIAL A L'ESPANYA DEL SEGLE XIX.
1. Pregunta clau. La revolució industrial a Espanya: èxit o fracàs?
2. La població i l'agricultura.
3. Descobreix. Els inicis de la industrialització española.
4. Mineria, banca i xarxa ferroviària.
5. El canvi social i els seus límits.
6. Protagonistes de la Història. Els pioners del moviment obrer.
7. Transformacions econòmiques i socials al segle XIX.
8. Art i societat. L'art del segle XIX a Espanya.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 6. L'ÈPOCA DE L'IMPERIALISME.
1. Pregunta clau. Per què es va produir l'expansió imperialista?
2. El triomf del capitalisme industrial.
3. Protagonistes de la història. Els emigrants europeus del segle XIX.
4. Europa, a la conquesta del món.
5. Descobreix. Com es van repartir el món els imperis colonials?
6. Descobreix. L'herència del colonialisme.
7. Art i societat. El canvi de segle, cap a una revolució artística.
8. Art i societat. La influència de l'art asiàtic i africà en l'art occidental.
9. Passat i present. Del segle XIX al XX: una transformació constant de la ciència i la tecnología.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA.
1. Pregunta clau. Per què va esclatar una guerra a Europa el 1914?
2. El desenvolupament de la guerra.
3. Protagonistes de la història. Els soldats al front.
4. Una guerra total.
5. Descobreix. Per què es va produir una revolució a Rússia?
6. La Revolució Russa.
7. Europa després de la guerra.
8. Art i societat. Les avantguardes artístiques.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 8. EL PERÍODE D'ENTREGUERRES.
1. Pregunta clau. Quins problemes van conduir a una nova guerra mundial en tan sols vint anys?
2. Els Estats Units: de la prosperitat a la crisi.
3. Descobreix. 1929, exemple de crisi de l'economia capitalista.
4. La crisi de la democràcia: el feixisme italià.
5. Alemanya, l'ascens del nazisme.
6. Descobreix. El règim nazi, un sistema totalitari.
7. La Unió Soviètica, la dictadura estalinista.
8. Art i societat. L'art del període d'entreguerres.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 9. ESPANYA DURANT EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX (1902-1939).
1. Pregunta clau. Per què va entrar en crisi el sistema de la Restauració?
2. Descobreix. La dictadura de Primo de Rivera.
3. La Segona República Espanyola.
4. Descobreix. Quines reformes va emprendre la República?
5. Protagonistes de la història. Les mestres i els mestres de la República.
6. El Bienni Conservador i el Front Popular.
7. La Guerra Civil: els bàndols enfrontats.
8. La Guerra Civil: les fases militars.
9. Descobreix. Els desastres de la guerra.
10. Les Illes Balears al primer terç del segle XX.
11. L’economia i la población de les Illes Balears fins al 1936.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL.
1. Pregunta clau. Per què es va arribar a la Segona Guerra Mundial?
2. El desenvolupament de la guerra.
3. Una guerra total.
4. Descobreix. Ocupació i violència durant la guerra.
5. Protagonistes de la història. L'holocaust jueu.
6. Les conseqüències de la guerra.
7. Passat i present. L'Organització de les Nacions Unides (ONU).
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 11. UN MÓN DIVIDIT: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ.
1. Pregunta clau. Per què Europa va quedar dividida per un "teló d'acer"?
2. Descobreix. Alemanya, centre de la Guerra Freda.
3. Els conflictes bèl•lics de la Guerra Freda.
4. Protagonistes de la història. Kennedy/Khrusxov: cap a una coexistència pacífica?
5. El procés de descolonització.
6. Descobreix. El conflicte del Pròxim Orient.
7. Passat i present. Descolonització i neocolonialisme.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 12. CAPITALISME I COMUNISME: DOS SISTEMES ENFRONTATS.
1. Pregunta clau. Què diferenciava el bloc capitalista del comunista?
2. La construcció d'una nova Europa unida.
3. Del creixement econòmic a la crisi energética.
4. Descobreix. Què és l'Estat del benestar?
5. Protagonistes de la història. Les dones, la lluita per la igualtat i la paritat.
6. L'evolució del bloc comunista.
7. La crisi del món soviètic.
8. Art i societat. Dues concepcions de l'art: els EUA i l'URSS.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 13. ESPANYA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975).
1. Pregunta clau. Quines van ser les bases del règim franquista?
2. La llarga postguerra (1939-1959).
3. Protagonistes de la història. Les dones durant el franquisme.
4. Desarrollisme i crisi del règim (1959-1975).
5. Descobreix. Quin impacte va tenir el creixement econòmic en la societat espanyola?
6. Descobreix. L'exili i l'oposició al franquisme.
7. El franquisme a les Illes Balears.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 14. TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA A ESPANYA.
1. Pregunta clau. Per què el règim franquista no va sobreviure a Franco?
2. La transició a la democràcia (1975-1977).
3. Descobreix. Quin nou Estat va sorgir de la Constitució de 1978?
4. Protagonistes de la història. Les mobilitzacions populars.
5. Els governs de la democracia.
6. Canvi econòmic i social.
7. Passat i present. Construcció i crisi de l'Estat del benestar.
8. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 9. Art i societat. Els corrents artístics del segle XX a Espanya.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 15. EL MÓN ACTUAL.
1. Pregunta clau. Per què a principis de la dècada de 1990 es va acabar la divisió del món en blocs?
2. Un nou ordre mundial.
3. Europa després de la caiguda del mur de Berlín.
4. La construcció de la Unió Europea.
5. Passat i present. Europa, la crisi del model del benestar.
6. Un món inestable.
7. Descobreix. Els conflictes del segle XXI.
8. Protagonistes de la història. Les víctimes de les guerres actuals.
9. Art i societat. L'art en el món actual.
Síntesi / Taller d'història.

DOSSIER
1. Què és la globalització?
2. La revolució tecnológica.
3. La necessitat d'un desenvolupament sostenible.
PROJECTE TIC: LA TERRA

Normativa d'avaluació de CCSS 4rt ESO. 2017-2018.

Hi haurà tres avaluacions, o el que determinin l’IES i la normativa de la Conselleria d’Educació. S’aprovarà el curs amb una mitja ponderada de 5, havent de sumar 15 punts entre les tres avaluacions al final del curs; es podrà aprovar si se suspèn una avaluació amb un 4 però no amb un 3, ni tampoc si es suspenen dues avaluacions amb un 4.
Cada avaluació s’aprovarà si s’obté al menys un cinc (5) de mitja de les notes de les distintes Unitats Didàctiques (UD); es podrà aprovar si se suspèn una UD amb un 4 però no amb un 3, ni tampoc si es suspenen dues UD amb un 4.
El conceptes i els procediments se valoraran en exàmens escrits i/o orals, en grup o individuals, amb apunts i sense apunts, d’acord amb la programació d’aula.
Els procediments se valoraran també amb el control del apunts de classe, les activitats del llibre i el quadern de làmines més els exercicis i els treballs específics que comani el professor.
L'actitud es valorarà per la conducta, participació i assistència de l'alumne.
Recuperacions i avaluacions especials: es faran exàmens orals, d'acord amb la programació d'aula, de manera voluntària tant per l’alumne com pel professor, d’una UD, que comprendrà les competències bàsiques assenyalades; i aixímateix la recuperació d’una avaluació, amb exàmens orals abans del final de la següent avaluació, que comprendrà les competències bàsiques assenyalades.
L’avaluació ordinària final (recuperació) de juny i les avaluacions extraordinàries de setembre i febrer seran en les dates acordades pel centre i són obligatòries per tothom i per escrit.
La de juny será un examen escrit de cadascuna de les avaluacions suspeses, en le llurs competències bàsiques. La de setembre comprendrà un examen escrit de tot el curs (7 punts) i s’afegirà un quadern de treball (3 punts) amb activitats de recuperació de les competències bàsiques comanades pel profesor per a l’estiu, que els alumnes hauran de presentar al principi de l’examen. 
Els alumnes amb NEE, NESE o disfuncions d’aprenentatge importants rebran un tracte individualitzat, amb adaptacions curriculars significatives o no significatives segons calgui, i es valoraran de manera distinta a la general els conceptes, els procediments i l’actitud, a més de tenir treballs, exàmens i recuperacions especials si cal. Se fomentarà el treball en grup amb alumnes avençats que puguin ajudar-los.
Criteris de qualificació. S'aplicaran les proporcions següents per a cada una de les avaluacions:
Coneixements conceptuals (proves objectives): 50%.
Coneixements procedimentals (activitats): 30 %.
Actitud (conducta, assistència i participació): 20%.

Programació d’aula 2017-2018.
L’avaluació de cada UD seguirà aquests criteris, sobre el control del desenvolupament de les competències:

Conceptes: 5 punts.
2,5 punts: Examen procedimental, per a valorar la capacitat de fer els procediments. Es podrá fer en grup (2 a 4 alumnes) i s’utilitzaran els apunts manuscrits, les activitats del Quadern i les Làmines. En cas de que un alumne no hagi realitzat totes les activitats, manco 5 qüestions com a màxim, podrá utilitzar les que hagi fet, però haurà de fer tot-sol l’examen.
2,5 punts: Examen memorístic, per a valorar el domini significatiu de la UD que resulta de les qüestions de Consolida i Conceptes que figuren en les Competències Bàsiques al final de cada UD. L’examen será individual i sense cap altre material que el full que donarà el profesor. En cas de no obtenir un mínim de 3 en aquesta prova, se suspèn la UD.
Els exàmens avaluats s’entregaran als alumnes per què els mostrin als seus pares o tutors legals, que signaran l’examen junt a la nota, i si cal apuntaran el que vulguin comunicar al professor sobre el desenvolupament de la matèria. En el tres dies següents els alumnes han de retornar els exàmens, signats.
Les recuperacions d’UD seran sempre voluntàries, en el dia i moment acordats amb el professor, en temps de pati, individuals, orals i memorístiques. La nota máxima será un 5. Preferiblement es faràn abans de la següent prova d’UD.

Procediments: 3 punts.
0,5 punts: Agenda. Es valora l’organització del temps i que l’alumne apunti correctament les feines d’estudi i repàs, les investigacions, els exàmens… S’entregarà al profesor a l’inici de l’examen per a la seva avaluació.
0,5 punts: Llibre. Es valora que se subratlli i identifiquin correctament els continguts i procediments adients de les activitats. L’alumne ha de tenir el llibre en bon estat, sense escrits o dibuixos aliens, ni esguinxades, Es preferible que no s’abusi del subratllat. Si el llibre és de reciclatge l’alumne ho mostrarà al professor perquè aquest valori l’estat del llibre i no hi hagi repercussions desfavorables. S’entregarà al profesor a l’inici de l’examen per a la seva avaluació.
1 punt: Quadern de Làmines. Es valora que es facin les activitats, tant en el Quadern com a les làmines impresses. S’aconsella fer-ho amb llapis, per a poder corregir les respostes, però s’accepta també fer amb tinta de bolígraf o rotulador. S’entregarà al profesor abans de l’examen memorístic per a la seva avaluació.
1 punt: Quadern d’activitats. L’alumne desenvoluparà en un quadern de fulls solts i intercanviables les actiitats de les UD. S’entregarà al profesor abans de l’examen memorístic per a la seva avaluació. 

Actitud: 2 punts.
1 punt: Assistència i puntualitat. Cada falta no justificada amb certificat mèdic descomptarà 0,5 punts de la nota de tota l’avaluació (trimestral); i cinc retards no justificats de la mateixa menera valdrán com una falta. Els alumnes podrán recuperar aquesta puntuació amb treballs sobre les activitats voluntàries del llibre, de manera que un treball que duri al manco una hora compensarà una hora perduda de classe. 
S’entén que només es podrá descomptar 1 punt encara que hi hagi més de dues faltes d’assistència. Les sortides extraescolars o de viatges escolars s’entenen ben justificades. No són válides a efectes d’aquesta nota les justificacions de viatges familiars, exàmens de carné de conduir, de malaltia no signades per personal mèdic sinó per familiars o altres, així que l’alumne haurà de fer els treballs abans indicats si vol compensar la nota.
1 punt: Participació. Es valora la bona conducta en classe, estar concentrat en el treball, ajudar i tractar respectuosament als companys i al professor…

Excepció dels treballs d’investigació.
A més de les notes anteriors, es podrán afegir els treballs d’investigació en en cada avaluació, en la que l’alumne podrá pujar fins a 1 punt la nota definitiva, amb un treball individual (0,5 punts) i un treball col•lectiu (0,5 punts). És a dir, per exemple, que si un alumne tingués un 9 per la nota final de les tres parts principals abans indicades, podria  pujar així fins a un 10. Aquests treballs són sempre voluntaris, sobre temes pactats amb el professor, amb una entrevista personal abans del final de l’avaluació per a explicar el procediment i el que es sap, presentats en format digital en un bloc individual amb text, fotos, vídeos, enllaços… Es procura així fomentar l’ús de les TIC com recomana la legislació i consta en les competències bàsiques.

Metodologia participativa.
El professor i els alumnes desenvoluparan durant el curs, en la mesura del possible en organització del temps i de l’espai, una metodología de treball col•laboratiu.
Els alumnes s’organitzaran en classe en grups, preferiblement de quatre membres, amb responsabilitats específiques per a cadascun, per a realitzar les activitats d’estudi, participació, investigació… Es valorarà la seva feina en equip en els exàmens procedimentals i els treballs d’investigació.

Comunicació digital.
El professor ha desenvolupat en G+ una comunitat per a tots els alumnes (més pares, tutors, professors de reforç i altres) de l’IES per a comunicar-se entre ells i amb el professor, indicar dubtes i respostes, mostrar els treballs digitals... Aquesta comunitat és transparent i pública per a totes les assignatures, des d’ESO a Batxillerat, i qualsevol pot escriure i comentar en aquesta comunitat.
El professor ha desenvolupat en G+ una col•lecció per a cadascuna de les matèries, que informa sobre la normativa, les activitats, exàmens, material d’estudi, vídeos, articles. Només el professor pot escriure en aquesta col•lecció, i els alumnes i persones relacionades poden llegir i comentar tot el publicat.
Els alumnes han de presentar sempre els treballs d’investigació voluntaris en un blog personal, afegint text, fotos, vídeos, enllaços… Així es fomenta la preparació per al món digital, com consta en la legislació i les competències bàsiques.

No hay comentarios: