Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

viernes, 16 de marzo de 2012

Bibliografia de Geografia de les Illes Balears.

BIBLIOGRAFIA DE GEOGRAFIA DE LES ILLES BALEARS.
<Un segle de turisme a les Illes Balears>. Palma. Grand Hotel, Fundació La Caixa (19 setembre-26 novembre 2000).
AA.VV. Memoria Comercial y de Trabajos. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma. Palma, publi­cació anual desde 1918.
AA.VV. Atlas de les Illes Balears. Geogràfic. Econòmic. Històric. Diàfora. Barcelona. 1979. 88 pp.
AA.VV. El Campo. Banco de Bilbao. “Boletín de Información agra­ria”, nº 100. 1979. Monogràfic dedicat a les Illes Balears.
AA.VV. Cent anys d'història de les Balears. Caixa de Balears Sa Nostra. Salvat. Barcelona. 1982. 288 pp. Hi ha una edició en castellà.
AA.VV. Història natural dels Països Ca­ta­lans. GEC. Barcelona. 1994. 12 vols.
Alenyar Fuster, M. Introducció a l'economia de les Ba­lears. Sa Nostra. Palma. 1984.  244 pp.
Barceló Pons, Bartomey. La vida econòmica de Mallorca en el s. XIX. En “BCOCINP”, n. 632 (1961) 168‑181. Hi ha una edició revisada publicada per OCB, a Monografies, nº 1, amb el títol “El segle XIX á Mallorca”, 1964, 38 pp.
Barceló Pons, B. Evolución reciente y estructu­ra actual de la población de las Islas Baleares (1965). CSIC. Madrid. 1970. 398 pp. Tesi doctoral.
Barceló Pons, B. Geografía de las Islas Baleares. En Geografia de España. Barcelona. Planeta, 10 vols. 1991. Vol. 9, pp. 453‑591.
Barceló Pons, B.;  Binimelis Sebastian, J.; Petrus Bey, J. M.; Rullán Salamanca, O. Les illes Balears. En  Geo­grafia Universal. Edicions 92. Barcelona. 1985. Vol. X, pp. 280‑329.
Barceló Pons, B. La decadencia de las activida­des agrarias en las Baleares. En Medio siglo de cambios agrarios en España. Edición a cargo de A. Gil Olcina y A. Morales Gil. Institut de Cultura J. Gil Albert. Ala­cant. 1990. 884 pp. (725‑752).
Barceló Pons, B.; Frontera, Guillem. Història del turisme a Mallorca. Sèrie de 35 articles publicats al diari “Ul­tima Hora” (1985‑1986).
Baulies Cortal, J. L'illa de Menorca. Bar­cino. Barcelona. 1987. 3 vols.
Bisson, J. La terre et les hommes aux Iles Balears. EDISUD. París. 1977. 418 pp. Tesi doctoral.
Colom Casasnovas, G. Geologia de Mallorca. IEB. Palma. 1975. 2 vols.
Colom Casasnovas, G. El medio y la vida en las Islas Baleares. Miramar. Palma. 1964. 292 pp.
Cuerda Barceló, J. Los tiempos cuaternarios en Balea­res. IEB. Palma. 1975. 304 pp.
Dolç, Miquel (dir). Gran Enciclopèdia de Mallorca (Des de 1989). Palma. Promallorca Edicions. 1991.
Dubon Pretus, M. Ll. Estudi de la demografia ac­tual menorquina. Les migracions i els seus efectes sobre la població i la societat illenques. Institut Menorqui d'Estudis. Maó. 1993. 128 pp. més 6 pp.
García Pascuet, R.; Julbe Moreno, F. Introduc­ción al analisis histórico de la ciudad de Ibiza (De la ciudad pú­nica a 1912). La Gaya Ciencia. Barcelona. 1980. 116 pp.
Manera, Carles; Petrus Bey, J. M. Del taller a la fàbri­ca. El procés d'industrialització a Mallorca. Ajuntament de Palma. Quaderns Cultura Fi de Segle. 1991.
Muntaner, Lleonard. El turisme a Calvià abans de la Gue­rra Civil (1930-1936). Trabajos de Geografía, Miscelánea (1980-1981), nº 37. UIB. Palma de Mallorca. pp. 7-20.
Petrus Bey, J. M. El espacio comercial de los puer­tos de Baleares (1973‑1987­). COCIN de Mallorca, Ibi­za y Formentera. Palma. 1990. 232 pp.
Pomar Gomà, Ll. La evolución tectosedimentaria de las Baleares. En Homenatge a Lluis Solé Sabarís. Acta Geologi­ca Hispanica. 1981. t. 14, pp. 293‑310.
Quintana, J. M. Menorca. Segle XX. De la monarquía a la república. Moll 1979. 238 pp.
Quintana Peñuela, A. El sistema urbano de Mallor­ca. Moll. Palma. 1979. 290 pp. Tesi doctoral.
Rosselló Verger, V. M. Mallorca. El sur y sureste. COCINP. 1964. Palma. 558 pp. Tesi doctoral.
Rosselló Verger, V. M. El regadio en la Isla de Mallorca. In Contribución Española al XX Congreso Geográfico Internacional. Madrid. 1964: 235‑254.
Rosselló Verger, V. M. Les Illes Balears. Resum geogràfic. Barcino. Barcelona. 1977. 198 pp.
Vallés Costa, R. Contribución al estudio del tu­ris­mo en Ibiza y Formentera. BCOCINP, nº 676‑677 (1972) 107‑168.
Vallés Costa, R. Dalt Vila. Ciutat d'Eivissa. Es­tudi de geografia urbana. Conselleria de Cultura, Edu­cació i Patrimoni del C.I.E.F. Eivissa 1993. 206 pp.
Vidal Hernán­dez, J. M. (dir.). Enciclopèdia de Menorca. OCM, Maó.

No hay comentarios: