Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

jueves, 13 de septiembre de 2012

Conceptes generals de Geografia.


Vocabulari de Geografia d'Espanya en 2n de Batxillerat. 
Aquest vocabulari és un resum de les definicions dels conceptes en la llista de selectivitat de les Illes Balears el 2012. Els alumnes haurien de comparar-les amb altres possibles definicions i observar imatges relacionades per a una millor comprensió significativa. Agraeixo la seva magnífica col·laboració a la professora Conxa Nadal.
Es divideix degut a la dimensió digital de les imatges en varis arxius, començant pels conceptes generals.

Generals:
Ø    Centralisme polític-administratiu.
Ø    Comunitat autònoma.
Ø    Coordenades geogràfiques.
Ø    Desequilibris territorials.
Ø    Determinisme geogràfic.
Ø    Equador.
Ø    Escala cartogràfica.
Ø    Estat de les autonomies.
Ø    Geografia física.
Ø    Geografia humana.
Ø    Isolínia.
Ø    Latitud.
Ø    Longitud.
Ø    Mapa topogràfic.
Ø    Portolà.
Ø    Província.

Relleu:
Ø    Depressió.
Ø    Ibèria argilosa.
Ø    Ibèria calcària.
Ø    Ibèria silícica.
Ø    Meseta.
Ø    Modelat càrstic.
Ø    Modelat glacial.
Ø    Modelat litoral.
Ø    Relleu volcànic.
Ø    Orogènia alpina.
Ø    Orogènia herciniana.
Ø    Plana litoral

Clima i aigües: 
Ø    Albufera.
Ø    Aqüífer.
Ø    Aridesa.
Ø    Cabal relatiu.
Ø    Clima de muntanya.
Ø    Clima mediterrani.
Ø    Clima oceànic.
Ø    Clima subtropical.
Ø    Clima urbà.
Ø    Continentalitat climàtica.
Ø    Desertització.
Ø    Endorreisme.
Ø    Exorreisme.
Ø    Sequera.
Ø    Estiatge.
Ø    Torrent.
Ø    Recursos hídrics.
Ø    Règim fluvial.
Ø    Revinguda.
Ø    Salinització d’aqüífers.
Ø    Trasvassament entre conques.
Ø    Vessant hidrogràfica.

Vegetació i mediambient:
Ø    Delicte ecològic.
Ø    Desastre natural.
Ø    Desforestació.
Ø    Ecosistema.
Ø    Endemisme.
Ø    Espai patrimoni de la humanitat.
Ø    Garriga.
Ø    Màquia.
Ø    Parc natural.
Ø    Àrea natural d'especial interès (ANEI).
Ø    Pis o estatge de vegetació.
Ø    Pluja àcida.
Ø    Prats d’alta muntanya.
Ø    Vegetació eurosiberiana.
Ø    Vegetació macaronèsica.
Ø    Vegetació mediterrània.
Ø    Vegetació xeròfila.
Ø    Depuració d'aigües.
Ø    Reciclatge.
Ø    Reserva de la Biosfera.

Activitats econòmiques:
Ø    Economia submergida.
Ø    Població activa.
Ø    Població ocupada.
Ø    Privatització.
Ø    Sector primari.
Ø    Sector privat.
Ø    Sector públic.
Ø    Sector secundari.
Ø    Sector terciari.
Ø    Taxa d’atur.
Ø    Taxa d’ocupació.
Ø    Treball a temps parcial.
Ø    Creixement sostenible.
Ø    Recurs renovable.
Ø    Recurs no renovable

Sector primari: agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura. 
Ø    Agricultura alternativa (ecològica o biològica).
Ø    Agricultura de regadiu.
Ø    Agricultura de secà.
Ø    Agroturisme.
Ø    Aigües jurisdiccionals.
Ø    Parceria.
Ø    Aqüicultura.
Ø    Caladors.
Ø    Conreus transgènics.
Ø    Indústria agroalimentària.
Ø    Monocultiu.
Ø    Pesca litoral.
Ø    Piscifactoria.
Ø    Policultiu.
Ø    Política agrària comunitària (PAC).
Ø    Ramaderia intensiva.
Ø    Ramaderia extensiva.
Ø    Repoblació forestal.
Ø    Transhumància.

Sector secundari: indústria, mineria, construcció.
Ø    Energies alternatives.
Ø    Parc tecnològic.
Ø    Deslocalització industrial.
Ø    Reindustrialització.
Ø    Indústria puntera.
Ø    Indústria madura.

Sector terciari: comerç interior  i exterior, turisme, transport.
Ø    Balança de pagaments.
Ø    Balança comercial.
Ø    Balearització.
Ø    Cadena hotelera.
Ø    Estacionalitat turística.
Ø    Àrea d'influència.
Ø    Ocupació extrahotelera.
Ø    Overbooking.
Ø    Producte interior brut (PIB).
Ø    Renda per càpita.
Ø    Residus urbans.
Ø    Tour Operador.
Ø    Transports discrecionals.
Ø    Transports regulars.
Ø    Turisme alternatiu.
Ø    Turisme de masses.

Població:
Ø    Cens.
Ø    Cicle demogràfic antic.
Ø    Cicle demogràfic modern.
Ø    Creixement real de la població.
Ø    Emigració intercontinental.
Ø    Migració pendular.
Ø    Mortalitat infantil.
Ø    Moviment migratori de retorn.
Ø    Padró.
Ø    Població concentrada.
Ø    Població disseminada.
Ø    Taxa de fecunditat.
Ø    Taxa de feminitat.
Ø    Taxa d’envelliment.
Ø    Taxa de masculinitat.

Espai urbà i ordenació del territori:
Ø    Àrea metropolitana.
Ø    Barraquisme.
Ø    Directrius d’ordenació territorial.
Ø    Eixample.
Ø    Centre històric.
Ø    Conurbació.
Ø    Districte central de negocis (CBD).
Ø    Nuclis dormitori.
Ø    Perifèria urbana.
Ø    Rururbanització.
Ø    Planejament urbanístic.
Ø    Polígon residencial.
Ø    Trama urbana.
Ø    Polígon industrial .
Ø    Polígon de serveis.
Ø    Xarxa radial.

Europa:
Ø    Comissió europea.
Ø    Parlament europeu.
Ø    Fons europeus.
Ø    Tractats de Roma.
Ø    Unió Europea.
Ø Unió monetària


Conceptes generals de Geografia. *Hi ha altres entrades per les seccions.

Centralisme polític administratiu: Sistema en què l’acció política i administrativa està concentrada en mans d’un Govern únic i central que absorbeix les funcions pròpies dels organismes locals. França en l’actualitat i Espanya fins a la Constitució de 1978 que substitueix aquest per l’estat de les Autonomies.

Comunitat autònoma: Divisió político-administrativa que es dóna actualment a l’Estat espanyol. Espanya està formada per 17 comunitats autònomes amb més o menys competències segons les transferències aconseguides i 2 ciutats autònomes. És la nova configuració de l’Estat espanyol arran de l’aprovació de la Constitució de 1978. Exemple: Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).

Coordenades geogràfiques: Conjunt de línies imaginàries traçades al voltant de la Terra, que ens permeten localitzar llocs i orientar-nos. Són els meridians i paral·lels que determinen la longitud i latitud respectivament. Exemple: 36º de latitud nord a Punta Tarifa.

Resultado de imagen de blogspot desequilibrios territoriales

Resultado de imagen de blogspot desequilibrios territoriales

Resultado de imagen de blogspot desequilibrios territoriales renta per capita

Desequilibris territorials: Diferències existents entre distints territoris o regions i que poden ser de caràcter demogràfic, social, econòmic, mediambiental, etc. Exemple: la diferent densitat de població entre Castella-la Manxa (21,85%) i les Illes Balears (157,76%) al 1995, o la diferència del nombre de vehicles per cada 100 habitants entre Extremadura (14,12) i les Illes Balears (60,34) al mateix any, o el mapa d'atur a Espanya el 2010. 

Determinisme geogràfic: Corrent d’interpretació de la relació entre el medi i les activitats humanes que defensa que els factors del medi físic condicionen directament les activitats de l’ésser humà de tal manera que les societats s’han de desenvolupat de forma diferent a partir del medi. Exemple: Transhumància a Castella provocada pel clima.

Equador: Cercle màxim de la Terra, perpendicular a l’eix terrestre, equidistant dels pols i que divideix la Terra en hemisferi nord i hemisferi sud. Exemple: 0º de latitud tant nord com sud.

Escala cartogràfica: Relació existent entre la longitud mesurada sobre el mapa i la corresponent longitud mesurada sobre el terreny. Exemple: Mapa Topogràfic Nacional a escala 1/50.000.

Estat de les autonomies: Model d’organització administrativa de l’Estat on existeix un poder constituent d’àmbit nacional que radica a la capital estatal i una sèrie de nacionalitats i regions, centres de decisió política subsidiaris, amb competències legislatives, estatutàries i financeres concedides per la pròpia constitució. Possibilita un procés de descentralització del poder. Exemple: es desenvolupa a l’article 2 de la Constitució de 1978. Publicació al BOE de l’Estatut d’Autonomia de la CC.AA. de les Illes Balears l’1 de març de 1983.

Geografia Física: Part de la Geografia que analitza els fets que configuren els paisatges terrestres en els seus aspectes inorgànics i orgànics (o abiòtics i biòtics), tot marginant els provocats per l’acció humana (els culturals), excepte si són alteradors dels primers. Exemples: unitats que configuren el relleu espanyol.

Geografia Humana: Part de la Geografia que estudia la diferenciació del paisatge cultural així com les relacions de l’home i el medi. Exemples: la població espanyola, l’espai urbà a Espanya.

Isolínia: Línia que uneix punts d’igual valor a un mapa. Té diverses denominacions específiques segons els tipus de valors a què facin referència (isòbares, corbes de nivell, …). Exemple: mapa de isotermes d’Espanya.

Latitud: Distància angular des de qualsevol punt de la Terra a l’Equador. De 0º a 90º Nord i de 0º a 90º Sud. Exemple: 36º de latitud Nord a Tarifa.

Resultado de imagen de blogspot longitud coordenada geografica
Resultado de imagen de blogspot longitud coordenada geografica

Longitud: Distància angular existent des de qualsevol punt del globus terrestre al meridià de Greenwich. De 0º a 180º Est i de 0º a 180º Oest. Exemple: 4º de longitud Est a la Punta de s’Esperò (Menorca).

Mapa Topogràfic: Representació precisa de la localització, forma, classe i dimensions dels accidents de la superfície terrestre, així com dels objectes que es situen de forma permanent sobre ells. Comprèn només els que tenen escales compreses entre 1/10.000 i 1/1.000.000. Exemple: Mapa topogràfic de les Illes Balears a 1/25.000.

Portolà: Mapa temàtic medieval en el qual es representava de forma precisa el perfil de les costes i els rius navegables. Incloïa guia de rumb i direccions, dels que es tenia constància amb anterioritat a les cartes portolanes. Incloïen les distàncies entre els llocs mesurades en dies de navegació, punts d’etapa dels trajectes, direccions, etc. Substituïren els mapes simbòlics d’inspiració cristiana. Exemple: Portolà de l'Atlas de Cresques (1375), de l’Escola Cartogràfica Mallorquina.

Província: Divisió territorial i administrativa de l’Estat espanyol. Té el seu origen a la Constitució de 1812 encara que s’implantà de forma provisional el 1833, s’ha mantingut fins a l’actualitat. Actualment hi ha 50 províncies. Exemples: Lleó, Burgos, Salamanca.

No hay comentarios: